|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 30 de gener de 2017

Acords del Ple ordinari de 26 de gener de 2017

1. Acta de la sessió núm. 11/2016, corresponent al Ple ordinari del dia 24/11/2016.
L'acta queda aprovada

2. Resolució conveni escola de dansa municipal
Primer.- Manifestar la voluntat de resoldre de mutu acord el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu per a la creació d'una escola de dansa municipal.
Segon.- Facultar a l'Alcalde per la signatura dels documents escaients necessaris per formalitzar la resolució de mutu acord.
Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 11 (4 ERC, 4 CUP, 3 PSC)
Abstencions: 5 (3 PDeCAT, 1GpC, 1 PP)

3. Nomenament dels membres del consell d'administració de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, S.L."
Primer.- Nomenar els següents regidors com a membres del consell d'administració de la societat mercantil "C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.":
PRESIDENT: ENRIC OLIVÉ I MANTÉ.
VICEPRESIDENT: LAIA MUÑOZ CASANOVAS.
SECRETARI: RAFEL CABALLERIA PERRAMON.
VOCAL: MARTA CORDOMÍ FORN.
VOCAL: JOAN MASFERRER SALA.
Segon.- Traslladar el present acord a la Notaria de Cardedeu.

Sotmès a votació, l'acord queda aprovat pel vot de qualitat de l'Alcalde, amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 8 (3 PDeCAT, 3 PSC, 1GpC, 1 PP)

4. Esmena de defectes dels estatuts de la societat mercantil C10 Serveis i Manteniments, a requeriment del registre mercantil de Barcelona
Primer.- Incorporar els requeriments del Registre Mercantil i per tant esmenar i modificar els articles dels estatuts que consten a l'expedient.
Segon.- Publicar el present acord al BOP, un diari de major circulació i inserir una referència al DOGC.

Sotmès a votació, l'acord queda aprovat pel vot de qualitat de l'Alcalde, amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 8 (3 PDeCAT, 3 PSC, 1GpC, 1 PP)

5. Petició compatibilitat funcionària TDG
Primer.- Autoritzar la Sra. TDG per a l'exercici d'activitats privades consistents en serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis parasanitaris fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades d'activitat pública principal i l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local incrementada en un cinquanta per cent.
Segon.- Determinar que l'exercici de les tasques per a les què s'autoritza la compatibilitat no han d'estar sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de l'Ajuntament de Cardedeu ni requereixi o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l'activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi d'intervenir per raó del càrrec públic.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent advertiment exprés que l'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària.
Quart.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l'article 8 de la Llei 13/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 16 (4 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 3 PSC, 1 GpC i 1 PP)

6. Petició compatibilitat treballadora NAG
Primer.- Autoritzar la Sra. NAG per a l'exercici d'activitats privades de caràcter docent i de pedagogia fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament, concretament docència en temes relacionats amb Educació, assessorament a professionals de l'educació, assessorament i orientació a famílies amb fills i filles amb dificultats d'aprenentatge i/o processos de canvis d'estudis i altres activitats relacionats amb la pedagogia i la docència en general, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades d'activitat pública principal i l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local incrementada en un cinquanta per cent.
Segon.- Determinar que l'exercici de les tasques per a les què s'autoritza la compatibilitat no han d'estar sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de l'Ajuntament de Cardedeu ni requereixi o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l'activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi d'intervenir per raó del càrrec públic.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent advertiment exprés que l'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària.
Quart.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l'article 8 de la Llei 13/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 16 (4 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 3 PSC, 1 GpC i 1 PP)

7. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2017.
Primer.- Assumir el contingut dels informes que es relacionen en l'expedient i per tant:
- Estimar l'al·legació RE 15.548, pels motius exposats en l'informe integrat en la present proposta, incorporar la formalització de la negociació col·lectiva duta a terme amb caràcter previ a l'aprovació inicial del pressupost, sense que la esmentada formalització alteri el contingut del pressupost aprovat inicialment en data 24 de novembre de 2016 i per tant esmenant el defecte de forma que existia.
- Desestimar l'al·legació RE 15.560 pels motius exposats en l'informe integrat en la present proposta.
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal, la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball per l'any 2017.
Tercer.- Efectuar les publicacions i notificacions que s'escaiguin.

Sotmès a votació, l'acord queda aprovat pel vot de qualitat de l'Alcalde, amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 8 (3 PDeCAT, 3 PSC, 1GpC, 1 PP)

8. Moció per la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya Recuperem el cim!, presentada pel grup municipal de la CUP, amb l'adhesió del grup municipal d'ERC.
Moció retirada de l'ordre del dia, de comú acord entre tots els grups municipals, per verificar les dades contingudes en la moció.

9. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania, presentada pels grups municipals d'ERC, CUP i CIU, amb l'adhesió del grup municipal de GPC.
• El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat polític, d'idees i opinions, ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de representació popular, sense que una aplicació esbiaixada de la llei intenti eliminar del debat polític qüestions que són d'interès general i que, en conseqüència, han de ser objecte de debat en les institucions de representació popular, tal i com és propi de democràcies plenes.
• El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana l'aspiració a la seva independència, i la seva consecució, per mitjans democràtics, si aquesta és la voluntat majoritària de la mateixa. Per a la determinació d'aquesta voluntat popular, el mecanisme més clar és un referèndum on, de manera lliure, tothom es pugui pronunciar sobre quin ha de ser el seu futur, tal i com es contemplava a la Resolució 30/XI del Parlament de Catalunya, cautelarment suspesa.
• Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i facilitat l'exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
• Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (4 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 1 GpC)
En contra: 1 (PP)
Abstencions: 3 (PSC)

10. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia del nº 771/2016 al 17/2017.
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia.

11. Donar compte del decret de l'Alcaldia 869/2016, de data 15-12-2016, relatiu a la delegació de competències a la Junta de Govern Local
Donar compte del decret de l'Alcaldia.

12. Donar compte del decret de l'Alcaldia nº 890/2016, de 23/12/2016, relatiu a la modificació d'estructura en àrees de govern municipal i regidories.
Donar compte del decret de l'Alcaldia.

13. Donar compte de les actes de les Junta de Govern Local núms. 43 a 49/2016.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

14. Donar compte de l'execució del Pressupost del tercer trimestre de 2016.
Donar compte de l'execució del Pressupost del tercer trimestre de 2016.

15. Donar compte de l'informe d'intervenció 6/2017 sobre resolució de discrepàncies (art. 218 TRLHL)
Donar compte de l'informe d'intervenció sobre resolució de discrepàncies.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: