|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 27 de setembre de 2013

Acords del Ple ordinari del 26 de setembre de 2013

1. Aprovació de l'acta nº 4/2013, corresponent al dia 25 de juliol de 2013.
Aprovació de l'acta del Ple de 25 de juliol de 2013

2. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

3. Donar compte de l'informe d'intervenció i de la tresoreria municipals de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (segon trimestre 2013).
Primer.- Donar compte de l'informe presentat per la Intervenció i la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Segon.- Remetre còpia d'aquest acord als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya.

4. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 5/2013. Suplement de Crèdit.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 5/2013 suplements de crèdit en el pressupost municipal de 2013.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP, PSC i GpC, en contra de la CUP i les abstencions d'ICV i ERC.

5. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2012.
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2012 integrat pel de la pròpia entitat i pels dels seus organismes autònoms, Patronat Municipal de Cultura, Patronat Municipal d'Esports i Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura.
Segon.- Retre el Compte General corresponent a l'exercici 2012 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU i PP, en contra de GpC i les abstencions de PSC, CUP, ICV i ERC

6. Aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu.
Primer.- Aprovar inicialment el reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita de periodicitat diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci al BOP.
El text del Reglament es podrà consultar a les oficines municipals i a la web municipal.
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, el Reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP, PSC, CUP, ICV i GpC, i l'abstenció d'ERC.

7. Aprovació de la proposta de calendari de festes locals per a l'any 2014.
Primer.- Proposar a la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a que siguin fixades com a festes locals d'aquest municipi per al proper any 2014, els dies:
- 19 de maig (Fira de Sant Isidre)
- 14 d'agost (Festa Major)
Segon.- Comunicar l'acord al Departament d'Empresa i Ocupació als efectes oportuns.

El punt s'aprova per l'assentiment de tots els grups.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: