Pla d'Igualtat de Gènere (2017-2021)

Què es?
El Pla d’Igualtat és el marc de referència on s’engloben totes les polítiques públiques de gènere que s’impulsen  des de l’Ajuntament de Cardedeu. A partir d’aquest, es posen en marxa i es dona continuïtat  a les accions i serveis que afavoreixen la igualtat de gènere de manera transversal a tots els àmbits de la societat.

Quins són els objectius del Pla d’Igualtat?
Els objectius generals als quals respon el present Pla d’Igualtat municipal són:
•    Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i de totes les polítiques locals.
•    Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.
•    Reformular les dinàmiques actuals envers a les relacions que s’estableixen a l’escola i amb la comunitat educativa entorn a l’equitat de gènere
•    Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals, promovent les condicions per a que totes les persones gaudeixin d’una vida digna.
•    Promoure una redistribució equitativa dels treballs dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
•    Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.

I en quins àmbits de treball en concreta?
S’han establert 6 àmbits d’anàlisi i intervenció que seran els pilars en els que es fonamentarà el  Pla d’actuació:

  1. Compromís amb la Igualtat
  2. Acció contra la violència masclista
  3. Drets i qualitat de vida
  4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària
  5. Reformulació dels treballs i dels temps
  6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones. 
Darrera actualització: 28.03.2018 | 12:04