|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 3 de maig de 2016

Acords del Ple ordinari de 28 d'abril de 2016

1. Acta de la sessió nº 3/2016, corresponent al Ple ordinari del dia 31/03/2016.
L'acta va ser aprovada.

2. Segona aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.
Primer.- Aprovar inicialment, per segona vegada, la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbana municipal de Cardedeu, referent a l'Avinguda Europa, consistent en:
• Clarificar, ordenar i esmenar el planejament vigent, el qual classifica de sòl privat una zona de viari sense urbanitzar, però que s'usa com a tal, tot i no tenir les condicions optimes.
• Recuperació de la vialitat de l'avinguda Europa, amb la finalitat de urbanitzar-lo i millorar la mobilitat d'aquesta zona.
• Dotar els darreres de les illes afectades amb sostre, per donar una façana digne al municipi, ordenant de forma integrada aquestes parcel·les i el passeig amb el ferrocarril.
• Modificar les zones d'afectació del ferrocarril, per tal de reduir el domini públic ferroviari en el sol urbà.
• Establir un sostre lògic, factible, que respecti les preexistències, els edificis catalogats i els seus patis, i que no generi mitgeres.
• Mantenir el sostre que la normativa actual, P.O.U.M., estableix per a cada illa (illa 1, 70 % del sòl en PB; illa 2, 100% en PB).
• En base als articles 15.2 i 15.3 de la Llei 38/2015, 29 setembre, Llei Sector Ferroviari s'ajusta la línia límit d'edificació a menys de 20m en aquells casos que comprometen l'edificabilitat del POUM vigent.
• S'elimina la previsió del tram del carrer de la Lluna, per sota del carrer Girona situat en una parcel.la privada, donada la nul.la necessitat de continuïtat d'aquest vial i eliminant el risc d'una futura expropiació per part de l'Ajuntament.
Segon.- Sol·licitar a ADIF, a la Direcció General d'Infraestructures Ferroviàries, Ministeri de Foment, a la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i a la Gerència d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona, els informes sectorials necessaris d'acord amb el previst a l'article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini d'un mes, a fi i efecte que s'hi puguin formular les al·legacions que s'estimin pertinents, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en dos dels diaris de major divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Quart.- La segona aprovació inicial d'aquesta modificació de POUM no pot comportar una nova suspensió de llicències, ja que aquesta coincideix amb idèntica finalitat i sobre el mateix àmbit pràcticament amb l'aprovació inicial realitzada en data 21 de març de 2013, i atès que no han passat tres anys des de l'extinció dels efectes de la suspensió, d'acord amb l'article 103.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'Urbanisme

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 3 PSC)
Vots en contra: 1 (GPC)
Abstencions: 2 (CIU)

3. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2017.
Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia per gent gran, amb efectes 1 de gener de 2017, el qual s'adjunta al present expedient.
Segon.- Autoritzar a l'alcalde a la signatura de la pròrroga esmentada.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Protecció Socials).

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat dels assistents.
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

4. Nomenament dels nous membres de la Comissió assessora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de cultura Dr. Daurella de l'Ajuntament de Cardedeu.
Primer.- Nomenar als següents ciutadans/es de Cardedeu com a membres de la Comissió Assessora del Museu:
Sr. Antoni Giner i Arbusà
Sra. Pilar Ors i Cordoba
Sr. Daniel Rangil i Brunet
Sr. Josep Castells i Planas
Sr. Lluis Vendrell i Sala com a membre honorífic
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats, publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, penjar-la al web municipal i al taulell d'edictes de l'Ajuntament i en un diari de premsa periòdica de major difusió per a que es puguin presentar al·legacions tot indicant que, si en aquest termini no se n'han presentat, l'acord s'entendrà aprovat definitivament.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat dels assistents.
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

5. Exercici d'accions judicials en defensa dels interessos de la corporació. Producte finances Banc Sabadell.
Primer.- Acordar l'exercici d'accions judicials contra Banc Sabadell pel producte "Collar bonificat sobre tipus d'interès" signat el 12 d'agost de 2008.
Segon.- Delegar en favor de l'Alcaldia el nomenament d'advocat/s i procurador/s per presentar demanda i personar-se en seu judicial, així com la presentació dels recursos que procedeixin.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat dels assistents.
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

6. Moció "Fem un pas més cap a la independència, sense por", que presenta el grup municipal de la CUP.
Primer.- Manifestar que el Ple d'aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts.
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional.
Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació popular.
Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions d'informació que estan arribant per part dels Mossos d'Esquadra i, al mateix temps, exigim al Conseller d'Interior, Sr. Jordi Jané, que ordeni als Mossos d'Esquadra que deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s'abstinguin d'obeir qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l'Audiència Nacional en relació a la criminalització de l'activitat democràtica dels nostres ajuntaments.
Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d'Aragó, i als governs de l'estat espanyol i francès.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (2 ERC, 4 CUP, 2 CiU i 1 GPC)
Vots en contra: 2 (PSC)
Abstencions: 4 (3 ERC, 1 PSC)

7. Moció pel no tancament de cap P3 i en defensa de l'escola pública, que presenten els grups municipals d'ERC i la CUP.
Primer.- Manifestar el rebuig i demanar que es desestimi el tancament d'un grup de P3 a Cardedeu per al curs 2016-2017, per defensar i promoure el model inclusiu, igualitari i de qualitat de l'escola al nostre poble.
Segon.- Demanar la modificació de l'oferta publicada de places, que passi dels 9 grups actuals a 10 grups de P3, per obeir el mandat del Parlament de Catalunya d'oferir totes les línies del curs actual, i entenent que la davallada de la natalitat no és prou significativa per sacrificar un grup i que hi ha altres mesures possibles que no parteixen de l'estalvi econòmic com a únic paradigma sinó que vetllen per la qualitat de l'educació en primer terme.
Tercer.- Demanar al Departament d'Ensenyament que mantingui el pressupost actual d'Educació per promoure la gestió de la plantilla docent, reforçar els centres públics i l'educació inclusiva, i consensuar l'anàlisi sobre la ràtio a les aules més adequada, especialment als grups de P3, independentment de la baixada de la natalitat.
Quart.- Exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada siguin tractades amb el mateix barem que l'escola pública en el cas que hi hagi retallades pressupostàries, així com mantenir el pressupost existent per millorar la qualitat educativa de l'escola pública.
Cinquè.- Reiterar l'oposició al Departament d'Ensenyament en el cas de mantenir la seva política de tancament d'aules, línies o centres de l'escola pública i no mantenir el pressupost previst per millorar la qualitat educativa del nostres sistema, i instar-lo que apliqui una reducció del nombre d'alumnes dels nous grups de P3 fins als 20 alumnes per aula.
Sisè.- Traslladar aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i als Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat dels assistents.
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

8. Moció en defensa de la Llei 24/2015, que presenten els grups municipals de la CUP i d'ERC, amb l'adhesió del grup municipal del PSC
Primer.- Defensar públicament la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i reivindicar la seva necessitat per fer front a les emergències habitacionals i a la pobresa energètica.
Segon.- Instar el govern de l'Estat a no interposar recurs contra la citada llei davant del Tribunal Constitucional i més tenint en compte que es tracta d'un govern en funcions.
Tercer.- Instar el govern de l'Estat a no posar impediments al total desplegament de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i facilitar l'extensió de mesures semblants a la resta de l'Estat.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat dels assistents.
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

10. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local núm. 10 a 14/2016.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la número 10 a la 14 de 2016.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: