|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 27 de febrer de 2017

Acords del Ple ordinari de 23 de febrer de 2017

1. Acta de la sessió nº 1/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 26/01/2017.
L'acta queda aprovada

2. Execució de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 28/2014.
Primer.- Donar compte de la sentència ferma de 11 de juliol de 2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 28/2014 promogut pel funcionari senyor Miquel Sallés i Puig.
Segon.- Executar dita sentència i, en conseqüència, considerar anul·lat l'acord del Ple de l'Ajuntament de Cardedeu de 30 d'octubre de 2013 relatiu a la modificació del lloc de treball, en el sentit de mantenir el lloc de treball modificat per aquell acord anul·lat de Cap dels Serveis Generals / Coordinador General de l'Ajuntament, amb nivell 30 de Complement Destí i un Complement Específic en la quantia anterior a l'acord anul·lat.
Tercer.- Considerar vigent aquell lloc de treball fins la modificació de la relació de llocs de treball aprovada definitivament pel Ple de 30 de gener de 2014, que unificava tots els llocs de treball jurídics al lloc de treball tipus de Tècnic lletrat, tot recordant que aquest acord ha estat també impugnat pel funcionari i que roman pendent de sentència al Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, procediment abreujat 160/2014.
Quart.- Constatar que no hi ha meritació de diferències retributives (derivades de la diferència de CE entre el lloc de treball anul·lat i el vigent) donat que el lloc de treball ha roman vacant durant tot el període que va des del 30 d'octubre de 2013 (data del Ple que adopta l'acord anul·lat) al 30 de gener de 2014 (aprovació definitiva de la darrera modificació de la RLT), pel motiu que el funcionari va restar en comissió de serveis durant tota aquell període; en concret va romandre en comissió de serveis a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, des de l'1 d'agost de 2013 fins l'1 d'agost de 2015.
Cinquè.- Declarar executada la sentència en els termes anteriors.
Sisè.- Comunicar aquesta acords al Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, a quins efectes s'expediria la corresponent certificació de la que es donarà trasllat al lletrat extern per la seva presentació al Jutjat.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (4 ERC, 4 CUP)
Abstencions: 6 (2 PDeCAT, 2 PSC, 1GpC, 1 PP)

3. Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal.
Primer.- Aprovar inicialment el canvi de forma de gestió del servei públic de centre esportiu municipal, que passa de gestió indirecta a través d'una concessió finalitzada a gestió directa per part del propi Ajuntament, sens perjudici de l'encàrrec de gestió que pugui efectuar, de determinades prestacions, en favor de la societat mercantil municipal C10 serveis i manteniments.
Segon.- Aprovar inicialment la memòria justificativa del canvi de forma de gestió del servei públic, de la modificació i adaptació tant del projecte d'establiment com del reglament.
Tercer.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 6 (2 PDeCAT, 2 PSC, 1GpC, 1 PP)

4. Nomenar "Plaça de les Dones Treballadores" a l'espai recentment urbanitzat entre l'avinguda Jaume Campmajor i la sala polivalent de la Tèxtil Rase, en homenatge a la lluita feminista pels drets laborals i socials, i en record del treball durant el segle xx a l'antiga fàbrica.
Primer.- Nomenar "Plaça de les Dones Treballadores" a l'espai recentment urbanitzat entre l'Avinguda Jaume Campmajor i la sala polivalent de la Tèxtil Rase, en homenatge a la lluita feminista pels drets laborals i socials, i en record del treball durant el segle xx a l'antiga fàbrica.
Segon.- Procedir a incloure aquest espai en l'inventari municipal.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 14 (5 ERC, 4 CUP, 2 PDeCAT, 2 PSC, 1GpC)
Abstencions: 1 (PP)

5. Moció per a la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya "Recuperem el cim!", que presenta el grup municipal de la CUP, amb l'adhesió del grup municipal d'ERC (moció dictaminada a la Comissió Informativa del dia 19/01/2017)
1. Reclamar el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim i el retorn de la titularitat del puig Sesolles a la Generalitat o a l'ens local que correspongui.
2. Reclamar a l'òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn natural protegit i d'acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres militars en tot l'àmbit del Parc Natural del Montseny.
3. Notificar aquests acords a l'òrgan gestor del Parc, a la Comissió Territorial d'Urbanisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 4 (2 PSC, 1GpC, 1 PP)
Abstencions: 2 (PDeCAT)

6. Verificació per part del Ple municipal al text refós de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent al sector PMU 26, "Can Boixadera".
Primer.- Verificar el Text Refós de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al Sector PMU-26 "Can Boixadera". Amb aquest text refós es dona compliment a les prescripcions efectuades en la notificació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de data 29 d'abril de 2016, i amb RE 5046.
Segon.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, el Text Refós de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al Sector PMU-26 "Can Boixadera", per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Aquest trasllat a la CTUB es realitzarà de manera conjunta amb la sol·licitud
d'informe preceptiu relatiu al Sector PP-6, atesa la coordinació existent entre ambdós sectors, i segons la fitxa vigent del POUM.
Tercer.- Notificar l'adopció dels acords anteriors als interessats.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 PDeCAT, 2 PSC, 1 GpC i 1 PP)

7. Donar compte de l'informe de la tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la llei 16/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat (4r. trimestre 2016)
Donar compte de l'informe de tresoreria. Resultat: pagament a 44,33 dies

8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la nº 1 a la 5/2017.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del 18/2017 al 107/2017
Donar compte del decret de l'Alcaldia.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: