|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 1 de desembre de 2017

Acords del Ple ordinari de 30 de novembre de 2017

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 9/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 26/10/2017.
L'acta queda aprovada

2. Aprovació de la declaració de la Tèxtil Rase com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)
Primer.- Declarar la Tèxtil Rase com Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), de conformitat amb el contingut de l'article 17.2 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal que faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

3. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017.
Primer.- Aprovar la gestió del Padró Municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017, de la qual resulta una població de 18.345 habitants.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

4. Canvi de nomenament de representants en òrgans col·legiats.
Primer.- Aprovar el canvi de nomenament de representants de l'Ajuntament en els òrgans col·legiats, de regidors dels grups municipals del PDeCAT (CiU) i PSC, en relació als nomenats al Ple de data 30 de juliol de 2015, essent els següents:

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): MARC BLANCHÉ XANDRI
Pel Grup Municipal Socialista: MONTSERRAT BADIA SERRA

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL CAN SERRA:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): MARC BLANCHÉ XANDRI
Pel Grup Municipal Socialista: MONTSERRAT BADIA SERRA

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL ELS DAUS:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): MARC BLANCHÉ XANDRI
Pel Grup Municipal Socialista: MONTSERRAT BADIA SERRA

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): ROSER COMPANY JIMÉNEZ

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): ROSER COMPANY JIMÉNEZ

COMISSIÓ MIXTA RTV CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): Mª CARMEN MALLORQUES PONT

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): Mª CARMEN MALLORQUES PONT

COMISSIÓ PER A LA MOBILITAT I LA MILLORA URBANA:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): MARC BLANCHÉ XANDRI

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): ROSER COMPANY JIMÉNEZ

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ESTAT DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ABASTAMENT D'AIGUA,
Pel Grup Municipal de PDeCAT (CiU): MªCARMEN MALLORQUES PONT

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

5. Aprovació de la modificació del contingut de l'estipulació tercera del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació privada Teresa Oller i Nicolau.
Primer.- Aprovar la modificació del contingut de l'estipulació Tercera.-Destí del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau.
Segon.- Autoritzar a l'alcalde a la signatura de la modificació del conveni esmentat.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

6. Aprovació definitiva del Pla parcial corresponent al sector 6 "carretera BV-5105".
Primer.- Aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector 6 Carretera BV-5105, del municipi de Cardedeu.
Segon.- Trametre una còpia a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, als efectes d'arxiu, en el termini d'un mes.
Tercer.- Requerir als promotors del Pla Parcial la constitució de la garantia del 12 % del valor de les obres d'urbanització.
Quart.- Condicionar la publicació de l'aprovació definitiva del present Pla Parcial al BOPB, a la constitució de la garantia del 12 % de les obres d'urbanització per part dels promotors, així com al lliurament de la documentació a la CTUB, de conformitat amb l'article 107.5 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

7. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2018.
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'any 2018, que integra el de la pròpia entitat i el de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, SL", segons consta a l'expedient.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal, de conformitat amb el que estableix l'article 22.2.i de la Llei de Bases de règim local i l'article 52.2.j de la Llei municipal de règim local amb les següents modificacions:
Tercer.- Aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball que consta a l'expedient.
Quart.- Tanmateix modificar la relació de llocs de treball en el sentit d'aprovar la l'adaptació singular amb la repercussió en el complement específic per qüestions de coherència amb la puntuació de determinats llocs de treball amb condicions horàries, s'inclou l'assoliment de la mateixa puntuació en condicions horàries dels Auxiliars administratius/ives de la OAC i d'Alcaldia en consonància amb el personal auxiliar administratiu/iva de Cultura.
Cinquè.- Les modificacions de la relació de llocs de treball entrarà en vigor una vegada entri en vigor la modificació de la plantilla.
Sisè.- Exposar el pressupost i la plantilla a informació pública mitjançant la inserció d'un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, d'acord amb el que estableix l'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Setè.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vuitè.- Als sols efectes de publicitat, la relació de llos de treball i plantilla una vegada adoptats els acords anteriors és la que consta a l'expedient.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 10 (5 ERC, 4 CUP, 1 GPC)
Abstencions: 7 (3 PDeCAT, 3 PSC, 1 PP)

8. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local nº 39 a 42/2017.
Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local de 39 a 42.

9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 948 al 1028
Donar compte dels decrets 948 al 1028 d'Alcaldia

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: