|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 3 de febrer de 2015

Acords del Ple ordinari de 29 de gener de 2015

L'Alcaldia va suprimir de l'ordre del dia l'assumpte núm. 6 :
6. Proposta d'aprovació del compromís per establir les bases que regiran les relacions entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller sobre les inversions a realitzar en l'immoble catalogat per l'arquitecte Manel Raspall, i situat a l'avinguda Rei en Jaume núm. 18, propietat de la fundació a fi de destinar-ho al servei públic.

L'Alcaldia va incloure per urgència un nou punt núm. 6 :
6. Estimació de les al·legacions presentades pel Consorci del riu Besós en relació a l'acord inicial de derogació de l'ordenança fiscal relativa a la taxa de clavegueram i d'inici dels tràmits necessaris per la modificació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci i la modificació de l'ordenança fiscal relativa a la taxa de clavegueram.

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 17/2014, Ple extraordinari del dia 27/11/2014.
L'acta va ser aprovada.

2. Aprovació de l'acta de la sessió nº 18/2014, Ple ordinari del dia 27/11/2014.
L'acta va ser aprovada.

3. Aprovació de l'acta de la sessió nº 19/2014, Ple extraordinari del dia 18/12/2014.
L'acta va ser aprovada.

4. Pressa de possessió del nou regidor designat per ocupar el càrrec vacant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Independentista-Acord Municipal.
Primer.- Acceptar la pressa de possessió del Sr. Albert Cervera Farré del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Cardedeu.
Segon.- Donar possessió del càrrec segons la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril.

5. Donar compte al Ple de l'adscripció del regidor del Grup municipal D'ERC-AI.
Es va donar compte de l'adscripció del Sr. Albert Cervera Farré al Grup municipal d'Esquerra Republicana-acord independentista (ERC-AI).

6. Estimació de les al·legacions presentades pel Consorci del riu Besós en relació a l'acord inicial de derogació de l'ordenança fiscal relativa a la taxa de clavegueram i d'inici dels tràmits necessaris per la modificació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci i la modificació de l'ordenança fiscal relativa a la taxa de clavegueram.
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pel Consorci contra l'acord inicial de derogació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.
Segon.- No acordar la derogació de la de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.
Tercer.- Donar compliment als acords de la Junta de Portaveus i per tant instar que s'iniciïn els tràmits per la modificació del conveni i la taxa partint dels document de treball que s'adjunten a la present proposta, en el sentit d'excloure les noves inversions, tot mantenint els conceptes de manteniment, reposició i Pla Director.
Quart.- Integrar en la Comissió de Seguiment del Conveni i Control, a la Cap de la Oposició o persona en qui delegui.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 12 (6 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 GpC)
Abstencions: 5 (2 PP, 2 CUP, 1 ERC)

7. Proposta d'acords: Moció dels Grups Municipals de CiU, PSC, CUP, ICV-EUiA, GpC i ERC-AD, de suport a la Iniciativa legislativa Popular que presenten l'Observatori DESC, les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica de Mesures Urgents per fer front a l'emergència Habitacional i la Pobresa Energètica a petició de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Cardedeu.
Primer.- Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions anteriorment citades per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica.
Segon.- Donar suport a la proposta d'Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
Tercer.- Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la recollida de signatures de la ILP
Quart.- Convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la taula d'habitatge per proposar l'organització d'actes i accions de difusió i suport a la ILP.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 PP)

8. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 41 a la 47, corresponents al dies 17 i 24 de novembre, 1, 5, 15, 22 i 29 de desembre de 2014.
Donar compte de les actes dels dies 17 i 24 de novembre, 1, 5, 15, 22 i 29 de desembre de 2014.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: