|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 27 d'octubre de 2017

Acords del Ple ordinari de 26 d'octubre de 2017

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 8/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 19/10/2017.
L'acta queda aprovada

2. Dissolució de l'Institut Municipal de Cultura.
Primer.- Aprovar la dissolució de l'Institut Municipal de Cultura, ens instrumental sense personalitat jurídica pròpia i la successió universal d'aquest per part de l'Ajuntament de Cardedeu.
Segon.- Exposar a informació pública l'expedient per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent a la seva publicació en el BOP, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents. En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini d'informació publica, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

3. Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús.
Primer.- Nomenar, de conformitat amb allò que estableix l'article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, membres de la Comissió per a dur la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús i Cardedeu, a:
- Sr. Enric Olivé i Manté, Alcalde de l'Ajuntament.
- Sr. Joan Masferrer i Sala, regidor d'Urbanisme.
- Sra. Marta Cordomí i Forns, regidora de Medi Ambient.
- Sr. Joan Manuel Ferrera i Izquierdo, Secretari de l'Ajuntament.
- Sr. Eduard Boix i Guede, arquitecte municipal.
Segon.- Comunicar el present Acord, d'una banda, a l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, i d'altre, al departament competent en matèria d'administració local, per al seu coneixement.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

4. Aprovació del Reglament de la Biblioteca "Marc de Vilalba".
Primer.- Aprovar inicialment el redactat del Reglament de la Biblioteca Municipal de Cardedeu Marc de Vilalba.
Segon.-Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis electrònic, així com al Web de l'Ajuntament de Cardedeu, d'acord amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

5. Desestimació del recurs de reposició de la modificació de la relació de llocs de treball
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Eduard Boix Guede, atès que s'ha portat a terme la negociació preceptiva.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 10 (5 ERC, 3 CUP, 1 GpC, 1 PP)
Abstencions: 6 (3 PDeCAT, 3 PSC)

6. Modificació pressupostària núm. 10/2017. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2017 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2017, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 3 CUP, 3 PSC, 1 GpC, 1 PP)
Abstencions: 3 ( 3 PDeCAT)

7. Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que presenten els grups municipals d'ERC, CUP, PDeCAT (CIU) i GPC.
Primer.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Segon.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
Quart.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l'esquena a Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura.
Cinquè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'aprovació de la present moció.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 3 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
Vots en contra: 1 (PP)
Abstencions: 3 (3 PSC)

8. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya, que presenten els grups municipals d'ERC, CUP, PDeCAT (CiU) i GPC
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 3 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
Vots en contra: 3 (2 PSC, 1 PP)
Abstencions: 1 (PSC)

9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 854 al 937.
Donar compte dels decrets 854 al 937 d'Alcaldia

10. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local núm. 34 a 38.
Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local de 34 a 38.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: