|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 27 de juny de 2014

Acords del Ple ordinari del 26 de juny de 2014

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 22 de maig de 2014.
Aprovació de l'acta del Ple de 22 de maig de 2014.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 29 de maig de 2014.
Aprovació de l'acta del Ple de 29 de maig de 2014.

3. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient. 

4. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal a l'Ajuntament de Cardedeu.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, amb les modificacions que es contenen en les fitxes descriptives que formen par de la present proposta i les que s'indiquen a continuació amb l'estructura retributiva següent:
Personal funcionari:
Àrea de Serveis Territorials
1) Denominació del lloc de treball: Arquitecte/a - Cap d' urbanisme
       • Requisits per ocupar el lloc de treball: Grau en Arquitectura, llicenciatura o doctorat, equivalent o superior
       • Nivell complement destinació: 26
       • Complement específic: 10066,84 € bruts anuals
       • Grup: A-1 (antic A)
       • Sistema d'accés: concurs oposició lliure
       • Característiques: jornada complerta
       • Places: 1
Àrea Serveis Generals
1) Denominació del lloc de treball: Secretari/ària d' Alcaldia
Requisits per ocupar el lloc de treball: Graduat escolar, FPI, equiv. o sup.
       • Nivell complement destinació:18
       • Complement específic: 5896,38 € bruts anuals
       • Grup: C-2 (antic D)
       • Sistema d'accés: concurs oposició lliure
       • Característiques: jornada complerta
       • Places: 1

Personal laboral:
Àrea Serveis Personals
1) Denominació del lloc de treball: Treballador/a Familiar- Referent Gent Gran
Requisits per ocupar el lloc de treball: Graduat escolar, FPI, equiv. o sup.
       • Nivell complement destinació:18
       • Complement específic: 6689,20 € bruts anuals
       • Grup: C-2 (antic D)
       • Sistema d'accés: concurs oposició lliure
       • Característiques: jornada complerta
       • Places: 1
2) Denominació del lloc de treball: Coordinador/a de Cultura, Joventut i Relacions Ciutadanes
Requisits per ocupar el lloc de treball: Diplomatura universitària equiv. o sup.
       • Nivell complement destinació:26
       • Complement específic: 7866,32 € bruts anuals
       • Grup: A-2 (antic B)
       • Sistema d'accés: concurs oposició lliure
       • Característiques: jornada complerta
       • Places: 1
3) Denominació del lloc de treball: Tècnic/a Auxiliar de Cultura i Joventut
Requisits per ocupar el lloc de treball: Batxiller, FP2 o equivalent, equiv. o sup.
       • Nivell complement destinació:20
       • Complement específic: 4730,74 € bruts anuals
       • Grup: C-1 (antic C)
       • Sistema d'accés: concurs oposició lliure
       • Característiques: jornada complerta
       • Places: 1
4) Denominació del lloc de treball: Auxiliar administratiu/iva de Museu
Requisits per ocupar el lloc de treball: Graduat escolar, FPI, equiv. o sup.
       • Nivell complement destinació:18
       • Complement específic: 5790,18 € bruts anuals
       • Grup: C-2 (antic D)
       • Sistema d'accés: concurs oposició lliure
       • Característiques: jornada complerta
       • Places: 1
Tots ells d'acord amb els informes que consten en el expedient administratiu.

Segon.- Conseqüència de l'anterior, aprovar inicialment la modificació de la plantilla que suposa la creació de la plaça d'Arquitecte/a -Cap d'Urbanisme i l'amortització de la plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica.

Tercer.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.

Quart.- Considerar que, en cas de no presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.

Cinquè.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d' Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord.

Vots a favor: CIU (5). Vots en contra: PSC, CUP, PP, ICV, GPC, ERC.
La proposta no prospera.

5. Aprovació de la liquidació definitiva del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines al municipi de Cardedeu.
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en data 11 d'abril de 2014 per l'empresa URBASER, S.A., donat que no es pot aplicar la figura de la compensació de la quantitat deguda de 69.070,89.- euros (75.977,98.- euros IVA inclòs), perquè l'empresa URBASER, S.A. no ostenta cap posició creditora davant d'aquest Ajuntament.

Segon.- Aprovar la liquidació definitiva del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines, adjudicat a l'empresa URBASER, S.A. (abans ECOSENDA, Gestió Ambiental), pel Ple Municipal de data 25 de gener de 2001, resultant una quantitat a favor d'aquest Ajuntament de 69.070,89.- euros IVA exclòs (75.977,98.- euros IVA inclòs).

Tercer.- Concedir un termini voluntari de pagament de la quantitat total de 75.977,98.- € (IVA inclòs) de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la notificació del present acord, amb l'advertiment de què si no es procedeix a l'abonament de l'esmentat import en el termini indicat, es procedirà a la execució de la garantia definitiva per la quantitat de 75.977,98.- euros (IVA inclòs).

Quart.- Un cop transcorregut l'anterior termini i realitzat el corresponent pagament, procedir a la devolució de l'import de la garantia definitiva ingressada per l'empresa URBASER, S.A. en data 28 de febrer de 2002 que ascendeix a la quantitat de 113.539,43.- euros, en un termini no superior a 10 dies hàbils a comptar de la recepció del comprovant de pagament de l'import de 75.977,98.- euros.

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CIU, PSC, CUP, ICV, ERC, els vots en contra de GPC i l'abstenció del PP.

6. Aprovació del Pla estratègic de subvencions per l'any 2014.

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2014, segons criteris de la part expositiva de dit acord.

Segon.- Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CIU, CUP, PP, ICV, GPC i ERC, i l'abstenció del PSC.

7. Proposta al Tribunal Superior de justícia de Jutge de Pau Titular per Cardedeu.
Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del candidat entre les persones que s'han presentat a la convocatòria, com a Jutgessa de Pau titular de Cardedeu, d'acord amb allò previst a l'article 101 de la Llei orgànica del Poder Judicial i l'article 7 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Segon.- Trametre l'acord adoptat al Jutge Degà de Granollers, per a l'elevació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb allò que preveu l'article 101.3 de la referida Llei i article 7 del referit Reglament.

El resultat de la votació (secreta) ha estat de 6 vots per a la Sra. Corbella i 7 per a la Sra. Vidal. No es proposa, per tant, cap candidatura, ja que per fer-ho s'ha d'obtenir majoria absoluta en la votació.

8. Nomenament de regidors del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes i en diferents òrgans municipals.
Primer.- Nomenar com a portaveu suplent al Sr. Ramon Garcia Barrios, essent la titular tal i com es va nomenar al Ple del dia 07/07/2011 la Sra. Marta Cordomí Forns.

Segon.- Nomenar al Sr. Ramon Garcia Barrios com a membre de la COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.

Tercer.- Nomenar com a membres de les comissions informatives de treball d'Àrees a:
• COMSSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I DESENVOLUPAMENT: Sra. Marta Cordomí Forns i el Sr. Ramon Garcia Barrios coma suplent.
• COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS: Sra. Marta Cordomí Forns i el Sr. Ramon Garcia Barrios com a suplent.
• COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL DE L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS: Sr. Ramon Garcia Barrios i la Sra. Marta Cordomí Forns com a suplent.

Quart.- Nomenar al Sr. Ramon Garcia Barrios com a suplent a la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, essent la titular la Sra. Marta Cordomí Forns, segons nomenament de sessió plenària del dia 07/07/2011.

Cinquè.- Nomenar com a membres en els següents òrgans col.legiats:
- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: Sr. Ramon Garcia Barrios.
- CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL CAN SERRA: Sr. Ramon Garcia Barrios
- CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL ELS DAUS: Sr. Ramon Garcia Barrios
- CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: Sr. Ramon Garcia Barrios
- CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT: Sra. Marta Cordomí Forns.
- COMISSIÓ MIXTA RTV CARDEDEU: Sra. Marta Cordomí Forns.
- COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE CARDEDEU: Sr. Ramon Garcia Barrios
- COMISSIÓ PER A LA MOBILITAT I LA MILLORA URBANA: Sra. Marta Cordomí Forns
- CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CARDEDEU: Sra. Marta Cordomí Forns.
- CONSELL DE LA VILA: Sr. Ramon Garcia Barrios

Sisè.- Deixar sense efecte els acords anteriorment adoptats en relació a aquests nomenaments que contradiguin l'actual.

S'aprova la proposta per unanimitat.

9. Aprovació de la sol·licitud del conveni de col•laboració interadministrativa entre del Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2015.
Primer.- Aprovar la sol·licitud del conveni interadministratiu entre l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia, amb efectes 1 de gener de 2015.

Segon.- Autoritzar a l'alcaldessa a la signatura del conveni esmentat.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Direcció General de l' Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

S'aprova la proposta per unanimitat.

10. Aprovació dels preus públics dels serveis de l'escola bressol municipal "Can Serra" i de l'escola bressol municipal "Els Daus".
Primer.- Establir els preus públics dels serveis de les escoles bressol municipals "Els Daus" i "Can Serra" relacionats a continuació:

Servei                                                           Quotes
Escolarització mensual                              192.94 €
Acollida 7.30 a 8,30 h. mensual                   30.00 €
Acollida esporàdica: dia                                 3.70 €
Permanència 17 a 18 h.: mensual               30.00 €
Permanència dies esporàdics                       3.70 €
Menjador dinar fix - preu unitari per dia          6.73 €
Berenar o esmorzar fix- preu unitari per dia   2.00 €
Menjador (3 dies fixos setmanals) Dinar        7.04 €
Berenar o esmorzar esporàdic                       2.00 €
Menjador, dinar esporàdic                               8.15 €
Lactants que utilitzin l'horari de 12 a 15 h. i no utilitzin el servei del menjador: mensual

                                                                        30.00 €

Segon.- Establir el següents descomptes sobre la quota d'escolarització a partir de setembre de 2014:

- Famílies nombroses - 20%
- 2n germà al centre - 20%
- Famílies monoparentals - 20%

En els 3 casos la reducció del 20% de la quota, 192,94€, es de 38,58€. Per tant la quota per a les famílies que acreditin estar en qualsevol de les 3 situacions serà de 154,36€.

Tercer. - Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.

Quart. - En el cas que l'Administració supramunicipal (Generalitat de Catalunya o Diputació de Barcelona) concedeixi una subvenció a l'Ajuntament de Cardedeu, superior a la prevista, l'Ajuntament reduirà la quota en la part corresponent.

Cinquè. - Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Sisè.- Notificar l'acord a les empreses prestadores del servei d'escola bressol, Puericultura Cardedeu SCCL i Fundació Pia Pere Tarrés.

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CIU, PSC, CUP, PP, ICV i ERC, i l'abstenció de GPC.

11. Aprovació del preu públic del curs de llengua estrangera (anglès) del Centre de Formació d'adults de Cardedeu.
Primer.- Aprovar el preu públic en concepte de matrícula pel curs LLENGUA ESTRANGERA NIVELL I de:
76€ per a persones que visquin a Cardedeu
90€ per a forans

Segon.- Aprovar les bonificacions següents:
LLENGUA ESTRANGERA NIVELL I:
- 75% de la matrícula a la persones que es trobin en situació d'atur i visquin a Cardedeu i que ho acreditin degudament.
- 50% de la matrícula a les persones que es trobin en situació d'atur i siguin de fora de Cardedeu i que ho acreditin degudament.

Tercer.- Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.

Quart.- Publicar l'acord de PLE al el butlletí oficial de la província.

El punt s'aprova per unanimitat.

12. Aprovació dels preus públic dels cursos d'informàtica (COMPETIC) del Centre de Formació d'Adults de Cardedeu.
Primer.- Aprovar el preu públic de:
COMPETIC INICIAL: 76€ per a persones que visquin a Cardedeu
90€ per a forans.
COMPETIC I: 118€ per a persones que visquin a Cardedeu
130€ per a forans.

Segon.- Aprovar les bonificacions següents:
COMPETIC INICIAL:
- 75% de la matrícula a la persones que es trobin en situació d'atur i visquin a Cardedeu i que ho acreditin degudament.
- 50% de la matrícula a les persones que es trobin en situació d'atur i siguin de fora de Cardedeu.
COMPETIC I
- 75% de la matrícula a la persones que es trobin en situació d'atur i visquin a Cardedeu i que ho acreditin degudament.
- 50% de la matrícula a les persones que es trobin en situació d'atur i siguin de fora de Cardedeu.

Tercer.- Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.

Quart.-Publicar l'acord de PLE en el butlletí oficial de la província.

El punt s'aprova per unanimitat.

13. Aprovació del preu públic per a la utilització extraordinària dels espais que gestiona el Museu Arxiu Tomàs Balvey - Casal Dr. Daurella.
Primer.- Aprovar els nous preus públics en concepte de lloguer per a la utilització extraordinària dels espais que gestiona el Museu Arxiu Tomàs Balvey-Casal Dr. Daurella amb els següents imports:

ACTES CIENTÍFICS I CULTURALS
Categoria Aula + Galeria Jardí + Terrassa

A
50,00€ per 2h.

125,00€ per 2h.

65,00€ per 4h.

140,00€ per 4h.


ACTES NO INCLOSOS A L'APARTAT ANTERIOR
Categoria Aula + Galeria Jardí + Terrassa

B
65,00€ per 2h.

190,00€ per 2h.

85,00€ per 4h.
210,00€ per 4h.

ACTES CIVILS I CASAMENTS
Categoria Aula + Galeria Jardí + Terrassa

C1
65,00€ per 2h.

190,00€ per 2h.

85,00€ per 4h.

210,00€ per 4h.

C2
85,00€ per 2h.

250,00€ per 2h.

110,00€ per 4h.
275,00€ per 4h.

Segon- Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.

Tercer- Publicar l'acord del Ple Municipal en el butlletí oficial de la província.

La proposta s'aprova amb els vots de CIU, PSC, PP, ICV i GPC, i les abstencions de la CUP i ERC.

14. Aprovació dels preus públics per l'activitat Casal Estiu Jove.
Primer.- Aprovar l'establiment dels preus públics d'inscripció a l'activitat Casal d'Estiu Jove pels imports següents:

• Residents: 160,00€ (Descompte del 55,96% del cost de l'activitat per participant)
• No residents: 230,00€ (Descompte arrodonit del 36,70% del cost de l'activitat per participant)
• No es contempla descomptes pel segon germà i posteriors

Segon.- Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.

S'aprova la proposta amb els vots a favor de CIU, CUP i ICV, les abstencions de PSC, PP i ERC i el vot en contra de GPC.

15. Aprovació de l'adhesió a l'Associació de municipis per a la Independència.

Primer.- Adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.

Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar els documents necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.

Tercer.- Delegar en l'Alcaldessa, Sra. Calamanda Vila Borralleras per representar aquest Ajuntament davant l'Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.

Quart.- Remetre certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

S'aprova la proposta amb els vots a favor de CIU, CUP, ICV, GPC i ERC, les abstencions de PSC i el vot en contra de PP.

Propostes de mocions dels grups municipals:

16. Moció que presenta el grup municipal Popular sobre les pintades al parc de Ponent de Granollers.
Primer.- Condemnar l'acte vandàlic que es va produir en el parc de Ponent de Granollers.

Segon.- Condemnar aquest tipus d'actes poc democràtics i que respecten molt poc la pluralitat política del nostre país.

Tercer- Fer arribar aquest acord al President del Govern d'Espanya, al President de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats i del Senat.

S'aprova la moció amb els vots a favor de CIU, PSC, PP, i GPC i les abstencions de la CUP, ICV i ERC.

17. Moció que presenta el grup municipal Popular per a dedicar un espai rellevant al primer president del Govern de l'Espanya Democràtica.

Amb els vots a favor del PP i en contra de CIU, PSC, CUP, ICV, GPC i ERC, la moció no prospera.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: