|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 5 de novembre de 2013

Acords del Ple extraordinari del 30 d'octubre de 2013

1. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2014 (aprovació provisional).
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2014 segons els text proposat en el model publicat per la Diputació de Barcelona en data 30/9/2013.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2014 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que consten a l'expedient.
Tercer.- L'Ajuntament s'adhereix als models d'ordenances tipus elaborats i publicats per la Diputació de Barcelona (BOPB, 30 de setembre de 2013), en tot el que fa referència al text genèric de les mateixes, exceptuant d'aquesta adhesió, les particularitats fixades per l'Ajuntament, com són la determinació dels conceptes tributaris, les tarifes i les bonificacions potestatives.
Quart.- Mantenir la vigència de la resta d'ordenances fiscals aprovades pel Ple de la Corporació.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Publicar, així mateix, l'anunci d'exposició pública dels acords provisionals en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sisè.- Els acords definitius de modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2014, inclosos els provisionals elevats automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a les Ordenances fiscals vigents, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que les ordenances vigents.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU i PP, en contra de CUP i GPC, i les abstencions de PSC, ICV i ERC.


2. Modificació pressupostària núm. 7/2013. Transferències de crèdit i suplement de crèdit.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 7/2013 de transferències de crèdit en el pressupost municipal de 2013, segons consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP i PSC i en contra de CUP, ICV, GPC i ERC.


3. Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball aprovada inicialment al Ple del 30/05/2013.
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades amb registre d'entrada núm. 8535 pels motius indicats al decret de l'Alcaldia número 2013/618, de data 26 d'agost de 2013,i els antecedents transcrits a la part expositiva de l'acord.
Segon.- Aprovar definitivament l'esmentada relació de lloc de treball, aprovada inicialment al ple del dia 30 de maig de 2013, quedant l'actual lloc de treball de cap de serveis generals/coordinador general passi a denominar-se cap de serveis generals i que l'actual complement específic es modifiqui de 2204,11 euros bruts a un nou específic de 1847,94 euros bruts amb la denominació Cap de Serveis Generals, tenint l'estructura retributiva següent:
Denominació del lloc de treball: Cap de Serveis Generals
• Requisits per ocupar el lloc de treball: Llicenciatura en Dret, ADE, Economia, C. Actuarials i Financeres, Econòmiques i Empres.
• Nivell complement de destinació: 30
• Complement específic: 25871,16 €
• Grup: A1
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1
Tercer.- Exposar aquest acord al butlletí oficial de la Província, i en el tauler d'Edictes d'aquest Ajuntament.
Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció General de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i a la Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord.
Cinquè.- Notificar l'acord a l'interessat.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP i GPC, en contra de PSC, CUP, ICV i ERC.


4. Modificació de la relació de llocs de treball a l'Ajuntament de Cardedeu.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball respecte de dos llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, que s'indiquen a continuació amb l'estructura retributiva següent:
PERSONAL FUNCIONARI
Denominació del lloc de treball: Secretari/ària
• Requisits per ocupar el lloc de treball: Habilitació Nacional.
• Nivell complement de destinació: 30
• Complement específic: 37857,54 €
• Grup: A1
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1
Denominació del lloc de treball: Tècnic/a Jurídic/a
• Requisits per ocupar el lloc de treball: Llicenciatura en Dret o equivalent.
• Nivell complement de destinació: 26
• Complement específic: 8891,40 €
• Grup: A1
• Característiques: jornada complerta
• Places: 1
Tots ells d'acord amb els informes que es transcriuen en l'antecedent de la present proposta, i que igualment consten en el expedient administratiu.
Segon.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.
Tercer.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el presenta acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP i GPC i en contra de PSC, CUP, ICV i ERC.


5. Iniciar l'expedient per a la sol•licitud a la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació per a la Integració Social del Deficient - Viver de Bell-lloc".
Primer.- Iniciar l'expedient per a la sol•licitud a la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi de l'any 2014 a l'"Associació per a la Integració Social del Deficient Viver de Bell-lloc".
Segon.- Comunicar aquest acord a AISD Viver de Bell-lloc.

El punt s'aprova per assentiment de tots els grups.


6. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu relativa als usos religiosos.
El punt no s'aprova per no tenir majoria absoluta en la votació: vots a favor CiU i PP, i en contra PSC, CUP, ICV, GPC i ERC.


7. Aprovació inicial de modificació del POUM de Cardedeu referent als eixos comercials.
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbana municipal de Cardedeu, consistent en els següents extrems:
• Es modifica l'apartat 1 incorporant una nova regulació al règim general establert per a les plantes baixes de les edificacions plurifamiliars amb front als vials amb la categoria d'eixos comercials, modificant que els usos admesos seran els usos propis de la qualificació urbanística on es trobin amb l'excepció de l'ús residencial i el d'aparcament.
• S'elimina l'apartat 2: l'excepció 2.a s'ha incorporat a l'apartat 1 i les excepcions 2.b i 2.c s'han eliminat per tal d'uniformitzar la normativa i clarificar la interpretació de l'article.
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació de l'instrument d'ordenació urbanística més amunt esmentat, durant el termini d'un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en un dels diaris de més difusió, als efectes de presentació d'al•legacions, en els termes que s'expressa l'article 23 del Reglament de la LUC, així com en el taulell d'edictes de la Casa Consistorial i per mitjans telemàtics, tot notificant la present resolució als Ajuntaments limítrofs i als següents organismes: Direcció General de Comerç.
Tercer.- L'aprovació inicial d'aquesta modificació comporta la suspensió pel termini de dos anys, de l'atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d'aquest planejament, d'acord amb l'article 73 de la Llei d'Urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
El document de la modificació del POUM incorpora el plànol número "0.1 Suspensió de llicències" on es defineix l'àmbit de suspensió.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP, PSC, ICV i GPC, en contra ERC i abstencions CUP.


8. Aprovació inicial de modificació del POUM de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera".
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbana municipal de Cardedeu, consistent en el canvi de classificació del sòl del Sector 26 "Can Boixadera" passant de sòl urbà no consolidat a sòl urbà consolidat amb l'establiment en el seu àmbit d'un polígon d'actuació urbanística per tal de garantir l'execució de les obres pendents d'urbanització del sector.
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació de l'instrument d'ordenació urbanística més amunt esmentat, durant el termini d'un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en un dels diaris de més difusió, als efectes de presentació d'al•legacions, en els termes que s'expressa l'article 23 del Reglament de la LUC, així com en el taulell d'edictes de la Casa Consistorial i per mitjans telemàtics, tot notificant la present resolució als Ajuntaments limítrofs i als següents organismes:
- Comissió territorial d'urbanisme de Barcelona
- Departament de cultura
- Agència catalana de l'aigua
- Institut geològic de Catalunya
- Oficina territorial d'acció i avaluació ambiental de Barcelona
- Servei territorial de carreteres de Barcelona (Generalitat de Catalunya)
Tercer.- L'aprovació inicial d'aquesta modificació comporta la suspensió pel termini de dos anys, de l'atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d'aquest planejament, d'acord amb l'article 73 de la Llei d'Urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
El document de la modificació del POUM incorpora el plànol número 12 del Projecte de Modificació, on es defineix l'àmbit de suspensió, el qual coincideix amb el perímetre del sector.
Quart.- Amb l'aprovació del present document es deixarà sense efecte la tramitació del Pla de millora urbana, el qual va ser aprovat inicialment el 05.10.2011.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP, PSC i GPC, en contra CUP i ERC i abstenció ICV.


9. Modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram de Cardedeu.
Primer.- Aprovar el text de la modificació del "Conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram".
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, als efectes que els particulars i Entitats, puguin formular les observacions que considerin convenients.
Tercer.- Disposar que l'esmentat acord, s'entendrà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no es formula cap al•legació, reclamació o suggeriment.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, PP i GPC, en contra CUP i ICV, i abstencions PSC i ERC.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: