|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimecres, 5 de novembre de 2014

Acords del Ple ordinari de 30 d'octubre de 2014

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 12/2014, Ple extraordinari del 18/09/2014.
Acta aprovada

2. Aprovació de l'acta de la sessió nº 13/2014, Ple extraordinari del dia 22/09/2014.
Acta aprovada

3. Aprovació de l'acta de la sessió nº 14/2014, Ple ordinari del dia 25/09/2014.
Acta aprovada

4. Aprovació de l'acta de la sessió nº 15/2014, Ple extraordinari i urgent del dia 06/10/2014.
Acta aprovada

5. Dictamen relatiu a l'aprovació del nomenament del regidor del grup municipal de Convergència i Unió a les comissions informatives i en diferents òrgans col·legiats.
Primer.- Nomenar al Sr. Marc Blanché Xandri com a membre de la COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT i com a regidor suplent pel grup municipal de CiU a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL DE L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS.
Segon.- Nomenar al regidor Sr. Marc Blanché Xandri com a representant de l'Ajuntament en els següents òrgans col•legiats:
- Consell Escolar Muncipal.
- Consell de Participació Escola Bressol Can Serra.
- Consell de Participació Escola Bressol Els Daus.
Tercer.- Nomenar representant de l'Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona al Sr. Marc Blanché Xandri.

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: 10 (5 CIU, 1 CUP, 2 PP 1 ICV, 1 GpC)
Abstencions: 6 (1 CIU, 4 PSC, 1 ERC)

6. Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2015.
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2015 segons els text proposat en el model publicat per la Diputació de Barcelona en data 30/9/2014.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es relacionen a l'expedient.
Tercer.- L'Ajuntament s'adhereix als models d'ordenances tipus elaborats i publicats per la Diputació de Barcelona (BOPB, 30 de setembre de 2014), en tot el que fa referència al text genèric de les mateixes, exceptuant d'aquesta adhesió, les particularitats fixades per l'Ajuntament, com són la determinació dels conceptes tributaris, les tarifes i les bonificacions potestatives.
Quart.- Mantenir la vigència de la resta d'ordenances fiscals aprovades pel Ple de la Corporació.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Publicar, així mateix, l'anunci d'exposició pública dels acords provisionals en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sisè.- Els acords definitius de modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2015, inclosos els provisionals elevats automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a les Ordenances fiscals vigents, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que les ordenances vigents."

Aprovat per MAJORIA SIMPLE.
Vots a favor: 7 (6 CIU, 1 GpC)
Vots en contra: 5 (2 CUP, 2 PP, 1 ERC)
Abstencions: 5 (4 PSC, 1 ICV)

7. Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat del Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo.
Primer.- Concedir autorització al Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo sobre la seva compatibilitat per a l'exercici d'activitats docents fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un cinquanta per cent.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Aprovat per UNANIMITAT.
Vots a favor: 17 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC i 1 ERC )

8. Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat del Sr. Carles Grinyó Mo.
Primer.- Concedir autorització al Sr. Carles Ginyó i Mo sobre la seva compatibilitat per a l'exercici d'activitats docents fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un cinquanta per cent.

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: 13 (6 CIU, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)
Abstencions: 4 ( 4 PSC)

9. Dictamen relatiu a inadmetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió i inadmetre a tràmit l'inici d'un procediment de revisió d'ofici d'acte nul interposat pel Sr. Miquel Sallés Puig, contra els acords de ple de modificació de la relació de llocs de treball.
Primer.- Inadmetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió contra els acords de Ple de modificació de la Relació de Llocs de Treball, pels motius exposats en l'informe jurídic, de data 10 de setembre de 2014.
Segon.- Inadmetre a tràmit l'inici d'un procediment de revisió d'ofici d'acte nul interposats contra els acords de Ple de modificació de la Relació de Llocs de Treball, pels motius exposats en l'informe jurídic de data 10 de setembre de 2014.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: 9 (6 CIU, 2 PP, 1 GpC)
Vots en contra: 2 (1 ICV, 1 ERC)
Abstencions: 6 ( 4 PSC, 2 CUP )

10. Moció que presenta el grup municipal Popular en relació al 9N.
Moció retirada de l'ordre del dia a petició del grup municipal Popular

11. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 32 a la 36, corresponents al dies 15, 22, 29 de setembre, 6 i 13 d'octubre de 2014.
Donar compte dels acords que consten a l'expedient.

13. Donar compte al ple de l'adscripció de regidor al grup municipal de CiU.
Donar compte de l'acord que consta a l'expedient.

14. Donar compte de resolucions de l'alcadia en relació a les delegacions que l'alcaldia ha conferit (decret 2014/736) i de nomenament de membre de la junta de govern local (decret 2014/737).
Donar compte de les resolucions d'alcaldia que consten a l'expedient.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: