|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 18 de març de 2014

Acords del Ple extraordinari del 6 de març de 2014

1.- Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació, de les plantilles de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2014.

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'any 2014, el qual, resumit per capítols, és el que consta a l'expedient.

Segon.- Aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball, que figura en el pressupost de l'any 2014, de conformitat amb el que estableix l'article 22.2.i de la Llei de Bases de règim local i l'article 52.2.j de la Llei municipal de règim local.

Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost general.

Quart.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant la inserció d'un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, d'acord amb el que estableix l'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Cinquè.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CiU i l'abstenció de PSC, CUP, PP, ICV, GPC, i ERC.

 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: