|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Divendres, 30 de novembre de 2018

Acords del Ple ordinari de 29 de novembre de 2018

1. Aprovació de l'acta de la sessió núm. 9/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 25/10/2018
L'acta ha quedat aprovada.

2. Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes
Primer.- Modificar la dedicació i retribucions del quart tinent d'Alcalde Sr. Rafel Caballeria Perramon (50%) i regidora Sra. Núria Hernández Gil (85%) segons consta a l'expedient
Segon.- Mantenir la vigència de les dedicacions i retribucions de la resta de regidors/es.
Tercer.- En el supòsit de personal al servei de l'Administració i dels ens, organismes i empreses dependents, es comunicarà a aquella el règim de dedicació parcial i la dedicació als efectes previstos a l'art. 5.2 de la Llei 53/1984.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord als interessats i als Departament de Recursos Humans i Serveis Econòmics.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

3. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Associació de municipis i entitats per a l'aigua pública (AMAP) i els estatuts que regeixen l'esmentada associació.
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu com a membre de ple dret a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Aigua Pública (AMAP).
Segon.- Aprovar els Estatuts que regeixen l'esmentada Associació i que consten com a annex a l'expedient.
Tercer.- Designar al Sr. Enric Olivé Manté (Alcalde) com a representant titular i al Sr. Benet Fusté Espargaró (Primer Tinent d'Alcalde) com a representant substitut de la Corporació, en els òrgans de govern de l'Associació que corresponguin.
Quart.- Donar compte d'aquests acords a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Aigua Pública.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
Abstencions: 3 (PSC)

4. Aprovació provisional de la modificació de les fitxes e-30, e-57, e-58 i e-69 del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu.
Primer.- Desestimar les al·legacions efectuades per la senyora Mercè Herrero Noguera, propietària Casa Noguera (fitxa E-30), en data 26 de setembre de 2018, i RE 11350, al tràmit d'audiència individual i fora del termini d'informació pública, que es va atorgar als propietaris de les fitxes afectades (E-30, E-57 i E-58).
Segon.- Efectuar l'aprovació provisional de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69.
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, per tal què, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 4 (3 PSC, 1 GpC)
Abstencions: 3 (PDeCAT)

5. Modificació pressupostària núm. 06/2018. crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2018 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2018, segons consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

6. Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'exercici de 2019
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball dels llocs de treball afectats i de les fitxes descriptives annexes que consten a l'expedient.
Segon.- Reservar, d'acord amb la facultat legalment atorgada d'autoorganització i en relació a l'article 101 de la LBRL, aquests nous llocs de treball d'aquest ajuntament exclusivament als empleats de la mateixa administració.
Tercer.- Exposar al públic l'esmentada modificació de la Relació de Llocs de Treball, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
Quart.- Notificar aquests acords individualment a les persones empleades públiques que ocupen els llocs de treball afectats, amb expressió de que els mateixos constitueixen acte definitiu que exhaureix la via administrativa i expressió dels recursos que corresponguin.
Cinquè.- Publicar íntegrament la relació de llocs de treball, junt amb la plantilla de personal quan aquesta esdevingui aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es remetrà una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 7 (3 PDeCAT, 3 PSC, 1 GpC)

7. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2019
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l'exercici 2019 d'aquest Ajuntament, que integra el de la pròpia entitat i el de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, SL", segons consta a l'expedient.
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de totes les places de funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.
Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 7 (3 PDeCAT, 3 PSC, 1 GpC)

8. Donar compte els decrets d'alcaldia del núm. 769 al 868
Donar compte els decrets d'alcaldia del núm. 769 al 868

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38 a 42/2018
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38 a 42/2018

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: