|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 26 de gener de 2018

Acords del Ple ordinari de 25 de gener de 2018

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 10/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 30/11/2017.
L'acta queda aprovada

2. Aprovació de l'acta de la sessió nº 11/2017, corresponent al Ple extraordinari del dia 19/12/2017
L'acta queda aprovada

3. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge de pau substitut de Cardedeu.
Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del candidat/a entre les persones que s'han presentat a la convocatòria, com a Jutge de Pau substitut de Cardedeu, d'acord amb allò previst a l'article 101 de la Llei orgànica del Poder Judicial i l'article 7 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Segon.- Trametre l'acord adoptat al Jutge Degà de Granollers, per a l'elevació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb allò que preveu l'article 101.3 de la referida Llei i article 7 del referit Reglament.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

4. Reserva de contractes per a centres especials d'ocupació i empreses d'inserció.

Únic.- Declarar com a contractes reservats, als efectes disposats al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els següents:
-Contracte per al servei del manteniment del verd urbà
-Contracte pel servei de control de la zona d'estacionament gratuït de vehicles amb horari limitat, zona vermella, de Cardedeu.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

5. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2018 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions.
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2018, segons criteris de la part expositiva de dit acord.
Segon. Condicionar la seva execució a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost 2018.
Tercer. Aprovar el cronograma on es determinen els terminis màxims per a executar cada fase del procediment de gestió de les subvencions, que es presenta com a annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions.
Quart. Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

6. Nomenar passatge de la Coma, el passatge situat a l'extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20/07/2017.
Primer.- Aprovar nomenar Passatge de La Coma el passatge situat a l'extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20 de juliol de 2017.
Segon.- Procedir a notificar a cadascun dels interessats la numeració que li pertoqui, de conformitat amb l'informe del delineant municipal, de data 29 de novembre de 2017.
Tercer.- Notificar al Cadastre, als efectes oportuns.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

7. Ratificació de l'acord de la JGL de 21/12/2017: aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2018.
Primer.- Ratificar l'acord pres per la JGL del dia 21 de desembre de 2017 d'acord al contingut que consta a l'expedient.
Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa per un import de 2.570,40€ a càrrec de l'aplicació pressupostària 16.23100.22799 del pressupost 2018, corresponent a la regularització del preu de l'estada del centre de dia per l'any 2018.
Tercer: Supeditar la pròrroga del present conveni per l'any 2018 a l'existència de crèdit adequat i suficient de l'aplicació pressupostària núm. 16.23100.22799 (treballs empreses serveis socials), del pressupost municipal 2018."

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

8. Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes.

Primer.- Modificar la dedicació i retribucions de la Regidora Sra. Marta Cordomí Forns, passant del 100% al 50%.
Segon.- Mantenir la vigència de les dedicacions i retribucions de la resta de regidors/es.
Tercer.- En el supòsit de personal al servei de l'Administració i dels ens, organismes i empreses dependents, es comunicarà a aquella el règim de dedicació parcial i la dedicació als efectes previstos a l'art. 5.2 de la Llei 53/1984.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord als interessats i als Departament de Recursos Humans i Serveis Econòmics.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 12 (5 ERC, 4 CUP, 2 PDeCAT,1 GPC)
Abstencions: 4 (3 PSC, 1 PP)

9. Moció d'adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació al valors democràtics i a la cohesió social, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP, PDeCAT(CIU) i GPC.
Primer. Subscriure el manifest de Somescola "Per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català", per refermar el suport del municipi al model educatiu català i a la seva contribució a estendre els valors democràtics i a possibilitar la cohesió social sense separar els infants per la seva llengua d'origen, rebutjant també les acusacions d'adoctrinament ideològic i de marginació del castellà a l'escola catalana.
Segon. Aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament a Somescola, formada per més d'una cinquantena d'entitats educatives, socials i culturals.
Tercer. Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 3 PSC 1 GPC)
Abstencions: 1 (PP)

10. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (tercer trimestre 2017)
Primer.- Donar compte de l'informe presentat per la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que es transcriuen a l'expedient.
Segon.- Remetre còpia d'aquest acord als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya.

11. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local nº 43/2017 a 47/2017 i la nº 1 /2018.
Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local de 43/2017 a 1/2018

12. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 2017/1029 al 2018/54.
Donar compte dels decrets 2017/1029 al 2018/54.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: