Compliment objectius estabilitat pressupostària

D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”.
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquesta informació no és solament per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient de liquidació.

Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa

Informes d'estabilitat pressupostària

Any 2021

Avaluació dels objectius d'estabilitat pressupostària. AQUÍ

Any 2020

  • Avaluació dels objectius d'estabilitat pressupostària. AQUÍ

Any 2019

  • Avaluació del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. AQUÍ
Darrera actualització: 19.01.2023 | 15:21
Darrera actualització: 19.01.2023 | 15:21