|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies

Divendres, 16 de març de 2012

Informació actualitzada sobre les quotes de l'IBI 2012 a Cardedeu

L'aplicació del Real Decret Llei 20/2011 aprovat pel Govern Estatal fa variar els imports.
L'any 2011 les quotes totals dels rebuts de l'IBI de les 12.221 unitats urbanes del municipi representaven un import de 4.545.284,23 €, amb el tipus de gravamen aprovat per l'Ajuntament per a aquell any, que era del 0,80.

Amb l'aprovació del nou tipus aplicable per al 2012 (ordenances fiscals aprovades pel Ple municipal del 10 de novembre de 2011), el tipus de gravamen quedava establert en un 0,722, amb la qual cosa les quotes totals previstes per l'IBI eren de 4.618.226,12 €, cosa que suposa un increment mig de l'1'6%.

Cal tenir en compte que l'any 2009 es va fer una revisió cadastral col·lectiva que va actualitzar tots els valors del municipi, i que des de 2009 i durant 10 anys, cada any es va afegint al valor cadastral un 10% d'aquell increment per obtenir la nova quota del rebut de l'IBI.

A partir d'aquest mateix any, l'Ajuntament ha anat reduint progressivament el tipus del gravamen fixat a les ordenances fiscals per intentar compensar, en part, aquest increment del valor dels béns immobles del municipi:

Tipus de gravamen IBI fixat per l'Ajuntament:
  • 2008: 1,022
  • 2009: 0,94
  • 2010: 0,86
  • 2011: 0,80
  • 2012: 0,722
L'aplicació del Real Decret Llei 20/2011 aprovat pel Govern Estatal implica que bona part dels béns immobles urbans tindrà un increment afegit en el tipus d'un 4%. Per a les unitats afectades, això vol dir que enlloc d'aplicar el 0,722 aprovat pel Ple municipal s'haurà d'aplicar un nou tipus modificat del 0,754.

Per una banda, aquest nou tipus s'ha d'aplicar a tots els béns immobles de caràcter no residencial. Respecte als immobles residencials, que són exactament 6.888, només s'aplicarà al 50%, o sigui a les 3.444 unitats de major valor cadastral. Per tant, amb aquesta important modificació estatal s'estima que les quotes totals per IBI del 2012 serien 4.773.984,02 €. Amb aquestes dades estimades, l'increment respecte al 2011 seria del 5,03% enlloc de l'1,6% resultant de l'aprovació inicial.

Si considerem només els immobles d'ús residencial de Cardedeu, la mitjana d'import dels rebuts de l'IBI del 2011 era de 501 €. Amb el tipus a la baixa fixat per l'Ajuntament per al 2012, aquest import mitjà passaria a ser de 512 € (per l'efecte de majors valors cadastrals incrementats anualment per la revisió col•lectiva de l’any 2009).

Amb l'aplicació del Reial Decret 20/2011 del Govern Estatal, i un cop aplicat l'increment del 4% a aquelles unitats especificades en aquesta norma, la nova mitjana d'import dels rebuts d'IBI 2012 se situaria en 528 €, un 5% més que el 2011 i un 3% més del què s'havia aprovat inicialment per al 2012.

El Reial Decret citat es va publicar al BOPB el dia 31 de desembre de 2011. En aplicació dels seus preceptes, tant els ajuntaments com la Diputació de Barcelona van fer els càlculs corresponents per veure els efectes sobre el tipus impositiu i sobre les noves quotes que haurien de pagar els ciutadans.

En data 20 de febrer de 2012, el Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques va emetre una nota aclaridora explicant els mecanismes d’aplicació de l’increment al tipus de l’impost. Aquesta nota presentava una fórmula diferent de la que es dedueix de forma directa del text del Decret, ja que utilitzava un sistema mixt i no uniforme en els càlculs. En base a aquest nou criteri, s’han hagut de refer els càlculs, i per això el tipus d’IBI aplicable al 2012 tindrà dos valors diferents, tal com s’ha explicat. D’una banda, el 0,722 que va aprovar el Ple municipal, aplicable al 50% d’unitats residencials amb menor valor cadastral. I d’altra banda, el 0,754 aplicable al 50% d’unitats residencials amb major valor cadastral, així com a tota la resta de tipus d’immobles (comercials, industrials, esportius, oficines, magatzems, etc.).

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: