|  Mida text
Inici Imatge decorativa └mbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informaciˇ municipal Imatge decorativa Serveis i trÓmits Imatge decorativa Oferta p˙blica Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

TrÓmits i gestions

Alta al padrˇ d'habitants

En quŔ consisteix

 

El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten tots els veïns i veïnes de Cardedeu. L’alta és obligada per a tota persona que fixa el seu domicili a Cardedeu i marca l'àmbit de l'exercici de determinats drets: assistència sanitària, escolarització, ajuts i subvencions del municipi, etc.

Qui ho pot demanar i quins documents cal aportar?

 • Persones majors d’edat: DNI, NIE o passaport vigent
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (el certificat NIE sempre ha d’anar acompanyat del passaport o del document d’identitat del país d’origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport  (el certificat NIE sempre ha d’anar acompanyat del passaport o del document d’identitat del país d’origen).
 • Les persones menors d’edat han d’estar inscrites pel pare, mare o tutors legals i han de presentar el llibre de família o el certificat de naixement i el DNI, si en tenen.
 • Les persones menors d'edat estrangeres han de presentar el permís de residència o passaport i el document acreditatiu de la identitat del pare i la mare (llibre de família o certificat de naixement).

Documentaciˇ a aportar

Documentació acreditativa del domicili de residència que cal aportar:

 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent (DNI, NIE o passaport)
 • Original i fotocòpia de l'escriptura de propietat o contracte vigent de lloguer de l’habitatge
 • L’Ajuntament té la potestat d'acceptar altres documents, un cop fetes les comprovacions que consideri oportunes (subministraments de llum, aigua, etc.)
  Així mateix, el gestor municipal podrà comprovar per altres mitjans (informe de la Policia local, inspecció de servei, etc.) que realment el veí o veïna habita en aquest domicili i, si és així, inscriure’l en el Padró,
  seguint les instruccions de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de d'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en l’apartat 2.3.

Casos especials d’empadronament:

 • Empadronament en un domicili on ja hi hagi empadronades altres persones: caldrà autorització per escrit d’una persona major d’edat que estigui empadronada en aquell domicili. La persona que autoritzi ha de disposar  de títol acreditatiu de la possessió efectiva de l’habitatge (escriptura de propietat, lloguer ...) a nom seu.
 • En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de la persona empadronada: original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.
 • En cas que la persona sol·licitant es vulgui inscriure en un establiment col·lectiu (residència, convent, hotel, etc.), l'autorització haurà de ser subscrita per la persona que n’exerceixi la direcció.

 • Informe dels serveis socials de l’Ajuntament en els casos d’empadronaments de persones sense domicili fix, seguint les instruccions de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de d'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en l’apartat 3.3.

En el cas de les persones menors d'edat:

 • Original i fotocòpia de llibre de família; en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti.
 • Original i fotocòpia del DNI vigent (obligatori a partir dels 14 anys).
 • Original i fotocòpia del passaport/NIE vigent, si ha nascut a l'estranger. En el cas de separació legal dels pares, original i fotocòpia del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.

Autorització dels pares:

 • En el cas de menors que s'empadronin amb un sol progenitor: autorització signada de l'altre progenitor, mitjançant compareixença a les oficines de l'Ajuntament, amb l’original i la fotocòpia del document d'identitat vigent.
 • En el cas de menors que s'empadronin en un habitatge on no hi ha cap progenitor: original i fotocòpia del document de tutela o autorització dels progenitors, mitjançant compareixença a les oficines de l'Ajuntament, amb original i fotocòpia del document d'identitat vigent.
 • Quan excepcionalment no es disposi de la signatura dels dos progenitors, s’haurà d'aportar una declaració responsable, signada pel progenitor que fa la sol·licitud, de tenir la guarda i custòdia de la persona menor i la capacitat legal suficient per fer la inscripció o el canvi de domicili en el Padró municipal, així com de no trobar-se culpable en algun dels supòsits de fet previstos en els articles 103.1.c) o 158.3.c) del Codi Civil. Seguint les instruccions de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de d'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en l’apartat 2.2.1.

Legislació:

 • Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86, d'11 de juliol).

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de d'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.

 •  Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

 


Tramitaciˇ presencial
Horari: Oficina d'Atenciˇ Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h i dijous de 9 a 19 h (excl˛s el perÝode entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa)

Adreces i telŔfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la colĚlaboraciˇ de: