|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 28 de setembre de 2015

Acords del Ple ordinari de 24 de setembre de 2015

1. Acta de la sessió nº 11/2015, corresponent al Ple ordinari del dia 30/07/2015.
L'acta va ser aprovada.

2. Acta de la sessió nº 12/2015, corresponent al Ple extraordinari del dia 02/09/2015.
L'acta va ser aprovada.

3. Nomenament de nous membres de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Cardedeu.
Primer.- Nomenar als següents ciutadans de Cardedeu com a membres de la Comissió de Patrimoni:
Sr. Miquel Comas Clusellas
Sr. Ricard Ginjaume Clusellas
Sra. Montserrat Prado Barrabés
Sra. Carme Clusellas Pagès
Sr. Antoni Vila Carbonell
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats, publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, penjar-la al web municipal i al taulell d'edictes de l'Ajuntament i en un diari de premsa periòdica de major difusió per a que es puguin presentar al·legacions tot indicant que, si en aquest termini no se n'han presentat, l'acord s'entendrà aprovat definitivament.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

4. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2016
Primer.- Proposar a la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a que siguin fixades com a festes locals d'aquest municipi per al proper any 2016, els dies:
- 12 d'agost
- 31 d'octubre
Segon.- Comunicar l'acord al Departament d'Empresa i Ocupació als efectes oportuns.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

5. Delegació en favor la Junta de Govern Local de la realització dels sortejos dels membres de les meses electorals dels processos electorals.
Primer.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local la realització dels sortejos dels membres de les meses electorals dels processos electorals, que haurà de celebrar-se, per aquest acte, en sessió pública
Segon.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, de conformitat amb el que estableix l'article 51.2 del RD 2568/1986.
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 10 (5 ERC, 4 CUP, 1 GPC)
Vots en contra: 3 (PSC)
Abstencions: 3 (CiU)

6. Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Independentista (ERC-AI), amb l'adhesió dels grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i del Partit Socialista (PSC), de de rebuig a l'acord comercial "d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió" entre la Unió Europea i els Estats Units.
Primer.- Declarar Cardedeu com a municipi lliure del TTIP
Segon.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci una declaració de rebuig al TTIP, considerant-ho un ataca ala sobirania del poble català.
Tercer.- Instar al govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units, remarcant el rebuig a la implantació de tribunals d'arbitratge privat en la resolució de les diferències entre el sector públic i les empreses privades.
Quart.- Instar al govern de l'Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut del TIP i l'estat de les negociacions
Cinquè.- Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat, al Ministeri d'Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i el Senat de l'Estat espanyol i del Parlament europeu.
Sisè.- Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els nivells comptant amb les organitzacions sindicals, professionals, i els ciutadans i les ciutadanes.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC)
Abstencions: 1 (GPC)

7. Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Independentista (ERC-AI), amb l'adhesió dels grups municipals del Convergència i Unió (CiU), Partit Socialista (PSC) i Gent pel Canvi (GpC), d'adhesió a la xarxa de municipis acollidors
Primer. Instar al govern espanyol a:
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s'estableixin mecanismes per a que es transfereixin a les administracions municipals per a la seva gestió descentralitzada,
• Augmentar el nombre de places d'asil així com, la dotació pressupostària per a millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu,
• Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
• Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que proposa Stop Mare Mortum,
• Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.
Segon. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a:
• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el seu desplegament,
• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o especialitzar a les persones dels municipis en qüestió que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants,
• Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació,
• Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.
Tercer. Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsics.
Quart. Elaborar, en el cas que no hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o comarcal) per a incorporar l'asil.
Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir a les persones sol·licitants.
Setè. Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament amb vocació transformadora.
Novè. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

8. Petició dirigida a la Diputació de Barcelona sol·licitant que les funcions de tresoreria de l'ajuntament de Cardedeu, passin a ser exercides de forma transitòria pels funcionaris de la Diputació, en el marc de la disposició final segona de la llei 18/2015, de 9 de juliol, que modifica la disposició transitòria setena de la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
Primer.- Constatar la problemàtica existent amb el desenvolupament de les funcions de Tresoreria de l'Ajuntament de Cardedeu.
Segon.- Sol·licitar que les funcions de tresoreria de l'Ajuntament de Cardedeu passin a ser exercides de forma transitòria pels funcionaris de la diputació de Barcelona en el marc de la Disposició Final Segona de la llei 18/2015, de 9 de juliol, que modifica la Disposició Transitòria Setena de la llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, i fins a la deguda cobertura del lloc de treball.
Tercer.- Notificar el present acord a la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC)

9. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 23 i 30 de juliol de 2015, 6 d'agost, 3 i 10 de setembre de 2015.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, dels dies 23 i 30 de juliol de 2015, 6 d'agost, 3 i 10 de setembre.

11. Donar compte de la liquidació del pressupost mitjançant el Decret 2015/835, 09/09/2015.
Donar compte de la liquidació del pressupost mitjançant el Decret 2015/835, 09/09/2015.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: