|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 20 de desembre de 2013

Acords del Ple extraordinari del 19 de desembre de 2013

1.Creació i compromís de la signatura d'un conveni amb el Departament d'Ensenyament per a la creació de l'Escola de Dansa Municipal a l'Escola Mil·lenari de Cardedeu.
Primer.- Acordar la sol·licitud al Departament d'Ensenyament la creació d'una Escola d'Arts i Dansa Municipal a l'Escola Mil·lenari de Cardedeu
Segon.- Acordar el compromís de signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament, que es desprèn de la sol·licitud de creació d'una Escola d'Arts i Dansa Municipal a l'Escola Mil·lenari de Cardedeu.
Tercer.- Facultar a l'Alcaldessa per a la signatura del conveni que es desprèn de la sol·licitud de creació d'una Escola d'Arts i Dansa Municipal a l'Escola Mil·lenari de Cardedeu, amb el Departament d'Ensenyament.

La proposta s'aprova per assentiment de tots els grups: CiU, PSC, CUP, PP, ICV, GPC i ERC.

2. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2014 (aprovació definitiva).
Primer.- Desestimar les reclamacions presentades pel cap del grup municipal de Gent pel Canvi de Cardedeu amb Registre d'Entrada núm. 12459 el dia 10 de desembre de 2013 pels motius exposats a l'informe del cap de serveis econòmics de data 12 de desembre de 2013 i desestimar les reclamacions presentades pel regidor i portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Independentista a l'Ajuntament de Cardedeu amb Registre d'Entrada núm. 12681 el dia 16 de desembre de 2013 pels motius exposats als informes de la interventora de data 16 de desembre de 2013 i 18 de desembre de 2013.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2014 segons els text proposat en el model publicat per la Diputació de Barcelona en data 30/9/2013.
Tercer.- Aprovar definitivament per a l'exercici de 2014 i següents la modificació de les Ordenances fiscals relacionades.
Quart.- Mantenir la vigència de la resta d'ordenances fiscals aprovades pel Ple de la Corporació.
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor: CiU, vots en contra: CUP, ICV, GPC i ERC, i abstencions: PSC i ICV. S'aprova amb el vot de qualitat de l'alcaldessa.


3. Aprovació de les accions contemplades en l'informe tècnic sobre l'efecte jurídic de l'expedient de reequilibri del contracte de concessió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Cardedeu, de data 4 de desembre de 2013.
La proposta ha estat retirada de l'ordre del dia.

4. Aprovació de la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de Dia per a la gent gran "Les Teixidores" de Cardedeu, per a l'any 2014, així com de l'annex 6 del mateix.
Primer.- Aprovar l'annex 6 del conveni de col•laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu i acordar la seva signatura.
Segon.- Facultar a l'Alcaldessa per a signar la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, així com les modificacions del conveni i l'annex 6.
Tercer.- Notificar el present acord a l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) de la Generalitat de Catalunya i demès parts interessades.

La proposta s'aprova per assentiment de tots els grups: CiU, PSC, CUP, PP, ICV, GPC i ERC.


5. Suport al "Manifest davant la pròxima aprovació del projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local" i a les accions que se'n derivin
.
Donar suport al "MANIFEST DAVANT LA PRÒXIMA APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI I RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL" i a les accions que se'n derivin.

La proposta s'aprova amb els vots a favor: CiU, PSC, CUP, ICV, GPC i ERC, i en contra de PP.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: