|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 28 de desembre de 2015

Acords del Ple extraordinari de 23 de desembre de 2015

1. Revisió de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable al municipi de Cardedeu.
Primer.- Informar desfavorablement la proposta de tarifes de l'aigua presentada pel concessionari en no estar complerta la documentació requerida.
Segon.- Informar favorablement la proposta de tarifes de l'aigua que deriva de l'estudi de tarifes elaborat per la Diputació de Barcelona, que suposa un increment mitjà del 18,76% segons el quadre resum que consta a l'expedient.
Tercer.- Notificar a la Comissió de Preus de Catalunya aquesta resolució, als efectes que s'estimin oportuns d'acord amb l'art. 6.2 de la Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
Quart.- Notificar a Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. del contingut del present Acord.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC i 4 CUP)
Vots en contra: 1 (GpC)
Abstencions: 5 (3 CiU i 2 PSC)

2. Resolució al·legació i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2016.
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal CIU en data 7/12/2015 (RE 12.360) contra l'acord provisional de modificació de l'impost de Bens immobles, atès que el tipus de gravamen establerts respecten totalment el contingut de l'art 72.4 del Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual permet aprovar tipus impositius diferenciats atenent als usos establerts a la normativa cadastral.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2016 segons els text proposat en el model publicat per la Diputació de Barcelona en data 30/9/2015.
Tercer.- Aprovar definitivament per a l'exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es relacionen a l'expedient.
Quart.- Els acords definitius de modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2016, així com els articles que es modifiquen en relació a les Ordenances fiscals vigents, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que les ordenances vigents.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC i 4 CUP)
Vots en contra: 4 (3 CiU i 1 GpC)
Abstencions: 2 (PSC)


3. Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2016.
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'any 2016, l'expedient del qual consta del següent contingut:
1. Pressupost: Estat d'ingressos i de despeses.
2. Estat del deute.
3. Annexos:
a. Memòria.
b. Liquidació del pressupost de l'any 2014
c. Avanç de la liquidació del pressupost de l'any 2015.
d. Annex de personal de l'entitat local
e. Annex d'inversions a realitzar a l'exercici.
f. Beneficis fiscals
g. Convenis en matèria de despeses socials
h. Informe econòmicofinancer.

4. Bases d'execució
5. Informe de la Intervenció.
6. Informe d'estabilitat pressupostària.
7. Proposta de l'acord plenari.

El Pressupost General per a l'any 2016 és 17.177.562,08 euros.

Segon.- Aprovar la plantilla de personal, de conformitat amb el que estableix l'article 22.2.i de la Llei de Bases de règim local i l'article 52.2.j de la Llei municipal de règim local.
Tercer.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant la inserció d'un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, d'acord amb el que estableix l'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Quart.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC i 4 CUP)
Vots en contra: 4 (3 CiU i 1 GpC)
Abstencions: 2 (PSC)

4. Donar compte execució del pressupost a 30 de setembre de 2015.

 Donar compte execució del pressupost a 30 de setembre de 2015

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: