|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 23 de gener de 2018

Aquest dijous 25 de gener, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 de gener de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 10/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 30/11/2017.
2. Aprovació de l'acta de la sessió nº 11/2017, corresponent al Ple extraordinari del dia 19/12/2017

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 18/01/2018:
3. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge de pau substitut de Cardedeu.
4. Reserva de contractes per a centres especials d'ocupació i empreses d'inserció.
5. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2018 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions.
6. Nomenar passatge de la Coma, el passatge situat a l'extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20/07/2017.
7. Ratificació de l'acord de la JGL de 21/12/2017: aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2018.
8. Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes.
9. Moció d'adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació al valors democràtics i a la cohesió social, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP, PDeCAT(CIU) i GPC.

II.PART DE CONTROL:
10. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (tercer trimestre 2017)
11. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local nº 43/2017 a 47/2017 i la nº 1 /2018.
12. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 2017/1029 al 2018/54.

13. Informacions diverses.
14. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: