Any 2020

28 DE MAIG 2020.  En haver transcorregut el termini d’exposició pública dels acords de la modificació pressupostària número 02/2020, crèdit extraordinari en el Pressupost General de l’Ajuntament de Cardedeu de l’any 2020 aprovada pel Ple de la Corporació municipal en sessió ordinària el dia 28 de maig de 2020, sense que s’hagi presentat cap reclamació , les modificacions
pressupostàries es consideren definitivament aprovades, de conformitat amb els articles 169 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals i 35 i següents del Reial decret 500/1990, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària .. DESCARREGA

26 NOVEMBRE 2020. En haver transcorregut el termini d’exposició pública dels acords de la modificació pressupostària número 04/2020, suplement i crèdit extraordinari en el Pressupost General de l’Ajuntament de Cardedeu de l’any 2020 aprovada pel Ple de la Corporació municipal en sessió ordinària el dia 26 de novembre de 2020, sense que s’hagi presentat cap reclamació, les modificacions pressupostàries es consideren definitivament aprovades, de conformitat amb els articles 169 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 35 i següents del Reial decret 500/1990, pel qual es desenvolupa I l’esmentada llei en matèria pressupostària. DESCARREGA

Darrera actualització: 11.10.2022 | 11:42
Darrera actualització: 11.10.2022 | 11:42