|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimecres, 6 de maig de 2015

Acords del Ple ordinari de 30 d'abril de 2015

1. Acta de la sessió nº 3/2015, corresponent al Ple ordinari del 26/03/2015.
L'acta va ser aprovada.

2. Verificació del text refós de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu, referent al canvi d'ubicació de Zona Verda. Polígon Industrial "Sud"-Barri Poble Sec.
Primer.- Verificar el Text Refós de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de canvi d'ubicació de zona verda. Polígon Sud-Barri del Poble Sec, (datada el mes de juliol de 2014), amb l'objecte de canviar la ubicació d'una zona verda del sistema d'espais lliures, a fi i efecte de garantir una major funcionalitat del sistema esmentat. Amb aquest text refós es dóna compliment a les prescripcions efectuades en la notificació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de data 26 de març de 2015, i amb RE 3460.
Segon.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, el Text Refós de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de canvi d'ubicació de zona verda. Polígon Sud- Barri del Poble Sec, (datada el mes de juliol de 2014), per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Tercer- Notificar l'adopció dels acords anteriors als interessats.

L'acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 16 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 PP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)

3. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera".
Primer.- Assumir el contingut de l'informe de data 28 de novembre de 2014, emès per l'arquitecte municipal, amb el que s'informen les al·legacions presentades per la senyora Assumpta Codina i Montasell, contra l'aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera", i en virtut del qual aquestes queden informades de la manera que consta a l'expedient.
Segon.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera", integrant en aquesta modificació, tant el conveni signat en data 9 d'abril de 2015, entre l'Ajuntament de Cardedeu i la mercantil Alnu, S.A., com l'acta de cessió anticipada de terrenys.
Tercer.- Sol·licitar l'emissió d'un informe al Ministerio de Fomento sobre la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera", atès que s'afecta a uns terrenys de la seva propietat.
Quart.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera", per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Cinquè.- Notificar l'adopció dels anteriors acords i l'informe de data 28 de novembre de 2014, redactat per l'arquitecte municipal, a la senyora Assumpta Codina i Montasell.

L'acord acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 14 (6 CIU, 4 PSC, 1 PP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 CUP)

4. Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu
Primer.- Acordar l'aprovació inicial de la Nova Ordenança Municipal Reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits del municipi de Cardedeu, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada.
Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

L'acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 CUP)

5. Aprovació del preu públic dels cursos de llengua estrangera (anglès) del Centre de Formació d'Adults de Cardedeu
El punt es va retirar de l'ordre del dia

6. Aprovació del conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Cardedeu per a la creació d'una escola de Dansa Municipal.
Primer.- Aprovar el "Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Cardedeu per a la creació d'una escola de dansa municipal.", que es relaciona a l'expedient.
Segon.- Condicionar l'efectivitat del present conveni a la recepció de l'informe preceptiu i vinculant de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya sobre la sostenibilitat financera de l'exercici d'una competència impròpia.
Tercer.- Procedir a la implantació del servei, segons el Decret 179/1995, Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Quart.- Condicionar l'efectivitat d'aquest conveni a la disposició de crèdit, segons el què disposa l'art. 174.1 el reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals., per l'any 2015.
Cinquè.- Notificar l'acord als interessats.

L'acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 2 CUP. 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)

7. Aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau.
Primer.- Aprovar el contingut del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau, el qual es transcriu a l'expedient
Segon.- Autoritzar a l'alcaldessa a la signatura del conveni esmentat.
Tercer.- Condicionar l'efectivitat d'aquest conveni a la finalització del procés d'immatriculació de la finca.
Quart.- Notificar els presents acords als interessats.

L'acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 PP)

8. Autorització de compatibilitat del Sr. Eduard Boix Guede
Primer.- Concedir autoritzar al Sr. Eduard Boix Guede sobre la seva compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades de caràcter professional fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, a efectes a partir de la data en què es va presentar la petició, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un cinquanta per cent, i també tenint en compte que tampoc es permet que l'activitat professional es relacioni directament amb la que es realitza a l'Ajuntament ni que s'efectuï, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
Tercer.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió legal establerta a l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple, amb els següents vots:
Vots a favor: 8 (6 CIU, 2 PP)
Abstencions: 9 (4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)

9. Autorització de compatibilitat a la Sra. Anahí Zaraté Arrondo
El punt es va retirar de l'ordre del dia

10. Autorització de compatibilitat de la Sra. Anna Martínez Franco
Primer.- Concedir autoritzar la Sra. Anna Martínez Franco sobre la seva compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades de caràcter professional fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, a efectes a partir de la data en què es va presentar la petició, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un cinquanta per cent, i també tenint en compte que tampoc es permet que l'activitat professional es relacioni directament amb la que es realitza a l'Ajuntament ni que s'efectuï, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
Tercer.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió legal establerta a l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L'acord s'ha adoptat per majoria simple, amb els següents vots:
Vots a favor: 8 (6 CIU, 2 PP)
Abstencions: 9 (4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)

11. Autorització de compatibilitat de la Sra. Sílvia Farriol Pérez
Primer.- Concedir autoritzar la Sra. Sílvia Farriol Pérez sobre la seva compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades de caràcter professional fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, a efectes a partir de la data en què es va presentar la petició, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un cinquanta per cent, i també tenint en compte que tampoc es permet que l'activitat professional es relacioni directament amb la que es realitza a l'Ajuntament ni que s'efectuï, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
Tercer.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió legal establerta a l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L'acord s'ha adoptat per majoria simple, amb els següents vots:
Vots a favor: 8 (6 CIU, 2 PP)
Abstencions: 9 (4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)

12. Aprovació de l'addenda segona del conveni de cooperació administrativa entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
Primer.- Aprovar el text de l'addenda segona del Conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs", que es transcriu a l'expedient
Segon.- Atorgar audiència al Consorci pel termini de 15 dies.

Tercer.- Disposar que l'esmentada addenda, s'entendrà aprovada definitivament si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment.

L'acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 12 (6 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 ERC)
Abstencions: 5 (2 CUP, 2 PP, 1 GPC)

13. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram (aprovació provisional).
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa de prestació del servei de clavegueram en els termes que consten a l'expedient
Segon.- Condicionar l'esmentat acord a l'aprovació del pressupost 2015, o si s'escau, a l'aprovació d'una modificació al pressupost prorrogat.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'anterior acord provisional, així com el text modificat de l'Ordenança fiscal, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Publicar, així mateix, l'anunci d'exposició pública de l'acord provisional en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d'exposició pública de l'Ordenança, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart.- L'acord definitiu de modificació de l'Ordenança, inclòs el provisional elevat automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a l'Ordenança fiscal vigent, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que l'ordenança vigent.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs als efectes oportuns.

L'acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 12 (6 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 ERC)
Abstencions: 5 (2 CUP, 2 PP, 1 GPC)

14. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 3/2015.
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 03/2015 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 142.224,07 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'annex adjunt a l'expedient.
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2015, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa.

L'acord s'ha adoptat per majoria simple, amb els següents vots:
Vots a favor: 6 (6 CIU)
Abstencions: 11 (4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)

15. Aprovació del comptes justificatius 2013 del conveni de l'Associació de Jubilats de Cardedeu.
Primer.- Restar assabentats de la objecció amb caràcter suspensiu efectuada per la Intervenció Municipal de 17 d'abril de 2014; i, d'acord amb el que estableix l'article 217.2 apartat a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, resoldre la discrepància a favor del criteri del centre gestor.
Segon.- Aprovar extrajudicialment el compte justificatiu presentat per l'Associació de Jubilats de Cardedeu corresponent a la subvenció de l‘exercici 2013 atorgada mitjançant el conveni de 18 d'abril de 2012.
Tercer.- Derivat del resolutiu anterior, reconèixer la obligació per import d'11.660,39 euros, i ordenar-ne el seu pagament.
Quart.- Compensar, en la fase d'ordenació de pagaments, la obligació de reintegrament parcial de les subvencions rebudes en l'exercici 2011 i 2012, que importen 1.566,10 euros i 1.916,61 euros respectivament.
Cinquè.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1/2015 d'acord amb l'annex que consta a l'expedient.
Sisè.- Notificar l'adopció del present acord a l'Associació de Jubilats de Cardedeu, així com a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple, amb els següents vots:
Vots a favor: 6 (6 CIU)
Abstencions: 11 (4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GPC, 1 ERC)

16. Prendre coneixement de la proposta presentada pel Grup municipal de la CUP, en relació a modificar el procediment d'alta al padró municipal de Cardedeu, a fi d'evitar la discriminació de les persones immigrants i les que tenen una situació residencial precària.
Prendre coneixement d'aquesta proposta presentada pel Grup municipal de la CUP.

17. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

18. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 11 a la 15, corresponents al dies 23 i 30 de març, i 7, 13 i 20 d'abril de 2015.
Donar compte de les actes dels dies 23 i 30 de març, i 7, 13 i 20 d'abril de 2015

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: