|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 31 de març de 2014

Acords del Ple ordinari del 27 de març de 2014

1. Aprovació de l'acta de núm. 1/2014 corresponent al Ple ordinari del dia 30/01/2014.
Aprovació de l'acta del Ple de 30 de gener de 2014.

2. Aprovació de l'acta núm. 2/2014 corresponent al Ple extraordinari del dia 27/02/2014.
Aprovació de l'acta del Ple de 27 de febrer de 2014.

3. Aprovació de l'acta núm. 3/2014 corresponent al Ple extraordinari del dia 6 de març de 2014.
Aprovació de l'acta del Ple de 6 de març de 2014.

4. Donar compte de decrets d'alcaldia
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

5. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2014.

Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2014 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 215.995,70 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'annex adjunt.

Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2014, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.

Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.

La proposta s'aprova amb els vots a favor CiU, l'abstenció del PSC, CUP, PP i ICV, i en contra de GPC.

6. Aprovació provisional de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent als eixos comercials

Primer.- Aprovar amb caràcter provisional la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbana municipal de Cardedeu, consistent en els següents extrems:

• Es modifica l'apartat 1 incorporant una nova regulació al règim general establert per les plantes baixes de les edificacions plurifamiliars amb front als vials amb categoria d'eixos comercials, modificant que els usos admesos seran els usos propis de la qualificació urbanística on es trobin amb l'excepció de l'ús residencial i el d'aparcament.
• S'elimina l'apartat 2: l'excepció 2.a s'ha incorporat a l'apartat 1 i les excepcions 2.b i 2.c s'han eliminat per tal d'uniformitzar la normativa i clarificar la interpretació de l'article.

Segon.- Remetre el projecte de modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal esmentat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.

La proposta s'aprova amb els vots a favor CiU, PSC, PP, ICV i GpC i l'abstenció de la CUP.

7. Suspensió de tramitacions i de llicències per a modificar el POUM de Cardedeu a l'àmbit del sector 19

Primer.- Acordar la suspensió pel termini d'un any de l'atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, per tal de poder dur a terme la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu en l'àmbit del Pla de Millora Urbana del sector 19.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari de més difusió, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, juntament amb el plànol en el qual es delimiten els àmbits subjectes a suspensió de llicències, el qual consta a l'expedient adjunt a l'informe de l'arquitecte municipal de data 30 de gener de 2014. El termini d'exposició pública serà de trenta dies hàbils des de la publicació al BOPB.

Tercer.- Comunicar, si, escau, la present resolució als interessats en l'expedient, en els temes previstos en l'article 104.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

La proposta s'aprova amb els vots a favor CiU, PP i GpC i l'abstenció de PSC, CUP i ICV.

8. Resolució del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines al municipi de Cardedeu

Primer.- Aprovar inicialment la liquidació referida al contracte del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines amb l'empresa Urbaser S.A. quantificada en 69.070,89 € a favor de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal de procedir a la resolució definitiva del contracte de l'esmentat servei.
Segon.- Notificar els presents acords a l'empresa Urbaser S.A. com a antiga concessionària del contracte del servei públic citat.
Tercer.- Concedir un termini d'audiència de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord, a l'empresa Urbaser S.A. per tal que pugui presentar les al•legacions que consideri oportunes.

La proposta s'aprova amb els vots a favor CiU, CUP i ICV i l'abstenció de PSC, PP i GpC.

9. Moció que presenten conjuntament els grups municipals de la candidatura d'unitat popular (CUP), gent pel canvi (GpC), grup municipal socialista (PSC) i grup municipal d'ICV-EUIA, amb l'adhesió del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), de rebuig a l'augment desorbitat de les tarifes del transport públic.

Primer.- Manifestar el profund desacord i rebuig per l'increment de les tarifes del transport metropolità per l'any 2014 que ha aprovat el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Segon.- Reclamar a l'ATM la congelació de les tarifes de transport a les de 2013.

Tercer.- Proposar a l'ATM definir, dins de l'exercici 2014, un nou model de tarificació del transport públic que impulsi la demanda i permeti una utilització més flexible del sistema, de forma que s'aconsegueixi un abaratiment dels preus i un tracte preferent per a les persones que es desplacen diàriament per raons de treball (remunerat o d'atenció a les persones), d'estudi o de salut.

Quart.- Proposar a l'ATM la creació d'un òrgan participatiu i decisori amb agents socials com la CONFAVC, la PTP i Stop Pujades Transport, així com amb els sindicats presents a les empreses de transport públic per establir un acord referent a les necessitats reals de les treballadores i les usuàries per tal d'assolir un transport públic a preus populars.

Cinquè.- Proposar a l'ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen treball; els joves i estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d'exclusió social en els sistemes de transport públic de Catalunya, així com incidir en la promoció i difusió dels títols ja existents. Cal que qui menys té, tingui accés bonificat a aquest transport públic.

Sisè.- Demanar al Govern de la Generalitat que de manera urgent, enceti els treballs per aprovar una Llei de finançament del transport públic.

Setè.- Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups parlamentaris representats al Parlament de Catalunya, a l'Associació per la promoció del Transport Públic, a la CONFAVC, a la plataforma Stop Pujades Transport, al conjunt de sindicats presents a les empreses de transport públic i al conjunt d'Ajuntaments de la província de Barcelona.

La proposta s'aprova per unanimitat.

10. Moció presentada pels grups municipals de CiU, gent pel canvi, ICV-EUiA, ERC-Acord Independentista i Grup Municipal Socialista (PSC) de suport a la iniciativa promoguda per l'ANC de Cardedeu per la constitució de la taula de Cardedeu pel dret a decidir

Primer.- Donar suport a la constitució de la Taula de Cardedeu pel Dret a Decidir

Segon.- Participar com a màxima institució representativa de la ciutadania del poble de Cardedeu en l'esmentada Taula.

Tercer.- Facilitar a les entitats organitzadores i participants en la Taula de Cardedeu pel Dret Decidir els espais municipals que requereixin per realitzar les seves activitats.

Quart.- Comunicar aquest acord a: les entitats inscrites al registre municipal d'entitats del poble, a la presidència de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació de Municipis de Catalunya), a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CiU, PSC, CUP, ICV, GPC i ERC, i en contra de PP.

11. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures ‘Signa un vot per la independència'

Primer.- Donar suport a totes les recollides massives de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la independència' que se celebraran a Cardedeu, fins que finalitzi la campanya.

Segon.- Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar les recollides de signatures.

Tercer.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència', fent-ne difusió a traves dels diferents mitjans de comunicació municipals (com per exemple la web, la revista Vila, etc...), com també a través dels diferents equipaments (com per exemple penjar cartells, díptics, etc).

Quart.- Comunicar aquest acord a l'Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CiU i CUP, en contra PP i GpC i abstenció de PSC i ICV.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: