|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 30 de novembre de 2015

Acords del Ple ordinari de 26 de novembre de 2015

1. Acta de la sessió nº 14/2015, corresponent al Ple ordinari del dia 29/10/2015.
L'acta va ser aprovada.

2. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014.
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014, com consta a l'expedient.
Segon.- Retre el Compte General corresponent a l'exercici 2014 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU)
Abstencions: 5 (3 PSC, 1 GpC, 1 PP)

3. Aprovació de la gestió del Padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2015.
Primer.- Aprovar la gestió del Padró Municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2015, de la qual resulta una població de 17.979 habitants.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

4. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits.
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pels grups CiU i Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, de conformitat amb l'informe de l'assessor jurídic de l'Àrea de Territori, de data 13 de novembre de 2015, contra la segona aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits, efectuada pel Ple Municipal, en sessió de data 30 de juliol de 2015, en el següent sentit:
-Estimar totalment les al·legacions presentades pel Grup CIU, en relació a la manca de convocatòria de la Taula d'Habitatge i la comissió d'estudi, ja que mancava aquest tràmit en el moment de l'adopció del segon acord d'aprovació inicial; no obstant aquesta estimació ha de quedar sense efectes ja que amb motiu de l'aprovació definitiva aquest tràmit ja s'ha produït, atès que s'ha esmenat l'error procedimental, ja que en data 15 d'octubre de 2015, la Comissió d'Estudi va donar conformitat a la proposta que es va sotmetre a acord inicial per segona vegada en el Ple Municipal de data 30 de juliol de 2015, i amb posterioritat, es va donar compte d'aquests acords, a la Taula d'Habitatge, reunida en sessió de data 28 d'octubre de 2015.
Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup PSC:
-Estimar en relació a la manca de convocatòria de la Taula d'Habitatge i la comissió d'estudi, ja que mancava aquest tràmit en el moment de l'adopció del segon acord d'aprovació inicial, no obstant aquesta estimació ha de quedar sense efectes ja que amb motiu de l'aprovació definitiva aquest tràmit ja s'ha produït.
-Estimar en relació a que hagués procedit la publicació de l'acord que va esdevenir definitiu; no obstant aquesta estimació ha de quedar sense efectes per ser contrari al principi de seguretat jurídica, eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat (art 9.3 i 103 CE, art 3 LRJPAC, art 31 de la Llei Catalana de procediment 26/2010).
-Desestimar en relació a formar part de la comissió d'estudi, ja que no es preveu explícitament en l'art 62.2 del Decret 179/1995 que aprova el ROAS.
Segon.- Aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu.
Tercer.- Publicar completament el text l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits en el butlletí oficial de la província (BOPB), tenint en compte que no entrarà en vigor fins passats 15 dies des de la seva publicació.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 1 (GPC)
Abstencions: 7 (3 CiU, 3 PSC, 1 PP)

5. Aprovació modificació pressupostària núm. 14/2015. Transferència de crèdit, suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 14/2015 de transferència de crèdit, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2015, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU)
Abstencions: 5 (3 PSC, 1 GPC, 1 PP)

6. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 05/2015.
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 05/2015 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 909.708,56 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'annex adjunt.
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2015, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa, condicionat a l'aprovació i entrada en vigor de la modificació pressupostària número 14/2015, per aquelles factures que no disposen del corresponent certificat d'existència de crèdit número 220150020821.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU)
Abstencions: 5 (3 PSC, 1 GPC, 1 PP)

7. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 22 i 29 d'octubre i 5 i 12 de novembre de 2015.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 22 i 29 d'octubre i 5 i 12 de novembre de 2015.


Punt inclòs per urgència:

Moció que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de Cardedeu amb motiu del Dia internacional contra la Violència de gènere
1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d'extrema vulnerabilitat.
2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere, enfortint la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
3. Impulsar el desplegament i l'aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere
4. Desplegar la Llei per a l'eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de pensions.

Per altra banda, instem al Govern de l'Estat a adoptar i promoure un Acord social, polític i Institucional contra la violència de gènere per construir una societat segura i lliure de violència contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, corn dels serveis de proximitat dels Ajuntaments. Multiplicar per 5 la partida destinada a la Delegació del Govern per a la violència de gènere en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2016, per desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei per a l'eradicació de la violència contra les dones, i la Llei d'Igualtat catalana.
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials municipals I centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament Judicial personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del moment en el qual posen la denúncia fins el final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han retirat la denúncia per violència de gènere.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere.
7. Incorporar al currículum la formació específica en igualtat, educació afectiva- sexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de violència de gènere.
9. Obligatorietat que tots els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional especialitzat, així com advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere, tinguin certificada, prèviament a ocupar el seu lloc, la formació específica en la matèria, impartida per una institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona, tat corn exigeix la Recomanació General núm. 19 de la CEDAW i el Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (Convent d'Istanbul), que l'Estat espanyol ha ratificat.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: