|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 23 de desembre de 2013

Acords del Ple extraordinari del 21 de desembre de 2013

1.Ratificació de la condició d'urgència de la sessió extraordinària del Ple municipal.
Ratificació de la convocatòria de la sessió plenària extraordinària amb caràcter urgent del dissabte, dia 21 de desembre de 2013, a les 18:30 hores.

2. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 10/2013. Transferències de crèdit.
La proposta ha estat refusada.
Vots a favor: CiU. Vots en contra: CUP, PP, ICV, GPC i ERC. Abstencions: PSC

3. Aprovació de les accions contemplades en l'informe tècnic sobre l'efecte jurídic de l'expedient de reequilibri del contracte de concessió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Cardedeu, de data 4 de desembre de 2013.
Primer.- Iniciar les accions de rescabalament de les quantitats resultants del equilibri econòmic financer que no hagin prescrit per acció del límit de la prescripció establert per la llei General pressupostària, essent les quanties econòmiques a rescabalar a l'administració d'un import total de 512.290,77.- euros i les quanties econòmiques a reinvertir en el servei d'import total de 122.896,65.- euros, determinades en l'informe de data 4 de desembre de 2013, emès per Efial Consultoria.
Segon.- Iniciar accions encaminades a instruir el procediment sancionador respecte de la disposició no consentida d'elements afectes al Servei (immoble) i una acció de rescabalament del perjudici causat, i aquelles altres que es considerin convenients pel plenari d'aquesta Corporació.
Tercer.- El procediment que es segueixi haurà de tenir en compte, quan s'escaigui, el "Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado", el "Reglamento General de Contractación del Estado (Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre)" i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i tota aquella normativa concordant i aplicable en el present cas.
Quart.- Aprovar l'acord de resolució d'incidències sorgides en l'execució del contracte de concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable, d'acord amb la proposta presentada per Efial Consultoria, SL que consta en l'expedient.
Cinquè.- Aprovar l'acord d'exercici de prerrogatives de l'administració per a la imposició d'una penalitat al contractista de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable, d'acord amb la proposta presentada per Efial Consultoria, SL que consta en l'expedient.

La proposta s'aprova amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de GPC per haver-se d'absentar del Ple.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: