|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 29 de juny de 2018

Acords del Ple ordinari de 28 de juny de 2018

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 5/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 31/05/2018
L'acta queda aprovada

2. Modificació relació de llocs de treball - canvi administratiu-iva
Primer.- Acordar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu envers les places d'Administratiu/iva, de manera que les dues places d'Administratiu/iva assignades al lloc de treball d'administratiu/iva de SST passin a places d'Administratiu/iva de caràcter general (Grup C1).
Segon.- Aprovar la nova fitxa descriptiva d'Administratiu/iva núm. 113, amb les funcions identificades que consten a l'expedient.
Tercer.- Deixar sense efectes la fitxa descriptiva núm. 3021, administratiu/iva SSTT.
Quart.- Acordar que la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu envers aquests llocs de treball implica l'estructura retributiva que consta a l'expedient.
Cinquè.- Publicar la present resolució en el tauler d'anuncis de la corporació, en Butlletí Oficial de la Província i al portal de transparència.
Sisè.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

3. Aprovació del text refós verificat abril 2018, de la modificació puntual de POUM al Sector 19 Dr. Klein, i trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Primer.- Aprovar les prescripcions fixades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en el seu acord de data 20 de juliol de 2017, en relació a la modificació del POUM en l'àmbit del sector 19 "Doctor Klein", mitjançant l'aprovació del text refós verificat de data abril 2018, lliurat en data 22 de maig de 2018 i RE 6477/2018, per la Diputació de Barcelona.
Segon.- Fer constar, de conformitat amb l'article 112.2 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, respecte l'acord d'aprovació municipal de data 27 d'abril de 2017, que s'han realitzat els següents canvis, els quals no són substancials:
1. Canvis en la memòria referent al còmput de superfícies que deriva del planejament derivat vigent.
2. Modificació de l'estudi econòmic i s'incrementa l'edificabilitat bruta a 0,40m2st/m2sol.
3. S'incorpora l'apartat 5.4.1 Avaluació econòmica d'acord amb l'article 99.1 de la Llei 3/2012.
4. Es modifica la ubicació de les zones verdes, que passen a tenir una ubicació orientativa i es fixaran en el Pla de millora urbana corresponent.
Tercer.- Trametre el text refós verificat de la modificació del POUM en l'àmbit del sector 19 "Doctor Klein" a la CTUB, per si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Quart.- Notificar l'adopció dels acords anteriors als al·legants.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 10 (4 ERC, 4 CUP, 2 PSC)
Vots en contra: 4 (3 PDeCAT, 1 GpC)

4. Aprovació del Reglament municipal regulador del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu
Primer.- Aprovar inicialment el redactat del Reglament municipal regulador del Servei d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu,
Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis electrònic, així com al Web de l'Ajuntament de Cardedeu, d'acord amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.
Tercer.- Considerar aprovat definitivament l'esmentat reglament si en el termini d'exposició pública anteriorment esmentat no es presenten al·legacions o suggeriments, de conformitat amb l'article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

5. Moció per donar el nom de "Plaça de l'1 d'Octubre" a un espai públic de Cardedeu, que presenten els grups municipals d'ERC, CUP, PDeCAT(CiU) i GpC.
Primer. Instem el govern municipal a donar a conèixer públicament sota el nom de "Plaça de l'1 d'octubre" l'espai públic obert situat al nord del carrer Llinars, entre els carrers Marededéu del Pilar i Jaume Campmajor.
Segon. Instem el govern municipal a iniciar els tràmits pertinents per a l'aprovació i consolidació legal d'aquesta denominació, en tots els organismes i instàncies que pertoquin.
Tercer. Instem el govern municipal a informar d'aquest acord al butlletí municipal, al web i a les xarxes socials de l'ajuntament.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (4 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
Vots en contra: 2 (2 PSC)

6. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 18/2018 a núm. 22/2018
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la 18 a la 22 de 2018

7. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 382 al 457
Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 382 al 457

8. Informacions diverses
9. Precs i preguntes

10. Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Jaime Gelada Jiménez.
Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. JAIME GELADA JIMENEZ, als efectes d'allò que preveu l'article 182 de la vigent Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general i article 9.4 del Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre.
Segon.- Declarar vacant el càrrec de regidor/a d'aquesta Corporació.
Tercer.-. Sol·licitar a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial de regidor/a a favor del candidat/a de la llista presentada pel Partit Popular (P.P.) per l'Ajuntament de Cardedeu, a favor del Sr. Roman Dalmau Soler.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.

11. Renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Rosario Company Jiménez
Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Sra. ROSARIO COMPANY JIMÉNEZ, als efectes d'allò que preveu l'article 182 de la vigent Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general i article 9.4 del Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre.
Segon.- Declarar vacant el càrrec de regidora d'aquesta Corporació.
Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial de regidor/a a favor del candidat/a de la llista presentada pel PDeCAT (CiU) per l'Ajuntament de Cardedeu, a favor del Sr. Jordi Nadal Cantó.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.

Informació relacionada
Ple municipal
Relacionat Ple ordinari 28 juny 2018

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: