|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 28 d'octubre de 2016

Acords del Ple ordinari de 27 d'octubre de 2016

Votació inclusió per urgència:

Delegació de l'exercici de les competències en matèria de concertació d'operacions de crèdit quin import supera el 10% del recursos ordinaris del pressupost.
S'aprova la inclusió a l'ordre del dia per unanimitat dels assistents.
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 1 CiU, 3 PSC, GPC, PP)

1. Acta de la sessió nº 8/2016, corresponent al ple ordinari del dia 29/09/2016.
L'acta queda aprovada

2. Acta de la sessió nº 9/2016, corresponent al ple extraordinari del dia 13/10/2016.
L'acta queda aprovada

3. Modificació pressupostària núm. 12/2016. Crèdit extraordinari
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 12/2016 crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2016, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC, GPC, PP)

Proposta inclosa per urgència:
Delegació de l'exercici de les competències en matèria de concertació d'operacions de crèdit quin import supera el 10% del recursos ordinaris del pressupost.

Primer.- Delegar l'exercici de la competència per acordar l'operació de crèdit del PCL 2016 per import de 1.104.186,67 euros en favor de la Junta de Govern Local.
Segon.- La delegació només afecta a la operació concretada en l'apartat anterior.
Tercer.- Donar compte al Ple de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC, GPC, PP)

4. Donar compte dels decrets de l'alcaldia
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia

5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 35 a 38
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: