|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 1 de desembre de 2014

Acords del Ple ordinari de 27 de novembre de 2014

L'Alcaldia va suprimir de l'ordre del dia els assumptes núm. 5 i 8

5. Aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats del cursos i tallers trimestrals del Casal de la Gent Gran i del Casal de la Tèxtil Rase, adreçats al col·lectiu de la gent Gran.
8. Aprovació del decàleg de la transparència.

1. Acta de la sessió nº 16/2014, Ple ordinari del dia 30/10/2014.
Acta aprovada

2. Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions del municipi de Cardedeu i el mapa de capacitat acústica de Cardedeu.
Primer.- Acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal Reguladora dels Sorolls i les Vibracions del municipi de Cardedeu i el Mapa de Capacitat Acústica de Cardedeu, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada l'Ordenança de referència.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 12 (6 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 GpC)
Abstencions: 3 (2 CUP, 1 ERC)

3. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció.
Primer.- Acordar l'aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la gestió controlada de terres, enderrocs runes i residus de la construcció, del municipi de Cardedeu, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, s'entendrà definitivament aprovada la modificació de l'Ordenança de referència.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC,1 ERC)

4. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana de Cardedeu.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 6, 7, 25, 29, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62 i 69 de l'ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana de Cardedeu segons consten en l'expedient.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i les modificacions del text de l'Ordenança pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al•legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci al BOP.

Tercer.- Considerar aprovada definitivament les modificacions d'aquesta Ordenança, si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap tipus de reclamació contra la mateixa.

Quart.- Publicar, una vegada aprovat definitivament, el contingut íntegre de les modificacions de l'ordenança en el Butlletí Oficial de la província, i una referència al mateix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Trametre a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat l'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança i una còpia íntegra i fefaent d'aquest.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple amb els següents vots:
Vots a favor: 7 (6 CIU, 1 GpC)
Abstencions: 8 (4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 ERC)

6. Aprovació dels preus públics del complex de la Piscina Coberta a partir de l'1 de gener de 2015.
Primer.- Aprovar els preus públics a partir de l'1 de gener de 2015, dels serveis esportius a la Piscina Municipal Coberta, segons consten a l'expedient.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació amb la instrucció de recursos que en dret correspongui.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l'empresa concessionària del servei.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 13 (6 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 GpC,1 ERC)
Vots en contra: 2 (2 CUP)

7. Aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores".
Primer.- Aprovar el contingut del conveni interadministratiu entre l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia, amb efectes 1 de gener de 2015, i que es transcriu a l'expedient.

Segon.- Autoritzar a l'alcaldessa a la signatura del conveni esmentat.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Direcció General de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya."

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat dels presents amb els següents vots:
Vots a favor: 13 (6 CIU, 2 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC,1 ERC)

9. Proposta d'acords: Moció per combatre el feixisme, el racisme i la xenofòbia a Cardedeu, presentada pel grup municipal de la CUP.
Aquesta proposta d'acords no prospera en no haver obtingut la majoria necessària per a la seva aprovació, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 3 (2 CUP, 1 ERC)
Vots en contra: 7 (6 CIU, 1 GpC)
Abstencions: 5 (4 PSC, 1 ICV)

10. Proposta d'acords: Moció de declaració de responsabilitat pel 9N.
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que se'n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s'imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern derivades de l'organització i execució del citat procés democràtic.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat dels presents amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)

11. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 23/2014. Transferència de crèdit
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 23/2014 de transferència de crèdit en el pressupost municipal de 2014, segons consta en l'expedient.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- L'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altra acord en el cas de què no es presentin al·legacions.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple amb els següents vots:
Vots a favor: 6 (6 CIU)
Vots en contra: 1 (1 GpC)
Abstencions: 8 (4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 ERC)

12. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 37 a la 40, corresponents al dies 20 i 27 d'octubre i 3 i 10 de novembre de 2014.
Donar compte de les actes dels dies 20 i 27 d'octubre i 3 i 10 de novembre de 2014.

14. Donar compte al ple de l'adscripció de regidor al grup municipal de la CUP.
Donar compte de l'adscripció del regidor Sr. Ramon Garcia Barrios al grup municipal de la CUP.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: