|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 30 de setembre de 2014

Acords del Ple ordinari del 25 de setembre de 2014

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 10 de juliol de 2014.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 24 de juliol de 2014

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 18/09/2014:

3. Proposta d'acords d'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, número 03/2014.

Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 03/2014 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 91.407,47 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'annex adjunt.

Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2014, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.

Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.

Vots a favor: 13 (5 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV i 1 ERC)
Vots en contra: 3 (2 PP, 1 GpC)

4. Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural de Cardedeu.

Primer.- Aprovar els següents preus públics d'entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural Cardedeu:

DATA ESPECTACLE PROPOSTA PREU
25/09/2014 La Pegatina 12,00 €
28/09/2014 1714, Escudellers, som-hi! 5,00 €
04/10/2014 Ànima malalta 8,00 €
11/10/2014 Coral Gospel TiC 10,00 €
18/10/2014 Catalunya Coral Gratuïta
19/10/2014 Els petits més grans 5,00 €
25/10/2014 Le ça. El ello 8,00 €
02/11/2014 Jo sé què sóc 6,00 €
15/11/2014 Estellés en mà 15,00 €
16/11/2014 L'endrapasomnis 5,00 €
22/11/2014 Vinyolem Vinyoli 6,00 €
23/11/2014 Polifònica de Granollers 8,00 €
29/11/2014 Els guapos són els raros 10,00 €
14/12/2014 Concert de Nadal Escola de Música Gratuïta
20/12/2014 Nit folk 6,00 €
21/12/2014 Concert acústic 5,00 €
27/12/2014 Jove orquestra de cambra de Lviv 6,00 €

• Descomptes del 10%:
o Grups de 10 a 20 persones

• Descomptes del 20%
o Famílies nombroses i monoparentals
o Majors de 65 anys que presentin DNI
o Menors de 29 anys que presentin DNI
o Persones en situació d'atur (S'acreditarà aquesta circumstància documentalment)
o Als titulars del Carnet TR3SC i el seu acompanyant
o Grups de més de 20 persones

• Descompte del 50% a les entrades comprades el dia de la presentació de la programació, amb la limitació de venda d'un màxim de 30 entrades per espectacle.

Els diferents descomptes no són acumulables ni compatibles amb entrades reduïdes.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Vots a favor: 9 (5 CIU, 2 CUP, 1 ICV, 1 ERC)
Vots en contra: 3 (2 PP, 1 GPC)
Abstencions: 4 (PSC).

5. Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers del Casal de Joves "La Fusteria".

Primer.- Aprovar l'establiment dels següents preus públics trimestrals d'inscripció als cursos i tallers del Casal de Joves La Fusteria:

• Taller de fotografia: 30€

Despesa total Ajuntament de Cardedeu: 1.354,95€
Ingressos previstos: 450,00€
Percentatge subvenció preus total: 66,79%

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Vots a favor: 8 (5 CIU, 2 CUP, 1 ICV)
Vots en contra: 2 (PP)
Abstencions: 6 (4 PSC, 1 GPC, 1 ERC).


II. PART DE CONTROL:

6. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

7. Donar compte dels acords adoptats a la Junta de Govern local en les sessions nºs 27 al 31, corresponents als dies 14, 23, 31 de juliol i 1 i 8 de setembre de 2014.
Donar compte dels acords que consten a l'expedient.

8. Donar compte de l'informe d'auditoria de l'Ajuntament de Cardedeu dels exercicis 2010, 2011 i 2012.
Donar compte de l'informe que consta a l'expedient.

Informació relacionada
Notícies
Relacionat Aquest dijous, ple municipal ordinari

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: