|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies

Dijous, 29 de maig de 2014

Acords del punt de caràcter públic de la Junta de Govern Local del 26 de maig

1.- Aprovació els preus públics bonificats dels espectacles del primer semestre 2014 del Centre Cultural Cardedeu que formen part dels paquets gastronòmics i culturals "cultura al plat". "Caràcter públic de la deliberació i votació d'aquesta proposta en compliment de la Sentència del TC 161/2013, de 26 de setembre, relativa a la publicitat de les sessions de la Junta de Govern Local quan actua per delegació de Ple".

Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics, consistents en la introducció d'una bonificació a les entrades dels espectacles del Centre Cultural Cardedeu que formin part dels paquets gastronòmics i culturals de "Cultura al plat" amb els següents imports:

DATA                    ESPECTACLE            PREU PÚBLIC
30/05/2014              música jazz                  3,00 €
31/05/2014              Afterplay                      3,00 €
31/05/14 i 01/06/14 Los Galindos               3,00 €
01/06/2014           Tururut, princesa            3,00 €

Aquests preus es cobraran dins el preu unitari de 15€ per paquet de "Cultura al plat" i seran aplicables exclusivament a aquesta promoció.
La resta d'entrades es vendran d'acord al preu públic aprovat per la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2014.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: