|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 27 de maig de 2016

Acords del Ple ordinari de 26 de maig de 2016

1. Acta de la sessió nº4/2016, corresponent al Ple Ordinari del dia 28/4/2016.
L'acta va ser aprovada.

2. Acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, SL" i aprovació inicial dels seus estatuts.
Primer.- Aprovar l'acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL."
Segon.- Aprovar inicialment el contingut dels seus estatuts i sotmetre'ls a informació pública per un termini mínim de trenta dies per a l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments, mitjançant anunci al BOPB i al DOGC, com consta a l'expedient.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria simple, amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (5 ERC, 3 CUP)
Vots en contra: 7 (3 CiU, 2 PSC, GPC, PP)

3. Aprovació inicial de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, Clau 7a.
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial, la Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'Industria Agrupada procedent de l'antiga UASU 1 del PGOU de l'any 1984, Clau 7a.
Segon.- Sol·licitar a Protecció Civil, a la Direcció General d'Energia Mines i Seguretat Industrial, i a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, com a titular de la BV-5103, els informes sectorials necessaris d'acord amb el previst a l'article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini d'un mes, a fi i efecte que s'hi puguin formular les al·legacions que s'estimin pertinents, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en dos dels diaris de major divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Quart.- Suspendre a l'empara dels articles 102 i 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'Urbanisme, pel termini de dos anys, l'atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d'aquest planejament.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 3 CUP, 3 CIU, 2 PSC)
Vots en contra: 1 (GPC)
Abstencions: 1 (PP)

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2016
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2016 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 502.135,87 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'annex que consta a l'expedient.
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2016, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 3 CUP, 3 CIU, 2 PSC, 1 GPC)
Abstencions: 1 (PP)

5. Aprovació modificació pressupostària núm. 04/2016. suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 04/2016 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2016, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 4 (3 CIU, 1 GPC)
Abstencions: 3 (2 PSC, 1 PP)

6. Moció de suport a la Marxa Som, que presenta el grup municipal d'ERC.
Primer.- L'Ajuntament de Cardedeu s'adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera que és un esdeveniment d'interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la democràtica participativa.
Segon.- L'Ajuntament de Cardedeu es compromet a facilitar les infraestructures i serveis necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som.
Tercer.- L'Ajuntament de Cardedeu es compromet a fomentar aquest recolzament entre els municipis de la seva comarca i a coordinar-s'hi en allò que calgui.
Quart.- Traslladar aquests acords a l'organització de La Marxa Som (info@lamarxasom.cat), al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a presidència de la Diputació de Barcelona, a presidència del Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 CIU, 1 GPC)
Vots en contra: 3 (2 PSC, 1 PP)

7. Moció sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització, que presenta el grup municipal de la CUP.
Primer. Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni al més aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i annexos d'actius titulitzats a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma clara i accessible la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons.
Segon. Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat del full i l'escriptura de constitució del fons, la relació d'actius que componen aquest fons de titulització.
Tercer. Pregar al Jutge Degà que promogui la suspensió dels procediments d'execució fins que cada entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titulitzat o no.
Quart. Enviar còpia d'aquesta moció a les oficines centrals de les entitats financeres amb sucursals al nostre municipi, al Parlament de Catalunya, a les formacions polítiques representades al Parlament de Catalunya, als sindicats i plataformes contra els desnonaments i per la defensa del dret a l'habitatge digne.
Cinquè. Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre el problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si el seu préstec hipotecari ha estat titulitzat o no per la seva entitat financera i les mesures d'actuació i protecció.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CIU, 2 PSC, 1 GPC)
Abstencions: 1 (PP)

8. Donar compte de l'informe de morositat i PMP corresponent al primer trimestre de 2016.
Donar compte de l'informe de morositat i PMP corresponent al primer trimestre de 2016.

9. Donar compte execució pressupost 1r trimestre 2016
Donar compte execució pressupost 1r trimestre 2016

10. Donar compte de l'acord de la liquidació del pressupost 2015 mitjançant decret d'alcaldia 2016/304
Donar compte de l'acord de la liquidació del pressupost 2015

11. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia

12. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: