|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimecres, 4 de març de 2015

Acords del Ple ordinari de 26 de febrer de 2015

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 1/2015, Ple ordinari del dia 29/01/2015.
L'acta va ser aprovada.

2. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 1/2015.
Aquest acord NO ha prosperat al no obtenir la majoria necessària, amb els vots següents:
Vots a favor: 6 (6 CIU)
Vots en contra: 7 (3 PSC, 2PP, 1 ICV, 1 GpC)
Abstencions: 3 (2 CUP, 1 ERC)

3. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal al Sector 19 "Dr. Klein" àmbit sud. Sector 19 "Dr. Klein" (sòl urbà no consolidat).
Primer.- Assumir el contingut de l'informe de data 11 de febrer de 2014, emès per l'arquitecte municipal, amb el que s'informen les recomanacions presentades per la Secretaria General de l'Esport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Així com assumir el contingut de l'informe redactat per l'assessor jurídic de data 12 de febrer de 2015 i no admetre a tràmit per extemporaneïtat, les al·legacions presentades per la senyora María Victoria Jacas Escarcellé, en nom i representació de la mercantil HEREUS DE CAN MANENT SL, ja que aquestes han estat considerades extemporànies
Segon.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al sector 19 "Dr. Klein" Àmbit Sud. Sector 19 "Dr. Klein" (sòl urbà no consolidat).
Tercer.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al sector 19 "Dr. Klein" Àmbit Sud. Sector 19 "Dr. Klein" (sòl urbà no consolidat), per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Quart.- Notificar l'adopció dels acords anteriors als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2, PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 CUP)

4. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal en l'àmbit del polígon d'actuació urbanística 111 "Les Pinedes".
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del Polígon d'Actuació Urbanística 11 "les Pinedes".
Segon.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del Polígon d'Actuació Urbanística 11 "les Pinedes", per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar l'adopció dels acords anteriors als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 14 (6 CIU, 4 PSC, 2, PP, 1 ICV, 1 GpC)
Abstencions: 3 (2 CUP, 1 ERC)

5. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant, un cop aprovada la modificació d'Estatuts definitivament i en vigor, CONSORCI BESÒS TORDERA) aprovat en sessió de Junta General del dia 10 de desembre de 2014, per tal d'adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d'acord amb el text que s'incorpora com a ANNEX a l'expedient, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d'un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d'edictes de l'entitat.
Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l'expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel cas que durant el període d'informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Cinquè.- Formular encàrrec al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs per tal que, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d'aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d'audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, als efectes escaients.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (6 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 GpC i 1 ERC)
Abstencions: 4 (2 CUP , 2 PP)

6. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.
Aquest acord NO s'ha adoptat en no obtenir la majoria necessària, amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (6 CIU, 1 ICV, 1 ERC)
Vots en contra: 5 (4 PSC, 1 GpC)
Abstencions: 4 (2 CUP , 2 PP)

7. Incoació d'expedient per a la Concessió del guardó de la Creu de Terme a diferents Cardedeuencs.
Primer.- Incoar expedient per a la concessió del guardó de la Creu de Terme als senyors següents:
- Sr. Tomàs Elias Pont
- Sr. Jordi Castells Planas
- Sr. Josep Castells Planas
Segon.- Nomenar jutge instructor dels expedients al 1er. Tinent d'Alcalde, Sr. Pere Freixas Puigdomenech, el qual presidirà les comissions constituïdes per un membre de cada grup municipal. Actuarà com a Secretari el de la Corporació.
Tercer.- Publicar la present incoació pel termini de quinze dies al BOPB i al tauler d'anuncis de la Corporació, per que es puguin formular observacions i objeccions a la concessió.

L'acord per incoar expedient per a la concessió del guardó de la Creu de Terme al senyor Tomàs Elias Pont s'ha adoptat per unanimitat, amb els vots següents:
Vots a favor: 17 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)

L'acord per incoar expedient per a la concessió del guardó de la Creu de Terme al senyor Jordi Castells Planas s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 PP)

L'acord per incoar expedient per a la concessió del guardó de la Creu de Terme al senyor Josep Castells Planas s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 PP)

8. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 1 a la 6, corresponents al dies 12, 19 i 26 de gener, 2, 9 i 16 de febrer de 2015.
Donar compte de les actes dels dies 12, 19 i 26 de gener, 2, 9 i 16 de febrer de 2015

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: