|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 3 de juny de 2014

Acords del ple ordinari del 29 de maig de 2014

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 27 de març de 2014.

Aprovació de l'acta del Ple de 27 de març de 2014.

2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 28 d'abril de 2014.

Aprovació de l'acta del Ple de 28 d'abril de 2014.

3. Donar compte de decrets d'alcaldia.

Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

4. Donar compte del Conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació Fira de Sant Isidre per a l'organització i desenvolupament de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, aprovat a la Junta de Govern local del dia 28/04/2014.

Es dóna compte al Ple de l'aprovació del conveni que es transcriu a l'expedient.

5. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (tercer trimestre 2013)

Primer.- Donar compte de l'informe presentat per la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que es transcriu a l'expedient.

Segon.- Remetre còpia d'aquest acord als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya.

6. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (quart trimestre 2013)

Primer.- Donar compte de l'informe presentat per la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que es transcriu a l'expedient.

Segon.- Remetre còpia d'aquest acord als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya.

7. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (primer trimestre 2014)

Primer.- Donar compte de l'informe presentat per la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que es transcriu a l'expedient.

Segon.- Remetre còpia d'aquest acord als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya.

8. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 5/2014 de suplement de crèdit.

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 5/2014 de suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2014, segons el següent detall:

Pressupost de despeses:
Aplicacions pressupostàries que reben crèdit
Aplicació pressupostària:15500 61906 
Descripció: Millores en via pública
Import:  175.000,00 €
TOTAL 175.000,00 €

Pressupost d'ingressos:
Finançament:
Aplicació: 92000.91101
Descripció: Préstecs rebuts a LLT d'ens del sector públic
Import: 175.000,00 €
TOTAL 175.000,00 €

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament. 

Pressupost de despeses

CAPÍTOLS: Capítol VI

DENOMINACIÓ: Inversions reals

ALTES:  175.000,00    BAIXES: € 0 €
 
Pressupost d'ingressos

Capítol IX

DENOMINACIÓ: Passius financers

ALTES:  175.000,00    BAIXES: € 0 €

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple amb els següents vots:
Vots a favor: 6 CIU
Vots en contra: 2 CUP, 1 GpC, 1 ERC
Abstencions: 4 PSC, 2 PP i 1 ICV

9. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2014.

Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2014 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 47.347,69 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'annex adjunt.

Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2014, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.

Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple amb els següents vots:
Vots a favor: 6 CIU
Abstencions: 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC i 1 ERC.

10. Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla econòmic-financer.

Primer.- Aprovar el Pla Economicofinancer de l'Ajuntament en els termes que consten en document annex i que es considera part integrant d'aquest Acord.

Segon.- Als efectes informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Així mateix, una còpia del Pla estarà a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 6 CIU, 4 PSC i 2 PP
Vots en contra: 1 ERC
Abstencions: 2 CUP, 1 ICV i 1 GpC

11. Dictamen relatiu a l'acceptació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, publicades segons resolució TES/898/2014 per al projecte "Actuacions de millora al Torrent de la Coma".

Primer.- Acordar l'acceptació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, aprovades mitjançant la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua de data 11 d'abril de 2014, i que ha estat publicada juntament amb les referides bases al DOGC número 6612, de 29 d'abril de 2014, per tal que l'Ajuntament de Cardedeu pugui procedir a la sol·licitud de les subvencions esmentades per al projecte ACTUACIONS DE MILLORA AL TORRENT DE LA COMA, amb un pressupost de 14.994,24 euros (IVA inclòs).

Segon.- Aprovar la concurrència per part de l'Ajuntament de Cardedeu en la convocatòria de subvencions aprovades mitjançant la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua de data 11 d'abril de 2014, publicada juntament amb les referides bases al DOGC número 6612, de 29 d'abril de 2014, a fi i efecte de dur a terme el manteniment de la llera del Torrent de la Coma, així com els seus voltants, per tal d'evitar el risc d'inundació, d'acord amb el projecte ACTUACIONS DE MILLORA AL TORRENT DE LA COMA.

Tercer.- Notificar els acords anteriors a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat de tots els membres de la Corporació.

12. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'avantprojecte de modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu.

Primer.- Acordar l'aprovació inicial de l'avantprojecte de Modificació de l'Ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada la modificació de referència.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple amb els següents vots:
Vots a favor: 6 CIU
Vots en contra: 1 GpC i 1 ERC
Abstencions: 4 PSC, 2 CUP, 2 PP i 1 ICV

13. Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu i del pla de millora urbana 24 del Carrer Mogent, del terme municipal de Cardedeu.

Primer.- Desestimar les al•legacions presentades pel senyor José de Mier i Marfil, en nom i representació de la Junta de Compensació provisional del sector 6 de la carretera BV 5105 de Cardedeu.

Segon.- Aprovar provisional de la Modificació Puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu i del Pla de Millora Urbana 24 del Carrer Mogent, del municipi de Cardedeu.

Tercer.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, la Modificació Puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu i del Pla de Millora Urbana 24 del Carrer Mogent, del municipi de Cardedeu per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Quart.-
Notificar aquesta resolució al senyor José de Mier i Marfil, representant de la Junta de Compensació provisional del sector 6 de la carretera BV 5105 de Cardedeu.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV i 1 GpC
Vots en contra: 1 ERC
Abstencions: 2 CUP

14. Dictamen per a l'aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Primer.- Aprovar la modificació del contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Segon.-
Procedir a la signatura de la corresponent addenda al contracte, a tenor del que disposa l'article 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Tercer.-
Procedir a l'ampliació de la garantia definitiva del contracte en l'import del 5% de la quantitat modificada.

Quart.-
Notificar als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV i 1 GpC
Abstencions: 2 CUP i 1 ERC

15. Dictamen per a iniciar l'expedient per a la sol.licitud a la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació per a la Integració Social del Deficient-Viver del Bell-lloc.

Primer.- Iniciar l'expedient per a la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi de l'any 2015 a "l'Associació per a la Integració Social del Deficient Viver de Bell-lloc.

Segon.- Comunicar aquest acord a AISD Viver de Bell-lloc.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat.

16. Dictamen per a l'adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne actes, si s'escau.

Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat.

17. Dictamen per donar de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Primer.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Segon.-
Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat.

Propostes de mocions dels grups municipals:

18. Moció que presenten els grups municipals de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Esquerra Republicana-Acord Independentista, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verda-Esquerra Unida i Alternativa i Gent pel canvi per dedicar el nom de la nova plaça del poble sec a Frederica Montseny.

Primer: Que l'Ajuntament de Cardedeu faci la tramitació prevista, informant amb caràcter previ a la Comissió Municipal de Patrimoni, per tal que la nova plaça existent entre el carrer Rifanyes amb Avinguda de Catalunya, al barri cardedeuenc del Poble Sec, passi a anomenar-se plaça Frederica Montseny, coincidint aquest any amb el 20è aniversari de la seva mort.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC I 1 ERC
Vots en contra: 6 CiU
Abstencions: 2 PP

19. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Acord Independentista, Gen pel Canvi i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per dedicar un espai cèntric i rellevant de la Vila de Cardedeu al President Lluís Companys i Jover.

Primer.- Que l'Ajuntament de Cardedeu, prèvia comunicació a la Comissió Municipal de Patrimoni, dediqui un espai rellevant i cèntric de la Vila al President Lluís Companys i Jover, canviant el nom del tram de l'actual avinguda 11 de setembre, entre el carrer del General Moragas i l'avinguda de Montells, per avinguda president Lluís Companys i Jover.

Aquest acord NO va prosperar per no haver obtingut els vots necessaris:
Vots a favor: 2 CUP, 1 GpC I 1 ERC
Vots en contra: 6 CiU i 2 PP
Abstencions: 4 PSC 1 ICV

20. Moció que presenta el grup municipal de CiU contra l'aplicació de la "Llei Wert".

Primer.- Rebutjar l'aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i curricular de l'escola catalana que defensa tota la comunitat educativa.

Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l'escola catalana i el dret a decidir el propi model educatiu.

Tercer.- Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi.

Quart.- Incorporar el banner de Som Escola al web municipal donant suport a la campanya en defensa del nostre model educatiu.

Cinquè.- Enviar còpia de l'acord a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 6, CiU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC i 1 ERC
Vots en contra: 2 PP


Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: