|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 28 de juliol de 2015

Aquest dijous 30 de juliol, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
ORDRE DEL DIA:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 9/2015, corresponent al Ple de constitució del 13/06/2015.
2. Aprovació de l'acta de la sessió nº 10/2015, corresponent al Ple extraordinari del dia 02/07/2015.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 23/07/2015:
3. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2015.
4. Nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions
5. Nomenament de membres en òrgans col·legiats
6. Composició de les Comissions de treball i seguiment de cada àrea
7. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 4/2015
8. Aprovació de la delegació de competències de Ple a favor de la Junta de Govern Local relatives als preus públics
9. Aprovació del model resum, a efectes de transparència i publicitat, de les declaracions de béns patrimonials que consten en el registre d'interessos dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Cardedeu
10. Segona aprovació inicial de l'ordenança reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu
11. Atorgament de concessió d'ús de part d'un bé de domini públic situat al carrer Josep Vilaseca, nº 23 del municipi de Cardedeu, sol·licitada per TICAE TELECOM.
12. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) i l'Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2016.
13. Modificació de la relació de llocs de treball.
14. Aprovació de l'acord de la jornada laboral, dies d'assumptes personals, horari i permisos i llicències del personal que presta serveis per l'Ajuntament de Cardedeu.
15. Autorització de compatibilitat de la Sra. Anahí Zaraté Arrondo.
16. Moció que presenten els grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Independentista (ERC-AI) i Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de l'Ajuntament de Cardedeu, a favor de garantir un servei de menjador escolar de qualitat a les escoles públiques de Cardedeu. (R.E. nº 8320).
17. Moció que presenten els grups municipal de Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de suport al Correllengua 2015. (R.E.nº 8330)

II.PART DE CONTROL:

18. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
19. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 2, 9 i 16 de juliol de 2015.

20. Informacions diverses.
21. Precs i preguntes.

Documents
PDF 3. Aprovació Pressupost General Corporació i plantilla personal 2015
pdf - 585Kb
PDF 5. Nomenament membres òrgans col·legiats
pdf - 668Kb
PDF 4. Nomenament representants Ajuntament en institucions
pdf - 313Kb
PDF 6. Composició Comissions de treball i seguiment de cada àrea
pdf - 568Kb
PDF 7. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial crèdit 4/2015
pdf - 448Kb
PDF 8. Aprovació delegació competències de Ple a favor Junta Govern Local relatives a preus públics
pdf - 477Kb
PDF 9. Aprovació model declaracions béns patrimonials regidors i regidores
pdf - 641Kb
PDF 10. Segona aprovació inicial ordenança verificació habitatges buits
pdf - 1,5Mb
PDF 11. Atorgament concessió d'ús bé domini públic c. Josep Vilaseca sol·licitada per TICAE TELECOM
pdf - 1,4Mb
PDF 12. Aprovació sol·licitud i signatura pròrroga conveni prestació servei centre de dia Les Teixidores
pdf - 3,8Mb
PDF 13. Modificació de la relació de llocs de treball
pdf - 903Kb
PDF 14. Aprovació acord jornada laboral, dies assumptes personals, horari i permisos i llicències del personal que presta serveis per Ajuntament de Cardedeu
pdf - 3,5Mb
PDF 15. Autorització compatibilitat Sra. Anahí Zaraté Arrondo
pdf - 592Kb
PDF 16. Moció a favor de garantir un servei de menjador escolar de qualitat a les escoles públiques de Cardedeu
pdf - 493Kb
PDF 17. Moció de suport al Correllengua 2015
pdf - 473Kb
PDF 18. Donar compte dels decrets d'alcaldia
pdf - 5,1Mb
PDF 19. Donar compte de les actes de la JGL dels dies 2, 9 i 16 juliol 2015
pdf - 303Kb

Informació relacionada
Notícies
Relacionat Acords del Ple ordinari de 30 de juliol de 2015

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: