|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimecres, 30 de juliol de 2014

Acords del Ple ordinari del 24 de juliol de 2014

Acords del Ple ordinari del 24 de juliol de 2014

I PART DISPOSITIVA:
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 19 de juny de 2014.
Aprovació de l'acta del Ple del dia 19 de juny de 2014.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 26 de juny de 2014.
Aprovació de l'acta del Ple del dia 26 de juny de 2014.

3. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

4. Donar compte de l'informe de la tresoreria municipals de compliment amb l'article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (segon trimestre 2014)
Primer.- DONAR COMPTE de l'informe presentat per la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que consta a l'expedient.

Segon.- REMETRE còpia d'aquest acord als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya."

5. Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'ajuntament de cardedeu de l'any 2013.

Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de l'any 2013, d'acord amb els quadres demostratius que consten a l'expedient.
Segon.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Economia i Hisenda còpia de la Liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2013, d'acord amb el que s'estableix a l'article 91 de RD 500/1990.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació municipal de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de l'any 2013 a la propera sessió que se celebri, d'acord amb el preceptuat a l'article 90.2 del RD 500/1990.

6. Donar compte de l'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2014 a 30.6.14.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 16/07/2014:

7. Aprovació de l'actualització de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2013.
Primer.- Aprovar l'actualització de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament amb data de referència 31 de desembre de 2013 segons el resum per grans epígrafs que apareix a l'annex de la documentació. L'import total del valor net d'aquest inventari és de 58.402.785,69 €.
Segon.- Trametre còpia de les esmentades rectificacions al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya."

Aquest acord s'ha adoptat per UNANIMITAT dels presents:
Vots a favor: 15 (5 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 GpC i 1 ERC )

8. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal a l'Ajuntament de Cardedeu - Arquitecte/a - Cap d' Urbanisme.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, amb les modificacions que es conté en la fitxa descriptiva que forma part de la present proposta i les que s'indiquen a continuació amb l'estructura retributiva següent:

Personal funcionari:
Àrea de Serveis Territorials

1) Denominació del lloc de treball: Arquitecte/a - Cap d' urbanisme
• Requisits per ocupar el lloc de treball: Grau en Arquitectura, llicenciatura o doctorat, equivalent o superior
• Nivell complement destinació: 26
• Complement específic: 10066,84 € bruts anuals
• Grup: A-1 (antic A)
• Sistema d'accés: concurs oposició lliure
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1

Tot ell d'acord amb els informes que consten en el expedient administratiu.

Segon.- Conseqüència de l'anterior, aprovar inicialment la modificació de la plantilla que suposa la creació de la plaça d'Arquitecte/a -Cap d'Urbanisme i l'amortització de la plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica.
Tercer.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.
Quart.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
Cinquè.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d' Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord. "

Aquesta proposta d'acords NO PROSPERA en no haver obtingut la majoria necessària, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 5 (5 CiU)
Vots en contra: 10 (4 PSC, 2 CUP, 2PP, 1 GpC i 1 ERC)

9. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball a l'Ajuntament de Cardedeu - Secretari/ària d'Alcaldia.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, amb la modificació que es conté en la fitxa descriptiva que forma part de la present proposta i la que s'indica continuació amb l'estructura retributiva següent:

Personal funcionari:

Àrea Serveis Generals
1) Denominació del lloc de treball: Secretari/ària d' Alcaldia
Requisits per ocupar el lloc de treball: Graduat escolar, FPI, equiv. o sup.
• Nivell complement destinació:18
• Complement específic: 5896,38 € bruts anuals
• Grup: C-2 (antic D)
• Sistema d'accés: concurs oposició lliure
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1

Tots ells d'acord amb els informes que consten en el expedient administratiu.

Segon.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.
Tercer.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d' Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord."

Aquesta proposta d'acords NO PROSPERA en no haver obtingut la majoria necessària, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 5 (5 CiU)
Vots en contra: 10 (4 PSC, 2 CUP, 2PP, 1 GpC i 1 ERC)

10. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball a l'Ajuntament de Cardedeu - Treballador/a Familiar- referent Gent Gran.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, amb la modificació que es conté en la fitxa descriptiva que forma part de la present proposta i la que s'indica continuació amb l'estructura retributiva següent:

Personal laboral:

Àrea Serveis Personals
1) Denominació del lloc de treball: Treballador/a Familiar- Referent Gent Gran
Requisits per ocupar el lloc de treball: Graduat escolar, FPI, equiv. o sup.
• Nivell complement destinació:18
• Complement específic: 6689,20 € bruts anuals
• Grup: C-2 (antic D)
• Sistema d'accés: concurs oposició lliure
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1

Tots ells d'acord amb els informes que consten en el expedient administratiu.

Segon.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.
Tercer.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.

Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d' Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord."

Aquesta proposta d'acords NO PROSPERA en no haver obtingut la majoria necessària, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 5 (5 CiU)
Vots en contra: 10 (4 PSC, 2 CUP, 2PP, 1 GpC i 1 ERC)

11. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball a l'Ajuntament de Cardedeu - Coordinador/a de Cultura, Joventut i Relacions ciutadanes.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, amb la modificació que es conté en la fitxa descriptiva que forma part de la present proposta i la que s'indica continuació amb l'estructura retributiva següent:

Personal laboral:

Àrea Serveis Personals
1) Denominació del lloc de treball: Coordinador/a de Cultura, Joventut i Relacions Ciutadanes
Requisits per ocupar el lloc de treball: Diplomatura universitària, equiv. o sup.
• Nivell complement destinació:26
• Complement específic: 7866,32 € bruts anuals
• Grup: A-2 (antic B)
• Sistema d'accés: concurs oposició lliure
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1

Tots ells d'acord amb els informes que consten en el expedient administratiu.

Segon.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.
Tercer.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.

Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d' Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord. "

Aquesta proposta d'acords NO PROSPERA en no haver obtingut la majoria necessària, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 5 (5 CiU)
Vots en contra: 10 (4 PSC, 2 CUP, 2PP, 1 GpC i 1 ERC)

12. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball a l'Ajuntament de Cardedeu - Tècnic/a auxiliar de Cultura i Joventut.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, amb la modificació que es conté en la fitxa descriptiva que forma part de la present proposta i la que s'indica continuació amb l'estructura retributiva següent:

Personal laboral:

Àrea Serveis Personals
1) Denominació del lloc de treball: Tècnic/a Auxiliar de Cultura i Joventut
Requisits per ocupar el lloc de treball: Batxiller, FP2 o equivalent, equiv. o sup.
• Nivell complement destinació:20
• Complement específic: 4730,74 € bruts anuals
• Grup: C-1 (antic C)
• Sistema d'accés: concurs oposició lliure
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1

Tots ells d'acord amb els informes que consten en el expedient administratiu.
Segon.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.
Tercer.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d' Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord."

Aquesta proposta d'acords NO PROSPERA en no haver obtingut la majoria necessària, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 5 (5 CiU)
Vots en contra: 10 (4 PSC, 2 CUP, 2PP, 1 GpC i 1 ERC)

13. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball a l'Ajuntament de Cardedeu - Auxiliar administratiu/iva de Museu.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, amb la modificació que es conté en la fitxa descriptiva que forma part de la present proposta i la que s'indica continuació amb l'estructura retributiva següent:

Personal laboral:

Àrea Serveis Personals
1) Denominació del lloc de treball: Auxiliar administratiu/iva de Museu
Requisits per ocupar el lloc de treball: Graduat escolar, FPI, equiv. o sup.
• Nivell complement destinació:18
• Complement específic: 5790,18 € bruts anuals
• Grup: C-2 (antic D)
• Sistema d'accés: concurs oposició lliure
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1

Tots ells d'acord amb els informes que consten en el expedient administratiu.

Segon.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.
Tercer.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d' Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord."

Aquesta proposta d'acords NO PROSPERA en no haver obtingut la majoria necessària, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 5 (5 CiU)
Vots en contra: 10 (4 PSC, 2 CUP, 2PP, 1 GpC i 1 ERC)

14. Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent a les tanques i mitgeres.
Primer.- Suspendre a l'empara dels articles 101 a 103, del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, durant el termini d'un any l'atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, per tal de poder dur a terme la Modificació puntual del POUM de Cardedeu, referent a les tanques i mitgeres.
Segon.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM de Cardedeu, per tal d'esmenar alguns aspectes de les normes urbanístiques del POUM i del PMU-24 de Cardedeu relatius a les tanques i mitgeres.
Tercer.- Sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al Departament de Cultura, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona i a la Direcció General de d'Arquitectura i Paisatge, els informes sectorials necessaris d'acord amb el previst a l'article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Quart.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini d'un mes, a fi i efecte que s'hi puguin formular les al•legacions que s'estimin pertinents, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos dels diaris de major difusió, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Cardedeu -juntament amb el plànol en el qual es delimiten els àmbits subjectes a suspensió de llicències, el qual consta en el document: Modificació Puntual del Pla d'Ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent a les tanques i mitgeres, del mes de maig de 2014-, per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al•legacions o observacions que consideri oportunes."

Aquesta proposta d'acords NO PROSPERA en no haver obtingut majoria absoluta, que és la legalment necessària per a la seva aprovació, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 5 (5 CiU)
Abstencions: 10 (4 PSC, 2 CUP, 2PP, 1 GpC i 1 ERC)

15.1. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent al canvi d'ubicació de zones verdes: Polígon 108 "c/Joan Miró-pg. del Mestre Alexandri.

Aquest acord s'ha adoptat per MAJORIA ABSOLUTA, amb la següent votació:
Vots a favor: 12 (5 CIU, 4 PSC, 2 CUP, i 1 ERC )
Abstencions: 3 (2 PP i 1 GpC)

15.2. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent al canvi d'ubicació de zones verdes: Polígon Industrial Sud-Poble Sec.

Aquest acord s'ha adoptat per MAJORIA ABSOLUTA, amb la següent votació:
Vots a favor: 12 (5 CIU, 4 PSC, 2 PP i 1 GpC)
Abstencions: 3 (2 CUP i 1 ERC)

16. Aprovació del preu públic del tiquet de l'activitat cultural i gastronòmica de la "gran paella de Festa Major".
Primer.- Aprovar l'establiment del preu públic del tiquet de la Gran paella de Festa Major en un import de 4€ (Descompte del 34,43% del cost de l'activitat per a cada participant).
Segon.- Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació."

Aquest acord s'ha adoptat per MAJORIA ABSOLUTA, amb la següent votació:
Vots a favor: 12 (5 CIU, 4 PSC, 2 CUP i 1 ERC)
Abstencions: 3 (2 PP i 1 GpC)

17. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2015.
Primer.- Proposar a la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a que siguin fixades com a festes locals d'aquest municipi per al proper any 2015, els dies:

- 25 de maig (Fira de Sant Isidre)
- 13 d'agost (Festa Major)

Segon.- Comunicar l'acord al Departament d'Empresa i Ocupació als efectes oportuns."
Aquest acord s'ha adoptat per UNANIMITAT dels presents, amb la següent votació:
Vots a favor: 15 (5 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 GpC i 1 ERC)

18. Creació de la comissió de seguiment de l'estat de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua.
Primer.- Crear la Comissió de Seguiment de l'estat de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua de Cardedeu, que estarà integrada pels següents regidors/es:
• Presidenta: Sra. Calamanda Vila Borralleras, alcaldessa.
• Pel grup municipal de CiU: Pere Freixas Puigdomenech
• Pel grup municipal del PSC: José Ramon Hurtado Castro i Benjamí Tous Casajuana.
• Pel grup municipal de la CUP: Marta Cordomí Forns i Ramon Garcia Barrios.
• Pel grup municipal d'ICV-EUiA: Carles Guinart Sánchez.
• Pel grup municipal d'ERC: Jordi Cots Domínguez.

Segon.- Designar com a Secretari/a i com a Interventor/a els de la Corporació.

Aquest acord s'ha adoptat per MAJORIA ABSOLUTA, amb la següent votació:
Vots a favor: 12 (5 CIU, 4 PSC, 2 CUP i 1 ERC)
Abstencions: 3 (2 PP i 1 GpC)


Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: