|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 26 de maig de 2014

Acords del Ple extraordinari de dijous 22 de maig de 2014

1. Dictamen relatiu a l'aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per "Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, S.A.", contra la comunicació de l'Ajuntament de Cardedeu de 26 de febrer de 2014, referent al cànon variable del contracte de concessió del servei municipal d'aigua.

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. en data 7 de març de 2014 (RE 2630), contra la comunicació de data 26 de febrer de 2014 en relació amb el càlcul del cànon concessional variable corresponent a l'any 2013, de manera que es procedeixi a la liquidació del cànon concessional variable de l'any 2013 per import de 55.698,60.- euros.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

Tercer.- Notificar el present acord als serveis econòmics d'aquesta Corporació."

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CiU i PSC i l'abstenció de CUP, PP, ICV, GPC, i ERC.

2. Dictamen relatiu a l'aprovació de la resolució de les al.legacions formulades per "Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, S.A." a l'acord plenari de 27 de febrer de 2014, referent a les obligacions econòmiques derivades del contracte de concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable.

Primer.- Desestimar íntegrament el conjunt de les al•legacions contingudes als escrits de data 21 de març de 2014 registrats el dia 24 de març amb els números d'entrada 3.164 i 3.165, formulades per la companyia mercantil "Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, S.A" contra l'acord plenari de data 27 de febrer de 2014 referent a les obligacions econòmiques derivades del contracte de concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable.
Aquesta desestimació es fonamenta en el contingut de l'informe jurídic que s'adjunta en el present acord i que li serveix de motivació als efectes de l'article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Segon.- Exigir el compliment de l'obligació del concessionari del servei de satisfer a favor de l'Ajuntament de Cardedeu pels conceptes que s'indiquen les quantitats següents:

Concepte                                      Import (2009-2012)

Actualització del cànon variable    207.109,84 €
Actualització del cànon fix               26.734,52 €
Actualització de la retribució          278.446,41 €
TOTAL                                            512.290,77 €

Tercer.- Donar compliment a l'obligació del concessionari de reinvertir en el servei l'import total 122.896,65 euros i requerir al concessionari perquè aporti a l'Ajuntament de Cardedeu, dins el termini de 15 dies, una proposta de Pla d'inversions

Quart.- Notificar l'acord adoptat a les persones interessades, amb indicació dels recursos corresponents."

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CiU i l'abstenció de PSC, CUP, PP, ICV, GPC, i ERC.

3. Dictamen relatiu a l'aprovació de la resolució de les al.legacions formulades per "Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, S.A." a l'acord plenari de 27 de febrer de 2014, referent a la penalitat contractual derivada de l'incompliment del concessionari del servei públic d'abastament d'aigua potable.

Primer.- Desestimar íntegrament el conjunt de les al·legacions contingudes als escrits de data 21 de març de 2014 registrats el dia 24 de març amb els números d'entrada 3.164 i 3.165, formulades per la companyia mercantil "Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, S.A" contra l'acord plenari de data 27 de febrer de 2014 referent a penalitat contractual derivada de l'incompliment del concessionari del servei públic d'abastament d'aigua potable.

Aquesta desestimació es fonamenta en el contingut de l'informe jurídic que s'adjunta en el present acord i que li serveix de motivació als efectes de l'article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Segon.- Considerar infringit per part de l'entitat Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, S.A. el deure del concessionari legalment previst de no disposar ni alienar béns afectes al servei sense autorització expressa de la Corporació i, en conseqüència, iniciar el procediment per tal de determinar el grau de la infracció i la penalitat imposable al concessionari.

Tercer.- Iniciar un procediment per a exigir el rescabalament corresponent de la Corporació pel perjudici generat al servei públic.

Quart.- Notificar l'acord adoptat a les persones interessades, amb indicació dels recursos corresponents."

La proposta s'aprova amb els vots a favor de CiU i l'abstenció de PSC, CUP, PP, ICV, GPC, i ERC.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: