|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimecres, 19 d'agost de 2015

Acords del Ple ordinari de 30 de juliol de 2015

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 9/2015, corresponent al Ple de constitució del 13/06/2015.
L'acta va ser aprovada.

2. Aprovació de l'acta de la sessió nº 10/2015, corresponent al Ple extraordinari del dia 02/07/2015.
L'acta va ser aprovada.

3. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2015.
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'any 2015, l'expedient del qual consta del següent contingut:
1. Decret d'inici d'expedient.
2. Pressupost: Estat d'ingressos i de despeses.
3. Informe de la Intervenció.
4. Informe d'estabilitat pressupostària.
5. Bases d'execució.
6. Pla d'inversions.
7. Estat del deute.
8. Valoració del Capítol I del pressupost de despeses (personal).
9. Convocatòria del Ple de la Corporació.
10. Proposta de l'acord plenari.
11. Annexos:
a. Memòria.
b. Liquidació del pressupost de l'any 2013
c. Avanç de la liquidació del pressupost de l'any 2014.
d. Inversions.
e. Informe econòmicofinancer.
f. Convenis en matèria de despeses socials
g. Beneficis fiscals
Segon.- Aprovar la plantilla de personal, de conformitat amb el que estableix l'article 22.2.i de la Llei de Bases de règim local i l'article 52.2.j de la Llei municipal de règim local.
Tercer.- Deixar sense efecte les modificacions pressupostàries següents:
- Modificació de pressupost número 00/2015 - Decret 2015/446
- Modificació de pressupost número 02/2015 - Decret 2015/266
- Modificació de pressupost número 09/2015 - Decret 2015/639
Quart.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant la inserció d'un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, d'acord amb el que estableix l'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cinquè.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU)
Vots en contra: 1 (PP)
Abstencions: 4 (PSC, 1 GPC i 1 PP)

4. Nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions
Primer.- Nomenar com a representants de l'Ajuntament en els següents òrgans col·legiats, als regidors que tot seguit es relacionen:
1. Consorci per a la Normalització Lingüística: MARTA CORDOMÍ FORNS i com a suplent: ISABEL SALLÉS GEL.
2. Fons Català de Cooperació: HUG LUCCHETTI BARBA
3. Consorci per a la Defensa del Besós: MARTA CORDOMÍ FORNS
4. Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: JOAN MASFERRER SALA
5. Consorci de Turisme del Vallès Oriental: NÚRIA HERNÁNDEZ GIL
6. Consorci Localret: RAFEL CABALLERIA PERRAMON
7. Comunitat d'Aigua-regants: ENRIC OLIVÉ MANTÉ
8. Agrupació de Defensa Forestal: MARTA CORDOMÍ FORNS
9. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat: MARTA CORDOMÍ FORNS
10. Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de la Diputació de Barcelona: LAIA MUÑOZ CASANOVAS
11. Associació de municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU): MARTA CORDOMÍ FORNS
12. Xarxa local de consum: NÚRIA HERNÁNDEZ GIL.
Segon.- Notificar aquests nomenaments a les diferents institucions

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

5. Nomenament de membres en òrgans col·legiats
Primer.- Aprovar el nomenament de representants de l'Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: de conformitat amb el Decret 404/1987 de 22 de desembre, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 944 de 27-1-1988), es nomenen per a formar part com a vocals del Consell escolar municipal als regidors:
- Pel Grup Municipal d'ERC: JOAN MASFERRER SALA
- Pel Grup Municipal de la CUP: BENET FUSTÉ ESPARGARÓ
- Pel Grup Municipal de CiU: CALAMANDA VILA BORRALLERAS
- Pel Grup Municipal Socialista: GLÒRIA PASCUAL MOLINA
- Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABADTREMPS
- Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL CAN SERRA: de conformitat amb el Plec de Clàusules de l'explotació del servei de l'escola bressol Can Serra, es nomenen per a formar part com a vocals del Consell de Participació de l'Escola Bressol Can Serra, als regidors següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: RAFEL CABALLERIA PERRAMON
• Pel Grup Municipal de la CUP: BENET FUSTÉ ESPARGARÓ
• Pel Grup Municipal de CiU: MªCARMEN MALLORQUES PONT
• Pel Grup Municipal Socialista: GLÒRIA PASCUAL MOLINA
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
• Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL ELS DAUS: de conformitat amb el Plec de Clàusules de l'explotació del servei de l'escola bressol Els Daus, es nomenen per a formar part com a vocals del Consell de Participació de l'Escola Bressol Els Daus, als regidors següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: RAFEL CABALLERIA PERRAMON
• Pel Grup Municipal de la CUP: BENET FUSTÉ ESPARGARÓ
• Pel Grup Municipal de CiU: MªCARMEN MALLORQUES PONT
• Pel Grup Municipal Socialista: GLÒRIA PASCUAL MOLINA
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
• Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: de conformitat amb l'article 8, del Títol II, del Reglament de Funcionament Intern del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, es nomenen com a membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, als regidors/es següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: RAFEL CABALLERIA PERRAMON
• Pel Grup Municipal de la CUP: HUG LUCCHETTI BARBA
• Pel Grup Municipal de CiU: MªCARMEN MALLORQUES PONT
• Pel Grup Municipal Socialista: JOSEP QUESADA TORNERO
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
• Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT: de conformitat amb l'article 3, dels Estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Cardedeu, es nomenen com a membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, als regidors següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: JOAN MASFERRER SALA
• Pel Grup Municipal de la CUP: MARTA CORDOMÍ FORNS
• Pel Grup Municipal de CiU: MIRIAM NOGUERAS CAMERO
• Pel Grup Municipal Socialista: JOSEP QUESADA TORNERO
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
• Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

COMISSIÓ MIXTA RTV CARDEDEU: de conformitat amb l'article 3, del Reglament de la Comissió Mixta RTV Cardedeu, es nomenen com a membres de la Comissió mixta RTV Cardedeu, als regidors següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: NURIA HERNÁNDEZ GIL
• Pel Grup Municipal de la CUP: MARTA CORDOMÍ FORNS
• Pel Grup Municipal de CiU: MIRIAM NOGUERAS CAMERO
• Pel Grup Municipal Socialista: JOSE RAMON HURTADO CASTRO
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
• Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE CARDEDEU: de conformitat amb el que disposa la clàusula 38 del plec de condicions administratives de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu, es nomenen per tal de que formin part de la comissió de seguiment de la gestió dels serveis esportius de la piscina coberta municipal de Cardedeu, als regidors següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: NÚRIA HERNÁNDEZ GIL
• Pel Grup Municipal de la CUP: MARTA CORDOMÍ FORNS
• Pel Grup Municipal de CiU: CALAMANDA VILA BORRALLERAS
• Pel Grup Municipal Socialista: JOSE RAMON HURTADO CASTRO
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
• Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

COMISSIÓ PER A LA MOBILITAT I LA MILLORA URBANA: de conformitat amb el que disposa l'apartat 5 del Compromís per a la Mobilitat de Cardedeu, es nomenen per tal de que formin part de la comissió per a la mobilitat i la millora urbana de Cardedeu, als regidors següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: JOAN MASFERRER SALA
• Pel Grup Municipal de la CUP: MARTA CORDOMÍ FORNS
• Pel Grup Municipal de CiU: MIRIAM NOGUERAS CAMERO
• Pel Grup Municipal Socialista: JOSE QUESADA TORNERO
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
• Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CARDEDEU: de conformitat amb el que disposa l'article 4 del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran, es nomenen als regidors següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: ISABEL SALLÉS GEL
• Pel Grup Municipal de la CUP: LAIA MUÑOZ CASANOVAS
• Pel Grup Municipal de CiU: Mª CARMEN MALLORQUES PONT
• Pel Grup Municipal Socialista: JOSE RAMON HURTADO CASTRO
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
• Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ESTAT DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ABASTAMENT D'AIGUA, de conformitat amb l'acord plenari de data 24/07/2014, es nomenen als regidors següents:
• Pel Grup Municipal d'ERC: JOAN MASFERRER SALA
• Pel Grup Municipal de la CUP: BENET FUSTÉ ESPARGARÓ
• Pel Grup Municipal de CiU: CALAMANDA VILA BORRALLERAS
• Pel Grup Municipal Socialista: JOSE RAMON HURTADO CASTRO
• Pel Grup Municipal de GpC-FIC: No es designa representant
• Pel Grup Municipal del PP: No es designa representant

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

6. Composició de les Comissions de treball i seguiment de cada àrea
Primer.- Designar com a membres de les Comissions de treball i seguiment d'Àrees, als següents regidors/es:

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS TRANSVERSALS, que estarà integrada pels membres següents:
• Titular : Sr. BENET FUSTÉ ESPARGARÓ o regidor en qui delegui.
- ERC: Joan Masferrer Sala, suplent Enric Olivé Manté
- CUP: Hugh Lucchetti Barba, suplent Marta Cordomí Forns
- CiU: Miriam Nogueras Camero, suplent Calamanda Vila Borralleras
- PSC: Jose Ramon Hurtado Castro, suplent Josep Quesada Tornero
- GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
- Partit Popular: Jaime Gelada Jimenez

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA D'ALCALDIA I D'ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT, que estarà integrada pels membres següents:
• Titular: Sr. RAFAEL CABALLERIA PERRAMON o regidor en qui delegui.
- ERC: Enric Olivé Manté, suplent Joan Masferrer Sala
- CUP: Benet Fusté Espargaró, suplent Laia Muñoz Casanovas
- CiU: Calamanda Vila Borralleras, suplent Miriam Nogueras Camero
- PSC: Glòria Pascual Molina, suplent José Quesada Tornero
- GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
- Partit Popular: Jaime Gelada Jiménez

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, que estarà integrada pels membres següents:
• Titular: Sr. JOAN MASFERRER SALA o regidor en qui delegui.
- ERC: Núria Hernández Gil, suplent Rafel Caballeria Perramon
- CUP: Marta Cordomí Forns, suplent Benet Fusté Espargaró
- CiU: Miriam Nogueras Camero, suplent Calamanda Vila Borralleras
- PSC: José Quesada Tornero, suplent José Ramon Hurtado Castro
- GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
- Partit Popular: Jaime Gelada Jimenez

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, que estarà integrada pels membres següents:
• Titular: Sra. LAIA MUÑOZ CASANOVAS o regidor en qui delegui.
- ERC: Núria Hernández Gil, suplent Isabel Sallés Gel
- CUP: Hugh Lucchetti Barba, suplent Benet Fusté Espargaró
- CiU: Mª Carmen Mallorques Pont, suplent Miriam Nogueras Camero
- PSC: Glòria Pascual Molina, suplent Jose Ramon Hurtado Castro
- GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
- Partit Popular: Jaime Gelada Jimenez

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI, que estarà integrada pels membres següents:
• Titular: Sra. MARTA CORDOMÍ FORNS o regidor en qui delegui.
- ERC: Rafel Caballeria Perramon, suplent Isabel Sallés Gel
- CUP: Laia Muñoz Casanovas, suplent Hugh Lucchetti Barba
- CiU: Mª Carmen Mallorques Pont, suplent Miriam Nogueras Camero
- PSC: Glòria Pascual Molina, suplent Josep Quesada Tornero
- GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
- Partit Popular: Jaime Gelada Jiménez

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

7. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 4/2015
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 04/2015 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 19.681,12 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'expedient.
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2015, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC i 1 PP)

8. Aprovació de la delegació de competències de Ple a favor de la Junta de Govern Local relatives als preus públics
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local la totalitat d'establiments, modificació, regulació i demés actes inherents a la mateixa, DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS, previstes als articles 41 al 47, i demés legislació concordant, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, de conformitat amb el que estableix l'article 51.2 del RD 2568/1986 .
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

9. Aprovació del model resum, a efectes de transparència i publicitat, de les declaracions de béns patrimonials que consten en el registre d'interessos dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Cardedeu
Primer.- Aprovar el model resum, a efectes de transparència i publicitat, de les declaracions de béns patrimonials que consten en el registre d'interessos dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Cardedeu.
Segon.- Establir un termini màxim d'un mes per a que els regidors i regidores completin les dades en el model resum i se'n doni publicitat a través del portal de transparència.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

10. Segona aprovació inicial de l'ordenança reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu
Primer.- Deixar sense efecte l'aprovació inicial de la Nova Ordenança Municipal Reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits del municipi de Cardedeu, aprovada pel Ple Municipal, en sessió de data 30 d'abril de 2015.
Segon.- Acordar, de conformitat amb l'informe de l'assessor jurídic de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de data 9 de juliol de 2015, la segona aprovació inicial de la Nova Ordenança Municipal Reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits del municipi de Cardedeu, el tenor de la qual es reprodueix íntegrament a l'expedient; en el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada.
Tercer.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 2 (1 GPC, 1 PP)
Abstencions: 6 (3 CIU, 3 PSC)

11. Atorgament de concessió d'ús de part d'un bé de domini públic situat al carrer Josep Vilaseca, nº 23 del municipi de Cardedeu, sol·licitada per TICAE TELECOM.
Primer.- Atorgar a TICAE Telecom SL la concessió d'ús de béns de domini públic sobre part de la teulada de l'edifici municipal situat al carrer Josep Vilaseca número 23 del municipi de Cardedeu, en concret sobre 4 m2 de superfície tal i com consta en el plànol que consta en l'expedient i en l'informe jurídic de 7 d'abril de 2015, per a l'emplaçament d'una antena de telecomunicacions, amb la que es pugui donar servei, entre d'altres, al polígon industrial el Marital del municipi de Cardedeu.
Amb el benentès, que TICAE Telecom SL haurà de sol·licitar i obtenir les corresponents llicències per a la instal·lació de l'antena de telecomunicacions esmentada en l'espai objecte d'aquesta autorització.
Segon.- Condicionar l'eficàcia d'aquesta concessió a la contractació d'una assegurança de responsabilitat que tingui com a objecte la reparació dels danys que es poguessin ocasionar a l'espai del qual se'n cedeix el seu ús, així com els desperfectes que pogués ocasionar la infraestructura de telecomunicacions a la propietat de l'edifici com a tercers. Així com, a la constitució d'una garantia -fiança- del 3% del valor de la superfície ocupada del bé de domini públic.
Tercer.- Establir en quinze anys la duració de la concessió d'ús de béns de domini públic de referència, l'article 61.c) del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, amb el que s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Quart.- Establir el compliment per part de TICAE Telecom SL de les obligacions següents:
4.1. Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per al bon manteniment i conservació tant de l'espai objecte de concessió com de les infraestructures que s'hi poguessin emplaçar.
4.2. Assumir les despeses de manteniment i conservació de l'espai objecte de concessió, així com de les infraestructures que s'hi haguessin emplaçat.
4.3. Sol·licitar i assumir el cost, d'impostos, taxes i altres tributs que fossin necessaris.
4.4. Permetre l'accés, en tot moment, a l'espai objecte d'autorització, als tècnics municipals i als seus representants.
4.5. Desmuntar qualsevol infraestructura que s‘hagués pogut instal·lar i deixar lliure i sense cap bé, l'espai objecte d'aquesta concessió, un cop hagi finalitzat la seva vigència.
Cinquè.- Advertir, en primer lloc, que d'acord amb el previst a l'article 61.del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, amb el que s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, la concessió d'ús de béns de domini públic de referència podrà ser revocada per l'Ajuntament de Cardedeu de manera unilateral i per raons d'interès general.
En segon lloc, que l'Ajuntament de Cardedeu es reserva la facultat d'inspeccionar el bé objecte de concessió, per tal de garantir que és usat d'acord amb els termes en les que ha estat atorgada la concessió.
En tercer lloc, que en el cas de què un cop finalitzada la vigència de la concessió d'ús de bé de domini públic atorgada a TICAE, aquesta no dugui a terme el desmuntatge de les infraestructures de telecomunicacions que hagi emplaçat a l'espai objecte de concessió, l'Ajuntament de Cardedeu procedirà a executar subsidiàriament i per compte de TICAE Telecom SL, el desmuntatge de les mateixes.
Sisè.- Notificar aquests acords als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

12. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) i l'Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2016.
Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia per gent gran, amb efectes 1 de gener de 2016.
Segon.- Autoritzar a l'alcalde a la signatura de la pròrroga esmentada.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

13. Modificació de la relació de llocs de treball.
Primer.- Acordar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, per adaptar-ho al contingut de la Llei 3/2015, d'11 de març, que modifica Llei 16/1991 de policies locals, introduint la Disposició Addicional 7 i de conformitat amb l'informe del tècnic de Recursos Humans de data 17 de juliol de 2015, que implica l'estructura retributiva que consta a l'expedient.
Segon.- Donar compte que es procedirà a publicar la Relació de llocs de treball vigent, en el format següent, a efectes de donar compliment amb l'art 8.1.d) de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Quart.- Publicar la resolució en el tauler d'anuncis de la corporació, en Butlletí Oficial de la Província i en el portal de transparència.

Cinquè.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l' Estat i a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC)
Vots en contra: 1 (GPC)
Abstencions: 1 (PP)

14. Aprovació de l'acord de la jornada laboral, dies d'assumptes personals, horari i permisos i llicències del personal que presta serveis per l'Ajuntament de Cardedeu.
Primer.- L'aprovació de l'acord sobre la jornada laboral, dies d'assumptes personals, horari i permisos i llicències del personal que presta serveis per a l'Ajuntament de Cardedeu, autoritzant la formalització a l'Alcalde quan s'aprovi.
Segon.- Notificar l'aprovació de l'acord de referència a la representació legal dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Cardedeu.
Tercer.- Publicar íntegrament el text aprovat en el Butlletí Oficial de la Província.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 14 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC)
Vots en contra: 2 (1 GPC, 1 PP)
Abstencions: 1 (CIU)

15. Autorització de compatibilitat de la Sra. Anahí Zaraté Arrondo.
Primer.- Autoritzar a la Sra. Anahí Zaraté Arrondo l'exercici d'activitats privades de caràcter professional fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, a efectes a partir de la data en què es va presentar la petició, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un cinquanta per cent, i també tenint en compte que tampoc es permet que l'activitat professional es relacioni directament amb la que es realitza a l'Ajuntament ni que s'efectuï, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
Tercer.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió legal establerta a l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 1 PP)
Abstencions: 4 (3 PSC, 1 GPC)

16. Moció que presenten els grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Independentista (ERC-AI) i Candidatura d'Unitat Popular (CUP), amb l'adhesió dels grups municipals de Convergència i Unió (CIU), Partit Socialista de Catalunya (PSC) i Gent pel Canvi (GPC), a favor de garantir un servei de menjador escolar de qualitat a les escoles públiques de Cardedeu. (R.E. nº 8320).
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d'Ensenyament, a vetllar pel compliment del contingut de la moció aprovada pel Parlament de Catalunya, i a traslladar els seus preceptes al Decret que es pretén aprovar abans de l'acabament de 2015.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació, de vetllar per la sostenibilitat de les petites empreses i que les mesures normatives preses no afectin al seu desenvolupament i sostenibilitat, preveient, en tot cas, els períodes progressius d'adaptació al nou marc legal.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d'Ensenyament, que les mesures preses de forma transitòria fins a l'aprovació del nou Decret regulador del servei de menjador, sigui respectuós amb els prestadors del servei i s'aliïn amb les propostes establertes a l'esmentada Moció del Parlament de Catalunya d'abril de 2015.
Quart.- Notificar aquests acords a la Consellera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC)
Abstencions: 1 (PP)

17. Moció que presenten els grups municipal de Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de suport al Correllengua 2015. (R.E.nº 8330)
1. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i la col·laboració logística i comunicativa necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU)
Vots en contra: 1 (PP)
Abstencions: 4 (3 PSC, 1 GPC)

18. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

19. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 2, 9 i 16 de juliol de 2015.
Donar compte de les actes dels dies 2, 9 i 16 de juliol de 2015.

Podeu consultar totes les propostes d'acord a l'enllaç d'aquí al costat.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: