|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies

Dimecres, 7 de novembre de 2012

Canvis en les Ordenances Fiscals reguladores de tributs municipals

Es van aprovar provisionalment al darrer ple. La majoria de tarifes es mantenen sense increments.

El ple municipal del passat dia 25 d'octubre va aprovar provisionalment l'actualització de les Ordenances Fiscals per a l'any 2013. En general les noves tarifes corresponents a les taxes per a l'any 2013 mantindran els seus imports sense increments. Només s'ha revisat algun import de poca quantia per adaptar-lo a l'actualització del cost (per exemple, per la modificació del tipus impositiu d'IVA o el cost associat a serveis externs necessaris per dur a terme l'activitat o servei).

Principals modificacions:

-Impost de Béns Immobles (IBI): l'Ajuntament ha rebaixat el tipus impositiu de l'impost del 0,722 al 0,680. Amb aquest nou valor s'espera que l'increment mitjà de les quotes a tot el municipi sigui del 5,1%.

L'Ajuntament fa cinc anys consecutius que rebaixa aquest tipus per tal de compensar en bona part l'increment natural que presenta l'impost degut a la revisió dels valors cadastrals que es va fer efectiva a partir de l'any 2009.

Tipus de gravamen IBI fixat per l'Ajuntament

Any 2008

Any 2009

Any 2010

Any 2011

Any 2012

Any 2013

1,022

0,94

0,86

0,80

0,722

0,68

És important destacar que el proper any continuarà aplicant-se el RD 20/2011 aprovat pel Govern Estatal, que implica en el cas de Cardedeu que bona part dels béns immobles urbans té un increment afegit en el tipus d'un 4%. Si no existís aquest increment imposat per l'Estat, amb el tipus nou fixat per l'Ajuntament les quotes només haurien incrementat en un 1,48%.

-Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans: en base a l'estudi de costos relacionat amb la taxa s'ha adaptat el preu a la baixa, per tant, la quota bàsica, que fins ara era de 135,35 € passa a ser de 132,85 €.

       S'ha ampliat la bonificació de la taxa de les escombraries, que abans era per a les famílies nombroses, a les famílies monoparentals així com a les vidus/es amb ingressos bruts inferiors al SMI, sempre que visquin sols, es tracti de l'habitatge habitual i no en siguin propietaris de més d'un.

        D'altra banda, la reducció de la taxa que s'aplica per utilització de la deixalleria cinc o més cops l'any s'incrementa fins al 25%. També s'introdueixen canvis en els requisits d'aportacions referents a la tarifa reduïda per utilització de la deixalleria: no es computaran més de dues aportacions mensuals i s'estableixen unes quantitats mínimes a aportar en cada comptabilització d'alguns ítems molt concrets (ampolles cava, bateries, pintures, oli, piles, etc.).

-Taxa per prestació de serveis en cementiris locals: no hi ha canvis normatius ni de tarifes, però sí que s'estableix un nou període de lloguer de nínxols en 3 anys, que substitueix els 5 anys existents, i que es manté amb la mateixa quota. Aquest lloguer serà renovable un únic cop.

-Taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics: es modifiquen les tarifes segons proposta de l'àrea i s'estableix un import fix de 61,63 € i un import variable de 4,29 € per dia de custòdia.

-Taxa per llicència d'autotaxi: com a novetat principal s'incorporarà un nou concepte al fet imposable, que és la publicitat dinàmica que puguin dur els taxis del municipi.

-Ordenança del mercat municipal: es tracta d'una taxa de nova imposició. Fins ara hi havia una tarifa imposable a les diferents parades, que incloïa l'IVA. A partir d'ara, en passar a ser taxa inclosa a les ordenances fiscals, no inclou l'IVA, per tant aquest canvi ha suposat una rebaixa de l'import (variable segons la parada).

-Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues): hi ha diversos canvis. El primer és una adaptació a la normativa legal vigent sobre mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge. En determinats casos, qui haurà de pagar l'impost serà l'entitat financera que adquireixi l'immoble.

El segon canvi es refereix al tipus de gravamen i quota. Fins ara s'establia l'existència d'un 40 % de reducció com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general dels valors cadastrals a aplicar a efectes de determinació de la base imposable de l'impost. La legislació actual permet que aquesta reducció sigui ara potestativa, però l'Ajuntament ha decidit mantenir-la i amb el mateix percentatge de reducció existent.

Finalment, hi ha un canvi referent a la bonificació existent del 95% de la quota de l'impost en les transmissions que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades per causa de mort. S'ha eliminat el condicionant que es requeria: fins ara era necessari haver conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la seva defunció.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: