|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 2 de novembre de 2015

Acords del Ple ordinari de 29 d'octubre de 2015

1. Acta de la sessió nº 13/2015, corresponent al Ple ordinari del dia 24/09/2015
L'acta va ser aprovada.

2. Aprovació inicial de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40), del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu
Primer.- Suspendre pel termini de 2 anys, de conformitat amb l'article 74.1 de la Llei d'Urbanisme, de l'atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d'aquest planejament, d'acord amb l'article 73 de la Llei d'Urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
El document de la modificació del POUM referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40) incorpora el plànol d'ordenació O-4, on consten grafiats els àmbits afectats per aquesta suspensió de llicències.
A l'expedient s'adjunta una còpia exacta de l'àmbit de suspensió d'autoritzacions municipals, marcada en vermell.
Segon.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40), del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu.
Tercer.- Sol·licitar a la Demarcació de Carreteres, a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, els informes sectorials necessaris d'acord amb el previst a l'article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Quart.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini d'un mes, a fi i efecte que s'hi puguin formular les al•legacions que s'estimin pertinents, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en dos dels diaris de major divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Cardedeu -juntament amb el plànol en el qual es delimiten els àmbits subjectes a suspensió de llicències, el qual consta en el document: Modificació Puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40), del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Cinquè.- Notificar l'adopció dels anteriors acords als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC i 1 GPC)
Abstencions: 1 (PP)


3. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2016.
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2016 segons els text proposat en el model publicat per la Diputació de Barcelona en data 30/9/2015.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es relacionen a l'expedient.
Tercer.- Mantenir la vigència de la resta d'ordenances fiscals aprovades pel Ple de la Corporació.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Publicar, així mateix, l'anunci d'exposició pública dels acords provisionals en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Cinquè.- Els acords definitius de modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2016, inclosos els provisionals elevats automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a les Ordenances fiscals vigents, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que les ordenances vigents.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 10 (5 ERC, 4 CUP, 1 PP)
Vots en contra: 4 (3 CiU, 1 GPC)
Abstencions: 3 (PSC)

4. Ampliació de la delegació de funcions de l'Ajuntament de Cardedeu en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d'aquesta Corporació, les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I.- Taxa reguladora del mercat municipal
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
• Dictar la provisió de constrenyiment
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
II.- Preus públics per allotjaments del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu (CSETC)
• Notificació de les liquidacions
• Dictar la provisió de constrenyiment
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
Segon .- L'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul•lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Tercer.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
Quart.- La delegació conferida de l'exercici de les competències descrites en aquest acord es regeix per les regles que consten a l'expedient.
Cinquè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

5. Aprovació del document administratiu de rectificació de cessió gratuïta de domini d'un terreny municipal a serveis educatius, en concret per a la construcció de l'IES Pla Marcell
Primer.- Aprovar la signatura del document administratiu de rectificació de la cessió gratuïta de domini públic per a la construcció del IES Pla Marcell, perfeccionada en data 10 de novembre de 2011, segons consta en l'expedient.
Segon.- Facultar a l'Alcalde-President per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a l'efectivitat del que es disposa en el present acord, i en especial del document administratiu de rectificació.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)


6. Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits.
Aquest punt va ser retirat de l'ordre del dia del Ple municipal per unanimitat.

7. Moció dels Grups municipals de CiU, ERC i GpC, de suport al President Mas, l'Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N.
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l'escassa qualitat democràtica d'un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics.
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el futur polític del país.
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l'intent de coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions.
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels passats dies 13 i 15 d'octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica.
Sisè.- Refermar el compromís d'aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a través dels mitjans de comunicació.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 14 (5 ERC, 2 CUP, 3 CiU, 3 PSC i 1 GPC)
Vots en contra: 1 (PP)
Abstencions: 2 (CUP)


8. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC, de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional.
1. Mesures de segona oportunitat
• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei Hipotecaria i la Llei d'Enjucidiciament Civil).
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
• No es podrà executar l'habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar l'habitatge habitual com un bé inembargable.
• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe i carència de recursos.

2. Lloguer digne
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d'arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan l'arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat quan l'arrendador sigui un banc o un gran propietari d'habitatges.

3. Habitatge garantit
• Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin d'alternativa habitacional.
• Els grans tenedors d'habitatge, especialment les entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d'actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden fer front al pagament del seu habitatge i no disposin d'alternativa habitacional.
• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els garanteixin evitar el desnonament.
• En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la manca d'habitatge, sense que l'administració competent garanteixi un reallotjament adequat.
• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials.
• Creació d'un parc públic d'habitatges a través de la mobilització de pisos buits en mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d'actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries). L'administració regularà per Llei els mecanismes que possibilitin aquesta mobilització.
• En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels subministres, d'acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars superin el salari mínim professional de 648.60€, en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el pagament dels subministres seran assumits per les empreses subministradores (veure punt següent).

4. Subministraments bàsics
• Impedir els talls de subministres bàsics d'aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
• El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació es farà d'acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els estàndards de Nacions Unides.
• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les empreses subministradores.

5. Creació d'un observatori de l'habitatge
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà l'encarregat d'investigar i analitzar la situació de l'habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d'habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, denuncia, executives i de proposta legislativa.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC i 1 GPC)
Abstencions: 1 (PP)

9. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 17 i 24 de setembre, 1, 8 i 15 d'octubre de 2015.
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 17 i 24 de setembre, 1, 8 i 15 d'octubre de 2015.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: