|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 3 de juny de 2013

Acords del Ple ordinari del 30 de maig de 2013

1. Aprovació de l'acta nº 2/2013, corresponent al dia 21 de març de 2013.
Aprovació de l'acta de Ple del dia 21 de març de 2013.

2. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

3. Donar compte del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació de la Fira de Sant Isidre per a la realització i desenvolupament de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, aprovat per la Junta de Govern local del dia 15-04-2013.
Donar compte al Ple de l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació de la Fira de Sant Isidre per a la realització i desenvolupament de la Fira de Sant Isidre.

4. Donar compte de la Liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Cardedeu i dels seus organismes autònoms de l'any 2012.
Donar compte del decret d'Alcaldia-Presidència de 17 de maig de 2013 que aprova la Liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Cardedeu i dels seus Organismes Autònoms.

5. Donar compte de l'informe d'intervenció i de la tresoreria municipals de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (tercer i quart trimestre 2012)
Donar compte dels informes presentats per la Intervenció i la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

6. Modificació de la relació de llocs de treball
Primer.- Aprovar l'acord inicial de modificació de la relació de llocs de treball , de manera que l'actual lloc de treball de cap de serveis generals/coordinador general passi a denominar-se cap de serveis generals i que l' actual complement específic es modifiqui de 2204,11 euros bruts a un nou específic de 1847,94 euros bruts amb la denominació Cap de Serveis Generals.
Així la proposta passarà a tenir l'estructura retributiva següent:
Denominació del lloc de treball: Cap de Serveis Generals
- Requisits per ocupar el lloc de treball: Llicenciatura en Dret, ADE, Economia, C. Actuarials i Financeres, Econòmiques i Empres.
- Nivell complement de destinació: 30
- Complement específic: 25871,16 €
- Grup: A1
- Característiques: jornada complerta
- Places: 1

Segon- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la Província, i en el tauler d'Edictes d'aquest Ajuntament.

Tercer.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.

Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció General de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i a la Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord.

7. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 2/2013- Transferències de crèdit.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 2/2013 de transferències de crèdit.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

8. Validació de l'acord relatiu a l'aprovació de l'estudi sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d'abastament d'aigua potable, aprovat per Decret d'alcaldia de data 25/03/2013.
Validar el Decret de l'Alcaldia nº 2013/185, de data 25/03/2013, d'aprovació de l'estudi sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d'abastament d'aigua potable.

9. Modificació de l'acord d'aprovació de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.
Primer.- Aprovar la modificació de l'acord de creació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Cardedeu, en els apartats relacionats de l'Annex 1 al 9 i 11 al 13.

Segon.- Procedir a la notificació el present acord a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per tal de procedir a donar d'alta en el Registre General de Protecció de Dades els fitxers creats, i donar de baixa en el mateix registre els fitxers suprimits, en compliment del que disposa Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Tercer.- Publicar aquest acord de creació i supressió de fitxers en un butlletí oficial per tal de donar compliment al que disposa l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i exposar-lo al taulell d'edictes de la Corporació a fi que , durant un termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província, a fi de que, durant l'esmentat termini, qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions en contra, que estimi oportunes i s'ajustin a dret. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin interposat reclamacions, es considerarà definitivament aprovar el present acord, sense necessitat d'adoptar-ne un de nou.

10. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga del conveni amb el Departament de Benestar social per a la prestació del servei de centre de dia, per l'any 2014.
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la pròrroga del conveni de col•laboració interadministrativa, subscrit en data 12 de desembre de 2008, entre L'Ajuntament de Cardedeu i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2014 amb efectes 1 de gener de 2014.

Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de l' Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

11. Adhesió de l'Ajuntament al "Convenio para el Fondo Social de viviendas para afectados por deshaucios junto con el Ministerio de Economia y Competividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, Entidades Financieras y la Plataforma del tercer sector".
Primer.- Aprovar l'Adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu al "Convenio para el Fondo Social de Viviendas para Afectados por Deshaucios junto con el Ministerio de Economia y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, Entidades Financieras y la Plataforma del Tercer Sector".

Segon.- Notificar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias.

12. Aprovació del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona i CECOT en el projecte Reempresa.
Primer.- Aprovar la signatura i el text de l'acord de col•laboració per a la implementació de la Reempresa a nivel local entre la Diputació de Barcelona, CECOT i l'Ajuntament de Cardedeu.

Segon.- Notificar aquest acord a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i local de la Diputació de Barcelona i al CECOT.

13. Aprovació de l'ordenança reguladora de la cessió d'espais, equipaments i material de titularitat municipal i prestació de serveis associats.
Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de la cessió d'espais, equipaments i material de titularitat municipal i prestació de serveis associats.

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest expedient pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s'hi puguin presentar al•legacions, reclamacions, o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis al butlletí Oficial de la Província, al DOGC, a un mitjà de comunicació escrita diari i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmenades.

Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al•legació, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública, l'ordenança aprovada inicialment serà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

14. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'Administració electrònica.
Primer.- Aprovar inicialment L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, segons el text que s'adjunta als presents acords.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l'Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al•legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita de periodicitat diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci al BOP.

El text de l'ordenança es podrà consultar a les oficines municipals i a la web municipal.

Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al•legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, l'Ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

15. Aprovació de l'expedient de l'adjudicació directa de la concessió administrativa per construir un centre de transformació elèctrica (inclosa en el PMU-24 i qualificada de sistema de serveis tècnics) a l'avinguda Catalunya.
Primer.- Aprovar els plecs administratius particulars que hauran de regir l'adjudicació directa de la concessió administrativa per construir un centre de transformació elèctrica (inclosa en el PMU-24 i qualificada de sistema de serveis tècnics) a l'avinguda Catalunya.

Segon.- Que es sotmeti el Plec de Clàusules Administratives Particulars, a informació pública mitjançant anunci en el taulell d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per termini de trenta dies, a efectes de reclamacions i suggeriments.

Tercer.- Que, conclòs el període d'informació pública, es trametin les al•legacions presentades als Serveis Tècnics Municipals per al seu informe.

Quart.- Facultar a l'Alcaldessa o membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.

16. Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels membres de la nova Comissió.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'article 1 del Reglament de la Comissió de Patrimoni

Segon.- Nomenar als següents ciutadans de Cardedeu com a membres de la Comissió de Patrimoni:
Sr. Miquel Comas Clusellas
Sr. Ricard Ginjaume Clusellas
Sr. Jordi Pinya Iglesias
Sr. Pere Safont Mas
Sr. Antoni Vila Carbonell

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats, publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, penjar-la al web municipal i al taulell d'edictes de l'Ajuntament i en un diari de premsa periòdica de major difusió per a que es puguin presentar al•legacions tot indicant que, si en aquest termini no se n'han presentat, l'acord s'entendrà aprovat definitivament.

16.1. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local relatives als preus públics.
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local la totalitat d'establiments i de la seva regulació i demés actes inherents a la mateixa, dels preus públics municipals, previstes als articles 41 al 47, i demés legislació concordant, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

17. Propostes presentades pels grups municipals:

17.1 Proposta que presenten els grups municipals del PSC, CUP, ICV-EUiA i ERC-acord independentista "Moció contra l'avantprojecte de Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l'administració local".
Primer.- Rebutjar totalment l'Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració a l'autonomia local, a les competències de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i l'intent de recentralització del model de l'Administració Local

Segon.- Exigir al Govern de l'Estat que no s'extralimiti en les seves competències i no vulneri la competència de les CCAA sobre l'organització territorial i el règim local donat que són aquestes les que han de proposar, discutir i acordar els models territorials i competencials que facin l'arquitectura institucional que respongui a la realitat de la CCAA, o Nacionalitats.

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar amb fermesa les competències que li atorga l'Estatut en matèria de Règim local i expressar el recolzament explícit d'aquest Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa.

Quart. - Instar el Govern de l'Estat a que convoqui una Mesa de diàleg per obrir un procés de negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar la reforma de la Llei Bases de Règim Local, per a que aquesta signifiqui i impulsi una política de serveis que estiguin a prop de la ciutadania i a la vegada que no signifiqui el desmantellament de les Administracions locals.

Cinquè.- Afrontar la necessitat d'enfortir les administracions locals i els serveis públics com garants dels drets i la cohesió social en un moment en el qual gairebé un 30% de la població aturada ja no rep cap tipus de prestació ni subsidi per estar aturat.

Sisè.- Instar al Govern de l'Estat, juntament amb el govern de les diferents Comunitats Autònomes i les entitats municipalistes, a l'elaboració d'un nou marc de finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques locals.

Setè.- Reclamar al Govern de l'Estat la retirada de l'esborrany de la proposta d'Avantprojecte de Llei, que envaeix i vulnera les competències de les administracions locals i, que per al contrari compleixi amb el pagament de les aportacions econòmiques establertes per llei, reglaments i sentències que afecten al desenvolupament de les competències i serveis de les administracions locals, especialment en matèria social i educativa.

Vuitè.- Comunicar aquests acords al govern d'Espanya, el govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i als agents socials.

Novè.- Donar publicitat d'aquests acords.

17.2 Proposta que presenten els grups municipals de la CUP, ICV-EUiA i ERC-acord independentista "Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya".
1. Manifestar la voluntat del municipi de Cardedeu d'exercir la seva sobirania fiscal.

2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l'Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d'aquest ajuntament a l'Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos en la mesura que sigui possible.

3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del Govern espanyol a Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.

17.3 Proposta que presenten els grups municipal d'ICV-EUiA, PSC i ERC, amb adhesió de la CUP, "Moció de suport a la renda garantida i a la ILP que sol•licita la seva creació per llei".
Primer.- Donar suport a la demanda formulada per les diferents organitzacions socials del nostre país per tal que s'elabori una llei que tingui per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania que, d'acord amb l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, asseguri els mínims d'una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es puguin trobar en situació de pobresa.

Segon.- Recolzar la Iniciativa Legislativa Popular per a la creació d'una Renda Garantida de Ciutadania que ha estat admesa a tràmit pel Parlament de Catalunya i donar suport a les organitzacions socials que la promouen per tal que aquesta iniciativa tingui difusió a la nostra vila i es pugui facilitar el de recollida de signatures.

Tercer.- Donar trasllat d'aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i a les entitats socials del municipi.

17.4. Proposta que presenten els grups municipals de CiU, PSC, CUP, ICV-EUiA i ERC-acord independentista, "Moció en defensa d'un model català d'ensenyament".
Primer.- Manifestar el nostre clar rebuig a l'esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d'Educació.

Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català, el model lingüístic de la nostra escola, així com l'equilibri existent.

Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que és l'eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.

Quart.- Posar a tots els ajuntament a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya per defensar aquest posicionament.

Cinquè.- Donar trasllat d'aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: