|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 26 de juliol de 2013

Acords del Ple ordinari del 25 de juliol de 2013

Declaració d'urgència de l'assumpte OCUPACIÓ DIRECTA DE PART DE LA ZONA QUALIFICADA DE VIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR PMU-22 "PLA DE PARETS SUD"
S'incorpora per assentiment.

1. Aprovació de l'acta nº 3/2013, corresponent al dia 30 de maig de 2013.
Aprovació de l'acta del Ple de 30 de maig de 2013

2. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

3. Donar compte de l'informe d'intervenció i de la tresoreria municipals de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (primer trimestre 2013).
Primer.- Donar compte de l'informe presentat per la Intervenció i la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
Segon.- Remetre còpia d'aquest acord als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya.

4. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament de Cardedeu a 30 de juny de 2013.
Donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament de Cardedeu a 30 de juny de 2013 segons els estats que consten a l'expedient.

5. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2013 de l'Institut Municipal de Cultura.
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2013 de l'Institut Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 26.364,39 euros,
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2013, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP, GpC, i amb les abstencions de PSC, CUP (1 regidor), ICV i ERC.

6. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2013 del Patronat municipal d'esports.
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2013 del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 3.527,84 euros,
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2013, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU i PP, en contra del PSC i les abstencions de CUP (1 regidor), ICV i ERC.

7. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4/2013. Transferències de crèdit i suplement de crèdit.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 4/2013 de transferències de crèdit i suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2013,
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CIU i PP, i les abstencions de GpC, PSC, CUP (1 regidor), ICV i ERC.

8. Derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles consensuals de l'Ajuntament de Cardedeu
Primer.- Derogar el reglament i extingir el Registre de parelles consensuals del terme municipal de Cardedeu.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al•legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i al web municipal. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci al BOP

Tercer.- Considerar aprovada definitivament la derogació d'aquest reglament i la extinció del registre si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap tipus de reclamació contra la mateixa.
Quart.- Publicar, una vegada aprovat definitivament, l'acord de derogació del reglament i extinció del registre de parelles consensuals en el Butlletí Oficial de la província, i una referència al mateix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Trametre a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat l'acord d'aprovació definitiva de la derogació del reglament i extinció del registre.

El punt s'ha aprovat amb els vots a favor de CiU i PP i pel vot de qualitat de l'alcaldessa. Hi ha votat en contra CUP (1 regidor), ICV i ERC.

9. Aprovació representants del consell d'administració del Patronat municipal d'esports.
Primer.- Proposar com a membres del Consell d'Administració del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Cardedeu les persones que a continuació s'esmenen i aprovar el nomenament dels mateixos com a membres del Consell d'Administració del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Cardedeu :
Sr. Joan Conchello Fortuny.
Sra. Purificación Castillo Martínez.
Sra. Marta Soler Pascual.
Sr . Rafael Herreros Vera.
Sr. Lluís Ulldemolins Colomer.
Sr .Josep Duarte Carrasquilla.
Sr. Jordi Yuste Gutsems.
Sr. Joaquín Azcón Bieto.
Segon.- Exposar al públic el present acord, mitjançant el corresponent anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província amb la instrucció de recursos que en dret correspongui.

El punt s'ha aprovat amb els vots a favor de CiU, PP i GpC, i en contra de PSC, CUP (1 regidor), ICV i ERC.

10. Nomenament de membre de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu
Primer.- Nomenar membre de la Comissió de Patrimoni, a proposta dels grups municipals que no formen part de l'Equip de Govern, a la regidora Sra. MONTSERRAT COTS ALVAREZ, com a titular i al Sr. JORDI COTS DOMÍNGUEZ com a suplent.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats.

El punt s'ha aprovat per assentiment.

11. Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals
Primer.- Modificar el contracte de neteja dels edificis municipals de Cardedeu, ampliant el servei a la neteja dels edificis que formen part de l'equipament de cultura i que suposen una alteració a l'alça del preu del contracte de 75.328.-euros (IVA inclòs), per els 3 anys restant de duració del contracte i els 2 de possible pròrroga regulats en els propis plecs.
Segon.- Procedir a la signatura de la corresponent addenda al contracte, a tenor del que disposa l'article 156 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Procedir a l'ampliació de la garantia definitiva del contracte en l'import del 5% de la quantitat modificada.
Quart.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària

El punt s'ha aprovat pels vots a favor de CiU, PP i GpC, i les abstencions de PSC, CUP (1 regidor), ICV i ERC.

12. Aprovació inicial de la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del POUM i del PMU-24 "carrer Mogent".
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial la MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS USOS ADMESOS DE LA CLAU 7 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CARDEDEU i DEL PMU-24 "CARRER MOGENT".
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació de l'instrument d'ordenació urbanística més amunt esmentat, durant el termini d'un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en un dels diaris de més difusió, als efectes de presentació d'al•legacions, en els termes que s'expressa l'article 23 del Reglament de la LUC, així com en el taulell d'edictes de la Casa Consistorial i per mitjans telemàtics, tot notificant la present resolució als Ajuntaments limítrofs i als següents organismes:
• Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.
• Direcció General de Comerç.
Tercer.- Suspendre a l'empara dels articles 102 i 103, ambdós del Decret 305/2006, de 18 de juliol, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències incompatibles amb la present modificació, pel termini d'un any, en l'àmbit identificat gràficament en el plànol que figura en l'expedient.

El punt s'ha aprovat amb els vots a favor de CiU, PP, GpC, PSC i ICV, en contra d'ERC i amb l'abstenció de CUP (1 regidor).

13. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu relativa als usos religiosos.
El punt no s'ha aprovat per no tenir majoria absoluta de la votació. Vots a favor CiU i PP, i en contra de GpC, PSC, CUP, ICV i ERC.

14. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM referent a la desclassificació del sector 14 "Turó de la Penya Est".
Primer.- Aprovar amb caràcter provisional la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbana municipal de Cardedeu, consistent en el canvi de classificació del sòl, passant de sòl urbà no consolidat a sòl urbanitzable no delimitat, del Sector 14 denominat "Turó de la Penya Est".
Segon.- Remetre el projecte de modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.

El punt s'ha aprovat amb els vots a favor de CiU, PP i GpC, en contra de PSC, ICV i ERC, i amb les abstencions de CUP.

Propostes presentades pels grups municipals:

15.1. Proposta de moció d'adhesió al pacte nacional pel dret a decidir que presenta el grup municipal d'ERC-Acord Independentista, amb adhesió del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular.
1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest procés democràtic de l'exercici al dret a decidir i a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.

La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de CiU, GpC, PSC, CUP, ICV i ERC, i els vots en contra de PP.

15.2. Proposta de moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció de la inspecció de treball, que presenten el grup municipal socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra republicana de Catalunya-Acord independentista, amb l'adhesió del grup municipal de Convergència i Unió i del grup municipal de Gent pel Canvi.
Primer.- Exigir a la Conselleria d'Empresa i Treball la suspensió temporal de les actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esproives, amb caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés d'inspecció.
Segon.- Exigir a la Conselleria d'Empresa i Treball la creació d'una taula de treball amb la reprensetnacio de la Secretaria de l'Esport, les entitats municipalistes (FMC i AMC), la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) per cercar fórmules per regular el voluntariat esportiu.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern de l'estat d'una modificació de la legislació, que afectat a tot l'Estat, en matèria de cotització i liquidació dels drets de la seguretats social en l'esport amateur i el voluntariat esportiu.
Quart.- Donar trasllat al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes (ACM i FMC), a la UCEC i UFEC dels acords.

La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de CiU, GpC, PSC, CUP, ICV i ERC, i els vots en contra de PP.

15.3. Proposta de moció de rebuig a la proposta d'avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local del govern estatal espanyol, presentada per la Candidatura d'Unitat Popular, amb l'adhesió del grup municipal de Gent pel Canvi, del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i del grup municipal d'Esquerra republicana de Catalunya-Acord independentista
1. Rebutjar frontalment l'Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració a l'autonomia local, a les competències locals i al present i futur dels municipis, i l'intent de recentralització del model de l'Administració Local
2. Exigir al Govern de l'Estat espanyol la retirada de la proposta d'Avantprojecte de Llei.
3. En cas d'aprovació de la citada llei al Congrès de Madrid, aquest ajuntament insta a les institucions corresponents, a que no sigui aplicada.
4. Instar a les administracions "autonòmiques" a que obrin a debat públic amb les associacions de la societat civil, sindicats, entitats municipalistes, partits polítics i altres organitzacions de base generant Espais socials de debat territorialitzat en els que puguin participar totes aquestes entitats i que culminin en una Mesa nacional de debat dels Països Catalans per articular una proposta conjunta. (En un dels correus dèiem que havíem de parlar de mesa nacional, i que després ja acceptaríem esmenes si calgués)
5. Comprometre's a dur a terme una campanya informativa i de conscienciació sobre les regressions democràtiques i en drets socials que suposen aquestes reformes al municipi.
6. Comunicar aquests acords al govern de l'Estat espanyol, al govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears, al govern de la Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Parlament del País Valencià, del de les Illes Balears i a les diferents associacions municipalistes de tota la nació.

La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de CiU, GpC, PSC, CUP, ICV i ERC, i els vots en contra de PP.

16. Ocupació directa de part de la zona qualificada de vial del Pla de Millora Urbana del sector PMU-22 "Pla de les Parets sud".
Primer.- Desestimar les al•legacions presentades el 16 de juny de 2013 i registre d'entrada 8049 per Montserrat Collet Nogué, pels motius expressats en l'Informe de l'arquitecte municipal de data 22 de juliol de 2013.
Segon.- Aprovar definitivament la relació de terrenys i propietaris afectats per l'ocupació directa per a l'establiment del sistema urbanístic viari consistent en una rotonda entre Ctra. Dosrius i Carrer Isaac Albéniz a Cardedeu, als terrenys que a continuació es relacionen pertanyents als titulars que també es detallen, així com l'aprofitament urbanístic que els correspon i el sector on aquest s'ha de materialitzar, els quals consten en l'informe de l'arquitecte municipal de data 3 de maig de 2013,
Tercer.- Ocupar directament per a l'establiment del sistema urbanístic viari els terrenys descrits en el punt anterior.
Quart.- Citar als propietaris a fi d'efectuar-se l'ocupació dels terrenys tot aixecant acta en la que es faci constar:
- Lloc i data de l'atorgament i determinació de l'administració actuant amb potestat expropiatòria.
- Identificació de les persones titulars del domini i de la resta de drets.
- Identificació dels drets, plantacions i de la resta de béns susceptibles d'indemnització, existents en els terrenys ocupats i, si s'escau, situació registral d'aquests.
- Superfície ocupada.
- Determinació de l'aprofitament urbanístic que correspon als terrenys ocupats, identificant el sector de planejament o polígon d'actuació urbanística on s'ha de fer efectiu aquest aprofitament mitjançant una reparcel•lació.
Cinquè.- Facultar al Regidor d'Urbanisme perquè, acompanyat del Tècnic municipal i del Secretari, aixequin l'acta d'ocupació.
Sisè.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i notificar-lo als propietaris i a la resta de persones interessades.
Setè.- Expedir la certificació administrativa acreditativa de tots els extrems de l'acta aixecada, a favor de cada un dels propietaris de terrenys ocupats.
Vuitè.- Trametre al Registre de la Propietat una còpia de la certificació de l'acta aixecada, acompanyada del corresponent plànol, als efectes de la inscripció escaient.

El punt s'aprova amb els fots a favor de CiU, PP, CUP, ICV, ERC i PSC, i el vot en contra de GpC.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: