|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 31 de març de 2017

Acords del Ple ordinari de 30 de març de 2017

1. Acta de la sessió nº 2/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 23/02/2017.
L'acta queda aprovada

2. Modificació pressupostària 4/2017. Crèdit extraordinari.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 04/2017 crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2017, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 8 (3 PDeCAT, 3 PSC, 1 GpC, 1 PP)

3. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2018.
Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia per gent gran, amb efectes 1 de gener de 2018.
Segon.- Autoritzar a l'alcalde a la signatura de la pròrroga esmentada.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import màxim de 138.852,00€ a càrrec de l'aplicació pressupostària 16.23100.22799 del pressupost 2018.
Quart.- Supeditar la pròrroga del present conveni per l'any 2018 a l'existència de crèdit adequat i suficient de l'aplicació pressupostària núm. 16.23100.22799 (treballs empreses serveis socials), del pressupost municipal 2018.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Protecció Socials).

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

4. Aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona, per l'actuació de reurbanització per ampliació d'illa de vianants del centre de Cardedeu a la carretera BV-5108, i sol·licitud de cessió de la titularitat del vial.
Primer.-Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona, per l'actuació de reurbanització per ampliació d'illa de vianants del centre de Cardedeu a la carretera BV-5108, i la sol·licitud de cessió de la titularitat del vial.
Segon.- Disposar que les obres tenen un pressupost d'execució per contracte de 301.681,75 €, i seran licitades per l'Ajuntament de Cardedeu. La Diputació de Barcelona prestarà un suport econòmic de 145.379,60 €, desglossats en 140.418,60 € per a finançar el cost de les obres a executar en àmbit de la seva titularitat, i en 4.961 € per a finançar de forma íntegra la direcció de les obres i coordinació de Seguretat i Salut. Per tant, l'aportació municipal final serà de 161.263,15 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33-15320-61901 (inversions carrers).
Tercer.- Un cop signat el conveni, fer la publicació, tant en el DOGC, com en el web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Trametre a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, i al Registre de Convenis del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, l'acord i la còpia del conveni.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 PSC, 1 GpC)
Abstencions: 4 (3 PDeCAT, 1 PP)

Inclòs per urgència:
5. Moció de rebuig a la sentència del TSJC: "La justícia no és política" que presenta el grup municipal de CiU
Primer. Rebutjar políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega i Rigau.
Segon. Rebutjar el judici polític que s'ha fet al Francesc Homs per què la justícia mai pot ser política.
Tercer. Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol.
Quart. Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum.
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 11 (5 ERC, 3 PDeCAT , 2 CUP, 1 GpC)
Vots en contra: 4 (3 PSC, 1 PP)
Abstencions: 2 (2 CUP)

Inclòs per urgència:
6. Moció per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya, que presenta el grup municipal del PSC.
Sotmesa a votació, la proposta no va prosperar en no obtenir la majoria necessària dels assistents.

Vots a favor: 3 (PSC)
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
Abstencions: 1 (PP)

7. Donar compte al Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu de l'aprovació definitiva de la modificació puntual referent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1 del PGOU de l'any 1984, clau 7a, de Cardedeu.
Donar compte de l'Acord de data 14 de març de 2017 de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal referent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1 del PGOU de l'any 1984, Clau 7a, de Cardedeu.

8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la nº 6 a la 10/2017.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern local de la núm. 6 a la 10

9. Donar compte dels decrets d'alcaldia del 18/2017 al 107/2017
Donar compte dels decrets d'alcaldia del 18/2017 al 107/2017

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: