|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Divendres, 20 d'octubre de 2017

Acords del Ple ordinari de 19 d'octubre de 2017

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 7/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 27/07/2017.
L'acta queda aprovada

2. Presa de possessió del Sr. Marc Blanché Xandri, com a nou regidor designat per ocupar el càrrec vacant del grup municipal de CIU.
Acceptar la presa de possessió del Sr. Marc Blanché Xandri del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Cardedeu.

3. Presa de possessió de la Sra. Rosario Company Jiménez, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant del grup municipal de CIU.
Acceptar la presa de possessió de la Sra. ROSARIO COMPANY JIMÉNEZ del càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Cardedeu.

4. Presa de possessió de la Sra. Montserrat Badia Serra, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant del grup municipal socialista.
Acceptar la presa de possessió de la Sra. MONTSERRAT BADIA SERRA, del càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Cardedeu.

5. Acord de modificació de les ordenances fiscals 2018 reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es relacionen a l'expedient, així com el seu text refós.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria simple amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (5 ERC, 3 CUP)
Vots en contra: 4 (2 PSC, 1 GpC, 1 PP)
Abstencions: 3 (PDeCAT)

6. Aprovació del compte general de l'exercici 2016
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2016, quines magnituds són les que consten a l'expedient segons l'informe de l'interventor de data 20 de juliol de 2017.
Segon.- Retre el Compte General corresponent a l'exercici 2016 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria simple amb els vots següents:
Vots a favor: 8 (5 ERC, 3 CUP)
Vots en contra: 7 (3 PDeCAT, 2 PSC, 1 GpC, 1 PP)

7. Ratificació de la proposta per la JGL de 21/09/017, de nomenar a nou membre de la Comissió de patrimoni.
Primer.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de setembre de 2017, relatiu a nomenar com a nou membre de la Comissió de Patrimoni al senyor Eliseu Guillamon Villalba, en substitució del senyor Ricard Ginjaume Clusellas.
Segon.- Notificar la present resolució al senyor Eliseu Guillamon Villalba.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

8. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació dels nous regidors i nomenament com a portaveus.
Primer.- Designar als regidors/es per formar part de les Comissions de treball i seguiment de les àrees:
Segon.- Designar com a portaveu:
- Grup municipal de PDeCAT-Demòcrates (CiU): Portaveu: Sra. Ma. Carmen Mallorques Pont.
- Grup municipal Socialista: Portaveu (primer suplent): Montserrat Badia Serra
Tercer.- Donar compte del nomenament de Cap de l'oposició, a efectes de protocol, de la Sra. Ma. CARMEN MALLORQUES PONT, de conformitat amb allò que disposa l'article 30 del ROM.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

9. Donar compte del decret d'Alcaldia número 728/2017, de data 07/08/2017, relatiu a la modificació del cartipàs municipal.
Donar compte del decret d'Alcaldia de modificació del cartipàs muncipal

10. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 593 al 853.
Donar compte dels decrets 593 al 853 d'Alcaldia

11. Donar compte del manifest de l'Alcaldia de suport al referèndum 1 d'octubre.
Donar compte del manifest de l'Alcaldia de suport al referèndum 1 d'octubre.

12. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local.
Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local.

13. Donar compte del canvi de nom del grup municipal de CIU.
Donar compte del canvi de nom del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) a la nova denominació "Partit Demòcrata i Demòcrates de Catalunya (CiU)" - PDeCAT-Demòcrates (CiU).

14. Donar compte al Ple del nomenament de jutge de pau substitut de Cardedeu.
Donar compte al Ple del nomenament de jutge de pau substitut de Cardedeu al Sr. Ricardo Galbany Ros

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: