|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 30 de setembre de 2016

Acords del Ple ordinari de 29 de setembre de 2016

1. Acta de la sessió nº 7/2016, corresponent al Ple ordinari del dia 28/07/2016.
L'acta queda aprovada

2. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2015.
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2015, quines magnituds consten a l'expedient segons l'informe de l'interventor de data 20 de juliol de 2016.
Segon.- Retre el Compte General corresponent a l'exercici 2015 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.
Sr. Alcalde: exposa que s'ha detectat una errada en l'estalvi brut de l'exercici 2015, en comptes de ser negatiu en 159.567,10€, és positiu en 1.903.947,99€ i passa la paraula al Sr. interventor i al secretari.
Sr. Interventor: efectivament s'ha produït una errada aritmètica en el meu informe, de manera que sense alterar el compte general, s'ha incorporat una xifra incorrecte en la proposta a Ple.
Sr. Secretari: com sigui que únicament l'errada aritmètica es circumscriu a l'informe d'intervenció i a la proposta a Ple que incorpora el literal de l'informe d'intervenció, no així per tant al Compte General que ha estat dictaminat i exposat al públic, procedeix rectificar en aquest acte l'errada aritmètica i per tant l'estalvi brut de l'exercici 2015, en comptes de ser negatiu en 159.567,10€, és positiu en 1.903.947,99€, tal com informa l'interventor.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU i 1 PP)
Abstencions: 3 (PSC)

3. Modificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, organisme de gestió tributària, en matèria de gestió de tributs.
Primer.- Modificar l'abast dels acords municipals de delegació adoptats amb anterioritat a aquesta data dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit de modificar la delegació de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació i delegar única i exclusivament les funcions que consten a l'expedient.
Segon.- L'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

Tercer.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
Quart.- La delegació conferida de l'exercici de les competències descrites en aquest acord es regeix per les regles que consten a l'expedient.
Cinquè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l'acord d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU i 3 PSC)
Abstencions: 1 (PP)

4. Aprovació de la modificació pressupostària nº 10/2016. Crèdit extraordinari.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 10/2016 crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2016, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP i 3 PSC)
Abstencions: 4 (3 CiU i 1 PP)

5. Autorització de compatibilitat de la Sra. C.G.R.
Primer.- Autoritzar la Sra. CGR per a l'exercici d'activitats privades per al treball de dependenta d'una botiga, fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament i tenint en compte que en cap cas la suma de jornades d'activitat pública principal i l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local incrementada en un cinquanta per cent.

Segon.- Determinar que l'exercici de les tasques de dependenta de botiga per a les què s'autoritza la compatibilitat no han d'estar sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de l'ajuntament de Cardedeu ni requereixi o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l'activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi d'intervenir per raó del càrrec públic.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent advertiment exprés que l'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària.

Quart.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l'article 8 de la Llei 13/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC i 1 PP)

6. Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació referents al POUM de Llinars del Vallès.
Primer.- Nomenar, de conformitat amb allò que estableix l'article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, membres de la Comissió per a dur la verificació de les operacions de delimitació del terme municipal de Llinars del Vallès, a:
• Sr. Enric Olivé i Manté, Alcalde de l'Ajuntament.
• Sr. Joan Masferrer i Sala, regidor d'Urbanisme.
• Sra. Marta Cordomí i Forns, regidora de Medi Ambient.
• Sr. Joan Manuel Ferrera i Izquierdo, Secretari de l'Ajuntament.
• Sr. Eduard Boix i Guede, arquitecte municipal.
Segon.- Comunicar el present Acord, d'una banda, a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, i d'altre, al departament competent en matèria d'administració local, per al seu coneixement.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC i 1 PP)

7. Inadmetre el recurs administratiu de reposició interposat pel grup municipal CIU contra l'acord de creació de la societat "C10 Serveis i Manteniments SL".
Primer.- Inadmetre el recurs administratiu de reposició interposat per la Regidora Sra. Calamanda Vila Borralleras contra l'acord del Ple de data 28 de juliol de 2016 d'aprovació definitiva de la creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL." i va aprovar definitivament el contingut dels seus estatuts, per haver-se presentat fora de termini.
Segon.- Contra aquesta acord, que resol un recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la sessió del Ple que resol el recurs de reposició, d'acord amb el que preveu l'article 211 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC i 4 CUP)
Vots en contra: 3 (CiU)
Abstencions: 4 (3 PSC i 1 PP)

8. Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP, GPC, CIU i PSC.
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.
Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Tercer. Garantir el compliment per part de l'Ajuntament de l'article 15 de la llei 17/2015 sobre l'obligatorietat d'elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d'igualtat de dones i homes destinar al personal al seu servei, així com d'un protocol per prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC)
Abstencions: 1 (PP)

9. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nº 29 a 34/2016.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: