|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Divendres, 26 d'octubre de 2018

Acords del Ple ordinari de 25 d'octubre de 2018

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 8/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 27/09/2018
L'acta queda aprovada

2. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2017
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017, quines magnituds consten a l'expedient segons l'informe de l'interventor de data 30 de juliol de 2018
Segon.- Retre el Compte General corresponent a l'exercici 2017 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Abstencions: 6 (3 PDeCAT, 3 PSC)

3. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores del tributs municipals (aprovació provisional)
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es relacionen a l'expedient, així com el seu text refós:
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 3 (PSC)
Abstencions: 3 (PDeCAT)

4. Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu.
Primer.- Incoar procediment de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu, adjudicades en data 31 de juliol de 2003, pel Ple de l'Ajuntament de Cardedeu a favor de l'empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., amb CIF A28017986.
Segon.- Establir l'import de la indemnització en la quantitat total de 481.827,21 €, quantitat establerta en l'informe del Cap de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2018.
Tercer.- Establir com a responsables solidaris a VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., Juan Andrés Hernando, Juan Sauque Brines, Francisco Javier López del Castillo, ASEMA, HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L. pels danys ocasionats amb motiu de l'execució de les obres del Centre Esportiu Municipal de Cardedeu.
Quart.- Donar audiència als interessats per un termini de DEU DIES HÀBILS perquè es presentin en les dependències d'aquest Ajuntament i examinin l'expedient a l'efecte de poder al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 11 (4 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT)
Abstencions: 3 (PSC)

5. Modificació dels estatuts de la societat mercantil municipal "C-10 Serveis i Manteniments, S.L."
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 2, 18, 20 i 22 dels Estatuts de la Societat mercantil municipal "C10 Serveis i Manteniments, SL", en el sentit que consta a l'expedient.
Segon.- Sotmetre l'expedient de modificació a informació pública per un termini de trenta dies per a l'examen i a la presentació d'al·legacions i suggeriments, mitjançant anunci al BOPB i al tauler d'anuncis E-Tauler de la Corporació. Si no es presenten al·legacions, es considerarà definitivament aprovada la modificació d'Estatuts, i es procedirà a la seva publicació íntegra en el BOP, de la qual s'inserirà una referència en el DOGC. Si es presenten al·legacions, es procedirà segons disposa l'article 201.1 del ROAS.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 6 (3 PDeCAT, 3 PSC)

6. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018
Primer.- Aprovar la gestió del Padró Municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018, de la qual resulta una població de 18.297 habitants.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

7. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació de nou regidor.
Primer.- Designar als regidors/es del grup municipal PDeCAT (CiU) que consten a l'expedient, per a formar part de les comissions de treball i seguiment de les àrees.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

8. Canvi del nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT (CiU) per incorporació de nou regidor.
Primer.- Aprovar el canvi de nomenament de representants de l'Ajuntament en els òrgans col·legiats, de regidors dels grups municipals del PDeCAT (CiU), per la incorporació del Sr. Cantó, per substitució de la Sra. Company, quedant la representació de la manera que consta a l'expedient.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 33 a 37/2018.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la 33 a la 37 de 2018

10. Donar compte els decrets d'alcaldia del núm. 691 al 768
Donar compte els decrets d'alcaldia del núm. 691 al 768

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: