|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 22 de juliol de 2014

Aquest dijous, 24 de juliol, ple municipal

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, dia 24 de juliol de 2014, a les 19.30 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila, per tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia
I PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 19 de juny de 2014.
2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 26 de juny de 2014
3. Donar compte de decrets d'alcaldia.
4. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipals de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (segon trimestre).
5. Donar compte de la liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2013.
6. Donar compte de l'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2014 a 30 de juny de 2014.


PROPOSTES dictaminades a la Comissió informativa del dia 16/07/2014:

7. Proposta d'acords per a l'aprovació de l'actualització de l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament de Cardedeu a 31 de desembre de 2013.
8. Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal -Arquitecte Cap d'urbanisme-. Fa referència a la creació d'un lloc de treball de cap d'urbanisme.

9. Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball - Secretari/a d'alcaldia-. Els punts 9 - 13 fan referència a l'ajustament de funcions d'alguns dels llocs de treball de l'Ajuntament.

10. Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball - Treballador/a familiar-Referent de la gent gran-.
11. Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball - Coordinador/a de Cultura, Joventut i Relacions Ciutadanes-.
12. Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball - Tècnic/a auxiliar de cultura i joventut -.
13. Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball - Auxiliar administratiu/va museu-.
14. Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent a les tanques i mitgeres.
L'objectiu d'aquesta modificació puntual és la d'esmenar alguns aspectes de les normes urbanístiques del POUM i del PMU-24 de Cardedeu que han generat problemes en la seva aplicació referents a la regulació dels materials i alçades de les tanques i la regulació dels materials d'acabat de les mitgeres.
15. Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent al canvi d'ubicació de zones verdes. Polígon 108 "c/ de Joan Miró"- passeig del mestre Alexandri i polígon industrial "Sud"-Poble Sec.
16. Proposta d'acords per a l'aprovació del preu públic del tiquet de l'activitat cultural i gastronòmica de la "gran paella de la Festa Major".
17. Proposta d'acords per l'aprovació de la proposta de Festes Locals per a l'any 2015.
18. Proposta d'acords per a la creació de la Comissió de seguiment de l'estat de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua.

I. PART DE CONTROL:

1. Informacions diverses.
2. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: