|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 20 de juny de 2014

Acords del ple extraordinari del 19 de juny de 2014

1. Periodicitat de les sessions del Ple.
Primer.- Donar compliment a la periodicitat legalment fixada a l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora de bases de règim local per a la celebració de les sessions ordinàries del ple municipal, fixant com a dia de celebració l'últim dijous de cada mes, a les 7 de la tarda, llevat els mesos d'agost i desembre.

Segon.- Autoritzar a l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, per suspendre la celebració de les sessions ordinàries del Ple, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la data ¡/hora de la celebració de les sessions ordinàries del Ple quan aquesta coincideixi amb festiu, vigília o data significativa que pugui comportar dificultats en la formació del quòrum necessari.

Tercer.- Els presents acords substitueixen la periodicitat fixada al Ple de 31 de gener de 2013.

Aprovat per unanimitat (16 vots a favor).

2. Periodicitat de les comissions informatives d'àrea.
Primer.-
Modificar l'acord adoptat per la sessió ordinària del Ple Municipal de data 31 de gener de 2013, i en conseqüència fixar la celebració de les Comissions Informatives de treball de l'Àrea de Serveis Interns i Desenvolupament, de l'Àrea de Serveis Territorials i de l'Àrea de Serveis Personals, com a mínim una vegada al trimestre.

Aprovat per majoria absoluta:
Vots a favor: 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC.
Vots en contra: 5 CiU.

3. Retorn al Ple de les competències delegades a la Junta de Govern local.

Primer.- Retornar al Ple la totalitat d'establiments i de la seva regulació i demés actes inherents a la mateixa, dels preus públics municipals, previstes als articles 41 al 47, i demés legislació concordant, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Segon.- Deixar sense efecte els acords presos al respecte en el Ple de 30 de maig de 2013.

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aprovat per majoria absoluta:
Vots a favor: 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC.
Vots en contra: 5 CiU.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: