|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 3 de febrer de 2014

Acords del Ple ordinari del 30 de gener de 2014

1. Aprovació de l'acta de núm. 7/2013 corresponent al Ple extraordinari del dia 26/11/2013.
Aprovació de l'acta del Ple de 26 de novembre de 2013.

2. Aprovació de l'acta núm. 8/2013 corresponent al Ple ordinari del dia 28/11/2013.
Aprovació de l'acta del Ple de 28 de novembre de 2013.

3. Aprovació de l'acta núm. 9/2013 corresponent al Ple extraordinari del dia 19 de desembre de 2013.
Aprovació de l'acta del Ple de 19 de desembre de 2013.

4. Aprovació de l'acta núm. 10/2013 corresponent al Ple extraordinari i urgent del dia 21 de desembre de 2013.
Aprovació de l'acta del Ple de 21 de desembre de 2013.

5. Donar compte de decrets d'alcaldia
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

6. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'acord d'aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu Municipal de Cardedeu.
Primer.- Desestimar les al·legacions generals, primera i tercera, formulades pel Sr. Jordi Cots Domínguez, com a regidor del grup municipal d'ERC-Acord independentista de l'Ajuntament de Cardedeu, amb escrit R.E. 11687 del 16-11-2013, respecte de l'acord d'aprovació inicial del Reglament de l'arxiu municipal de Cardedeu, aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la sessió de data 26 de setembre de 2013, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva d'aquesta proposta.

Segon.- Estimar parcialment les següents al·legacions formulades pel Sr. Jordi Cots Domínguez, com a regidor del grup municipal d'ERC-Acord independentista de l'Ajuntament de Cardedeu, amb escrit R.E. 11687 del 16-11-2013, respecte de l'acord d'aprovació inicial del Reglament de l'arxiu municipal de Cardedeu, aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la sessió de data 26 de setembre de 2013:
1. Estimar parcialment l'al•legació segona
2. Estimar parcialment les al•legacions quarta i quinta
3. Estimar parcialment l'al•legació sexta

Tercer.- Aprovar definitivament el Reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu, segons el text que consta a l'expedient.

Quart.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tràmit d'informació pública i audiència.

Cinquè- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'esmentat Reglament en el BOPB i en el tauler d'anuncis de la Corporació i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text.

Sisè.- Comunicar els presents acords a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

La proposta s'aprova amb els vots a favor CiU, PSC, CUP, PP, ICV, GPC, i l'abstenció d'ERC.


7. Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball, aprovada inicialment a la sessió plenària del dia 30/10/2013.
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. M.S.P., amb registre d'entrada núm. 12352 de data 05/12/2013 i registre d'entrada nº 13034 de data 27/12/2013 pels motius expressats als informes jurídics emesos per Digestium Legal, S.L.P, en data 23 de desembre de 2013 i 16 de gener de 2014, que figuren a l'expedient.

Segon- Aprovar definitivament l'esmentada relació de lloc de treball, aprovada inicialment al ple del dia 30 d'octubre de 2013, respecte de dos llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, que s'indiquen a continuació amb l'estructura retributiva següent:

PERSONAL FUNCIONARI
Denominació del lloc de treball: Secretari/ària
• Requisits per ocupar el lloc de treball: Habilitació Nacional.
• Nivell complement de destinació: 30
• Complement específic: 37857,54 €
• Grup: A1
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1

Denominació del lloc de treball: Tècnic/a Jurídic/a
• Requisits per ocupar el lloc de treball: Llicenciatura en Dret o equivalent.
• Nivell complement de destinació: 26
• Complement específic: 8891,40 €
• Grup: A1
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1

Tercer.- Exposar aquest acord al butlletí oficial de la Província, i en el tauler d'Edictes d'aquest Ajuntament.

Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció General de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i a la Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord.

Cinquè.- Notificar individualment aquests acords a l'interessat, adjuntant amb la notificació còpia legitimada dels informes jurídics esmentats.

La proposta s'aprova amb els vots a favor CiU, PP i GPC, en contra PSC, CUP, ICV, i ERC.


8. Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Socialista, ERC-Acord Independentista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i de Gent pel Canvi-Federació d'Independents de Catalunya, contra l'avantprojecte de Llei de demarcació i de planta judicial impulsat pel Ministeri de Justícia.
Primer.- Manifestar el rebuig total de l'Ajuntament de Cardedeu a l'avantprojecte de llei que el Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom de "Anteproyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de justícia y del Registro Civil".

Segon.- Donar suport al Col·legi d'Advocats de Granollers en allò que sigui necessari per tal que es continuï desenvolupant l'activitat judicial en els jutjats situats a l'edifici judicial de Granollers, així com el manteniments dels jutjats de pau i agrupacions del partit judicial de Granollers.

Tercer.- Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització de la justícia sense que s'allunyi del criteri de proximitat al ciutadà i que aquells serveis que es puguin agrupar, com són el servei de comunicacions i el d'execucions, es facin dins els edificis judicials existents, amb la finalitat d'optimitzar i agilitzar la justícia.

Quart.- Donar trasllat d'aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i el Senat, al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al Col·legi d'Advocats de Granollers i al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.

La proposta s'aprova amb els vots a favor CiU, PSC, CUP, ICV, GPC i ERC, i en contra PP.


9. Moció que presenta el grup municipal de Gent pel Canvi-Federació d'Independents de Catalunya, a petició de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cardedeu, amb l'adhesió dels grups municipals de Convergència i Unió, Socialista, ERC-Acord Independentista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i de la Candidatura d'Unitat Popular, per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.

Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d'Habitatge, o actualitzar el planejament existent , que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges enumerades a l'article 42, de la llei 18/2007.

Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració.

Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d'acabar amb una resolució que declari si s'està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització anòmala de l'habitatge, d'acord amb el que estableix l'article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l'administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació.

Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com determina l'article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l'immoble.

Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com preveu l'article 123.1.h de la LDHC.

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.

Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.

La proposta s'aprova amb els vots a favor CiU, PSC, CUP, ICV, GPC i ERC, i abstenció PP.


10. Moció que presenten els grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de l'Ajuntament de Cardedeu, amb l'adhesió dels grups municipals de la Candidatura d'Unitat Popular i Gent pel Canvi-Federació d'Independents de Catalunya, sobre la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya per a l'exercici 2013.
Primer.- Requerir la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals perquè declari la nul·litat de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013, i deixi sense efecte la totalitat de les seves disposicions.

Segon.- Requerir el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una nova distribució del Fons de cooperació Local de Catalunya, d'acord amb els criteris continguts a l'article 51 de la Llei 1/2012 de 22 de febrer, i amb respecte a la resta de disposicions de l'ordenament jurídic vigent.

Tercer.- Notificar la present resolució al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat i consellera de Governació i Relacions Institucionals, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

La proposta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: