|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 6 de juliol de 2015

Acords del Ple extraordinari de 2 de juliol de 2015

1. Donar compte de la resolució de l'alcaldia nº 556/2015 de 23/06/2015, en matèria de nomenament de tinents d'alcalde.

Donar compte de la resolució d’alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde

2. Donar compte de la resolució de l'alcaldia nº 558/2015 de 23/06/2015, en matèria de nomenament de membres de la Junta de Govern Local i de les seves atribucions.

Donar compte de la resolució de l'alcaldia de nomenament de membres de la JGL i de les seves atribucions.

3. Donar compte de la resolució de l'alcaldia nº 559/2015 de 23/06/2015, relatiu a l'estructura d'Àrees i Regidories del Govern municipal.

Donar compte de la resolució de l'alcaldia sobre l'estructura d'àrees i regidories.

4. Donar compte de la resolució de l'alcaldia nº 591/2015 de 26/06/2015, relativa a la modificació de l'horari fixat per a la celebració de les Juntes de Govern local al Decret 558/2015.

Donar compte de la resolució d'alcaldia de modificació de l’horari de la JGL.

5. Donar compte de la Constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants i portaveus i nomenament del Cap de l'oposició.

Donar compte de la Constitució dels grups polítics municipals, dels integrants i portaveus i nomenament del Cap de l'oposició.

6. Periodicitat de les sessions del Ple.

Primer.- Donar compliment a la periodicitat legalment fixada a l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de bases de règim local per a la celebració de les sessions ordinàries del ple municipal, fixant com a dia de celebració l’ últim dijous de cada mes, a les 19:00 hores, llevat els mesos d’agost i desembre i el mes de maig de finalització del mandat. Iniciant el període de sessions ordinàries amb la del 30 de juliol de 2015.

Segon.- Autoritzar a l’Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, per posposar o avançar la data ¡/hora de la celebració de les sessions ordinàries del Ple quan aquesta coincideixi amb festiu, vigília o data significativa que pugui comportar dificultats en la formació del quòrum necessari.

Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:

Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

7. Creació i composició de la Comissió Informativa permanent de Ple.

Primer.- Constituir, en el si de l'Ajuntament, la Comissió informativa permanent de Ple, que tindrà per objecte dictaminar les propostes de ple i que estarà integrada per la totalitat dels regidors/es que composen la corporació, sota la presidència de l’Alcalde.

Fixar com a periodicitat de les sessions de la comissió informativa permanent, la següent:

a) En relació a les sessions ordinàries de Ple, el dijous anterior a la celebració del Ple municipal, a les 19:00 hores.

b) En relació a les sessions extraordinàries de Ple, una setmana anterior a la convocatòria del Ple municipal extraordinari, a les 19:00 hores.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.

- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:

Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

8. Creació de les Comissions de treball i seguiment d'Àrees.

Primer.-  Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS TRANSVERSALS, que estarà integrada pels membres següents:

• Titular : Sr. BENET FUSTÉ ESPARGARÓ o regidor en qui delegui.

• Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim d’1 vegada a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.

- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Segon.-  Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ALCALDIA I D’ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT, que estarà integrada pels membres següents:

• Titular:  Sr. RAFAEL CABALLERIA PERRAMON o regidor en qui delegui.

• Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim 3 vegades a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.

- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Tercer.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, que estarà integrada pels membres següents:

• Titular:  Sr. JOAN MASFERRER SALA o regidor en qui delegui.

• Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim 3 vegades a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.

- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Quart.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DRETS SOCIALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, que estarà integrada pels membres següents:

• Titular:  Sra. LAIA MUÑOZ CASANOVAS o regidor en qui delegui.

• Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim 3 vegades a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.

- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Cinquè.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI, que estarà integrada pels membres següents:

• Titular:  Sra. MARTA CORDOMÍ FORNS o regidor en qui delegui.

• Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim 3 vegades a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.

- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.”

Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:

Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

9. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.

Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes.

Segon.- Nomenar com a membres que han de formar aquesta Comissió, sota la presidència de l’Alcalde, als 16 Regidors/es que formen el plenari de la Corporació.

Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:

Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

10. Creació i composició de la Junta de Portaveus

Primer.- Crear la Junta de Portaveus.

Segon.- Nomenar com a membres que han de formar la Junta de portaveus, sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Enric Olivé i Mante,  als següents regidors/es:

- Sr. Joan Masferrer Sala (ERC)

- Sr. Benet Fusté Espargaró (CUP)

- Sra. Calamanda Vila Borralleras (CiU)

- Sr. José Ramón Hurtado Castro (PSC)

- Sr. Jordi Abad Tremps (GPC-FIC)

- Sr. Jaime Gelada Jiménez (PP)

Tercer.- Establir, de conformitat amb l’article 37.3 del ROM, que els acords de la junta de Portaveus es prendran, si pot ser, per unanimitat. En cas de discrepància, s’aplicarà el sistema de vot ponderat.”

Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:

Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

11. Determinació del nombre de regidors/es electes d'aquest Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i parcial, les seves retribucions, així com quanties en concepte d'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per part de la resta de membres electes, i d'altres drets econòmics.

Primer.- Acordar el règim de dedicació dels membres electes de la Corporació i fixar l’assignació de  les retribucions brutes anuals, partint com a base de l’import de l’import de 50.000 € bruts anuals, corresponent al sou de l’alcalde amb dedicació del 100% , així com establir la data d’alta a efectes de la seguretat social, d’acord amb la següent relació:

• Alcalde (Enric Olivé Manté):

- Dedicació parcial, 32 hores, 80 %

- Efectes d’alta a la Seguretat Social: 13/06/2015

- Retribució bruta anual: 40.000 €

• 1r. Tinent d’alcalde (Benet Fusté Espargaró):

Indemnitzacions

• 2n. Tinent d’Alcalde (Joan Masferrer Sala)

- Dedicació exclusiva, 40 hores, 100 %

- Efectes d’alta a la Seguretat Social: 23/06/2015

- Retribució bruta anual: 30.000 €

• 3er.Tinent d’Alcalde (Laia Muñoz Casanovas)

- Dedicació exclusiva, 40 hores, 100 %

- Efectes d’alta a la Seguretat Social: 07/09/2015

- Retribució bruta anual: 30.000 €

• 4rt. Tinent d’Alcalde (Rafel Caballeria Perramon)

- Dedicació exclusiva, 40 hores, 100 %

- Efectes d’alta a la Seguretat Social: 01/07/2015       

- Retribució bruta anual: 30.000 €

• 5è. Tinent d’Alcalde (Marta Cordomí Forns)

- Dedicació exclusiva, 40 hores, 100 %

- Efectes d’alta a la Seguretat Social: 02/07/2015        

- Retribució bruta anual: 30.000 €

• Regidora (Núria Hernández Gil)

- Dedicació parcial, 26,6 hores, 66,66 % (2/3)

- Efectes d’alta a la Seguretat Social: 23/06/2015

- Retribució bruta anual: 20.000 €

• Regidora (Isabel Sallés Gel)

- Dedicació parcial, 13,3 hores, 33,33 % (1/3)

- Efectes d’alta a la Seguretat Social: 23/06/2015

- Retribució bruta anual: 10.000 €

Regidor (Hug Lucchetti Barba)

Indemnitzacions

Segon.- En el supòsit de personal al servei de l’Administració i dels ens, organismes i empreses dependents, es comunicarà a aquella el règim de dedicació parcial i la dedicació als efectes previstos a l’art. 5.2 de la Llei 53/1984.

Tercer.-  Fixar, com a assignacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que percebran tots els regidors, excepte els que prestin serveis en règim de dedicació exclusiva o parcial es determinen en:

- Assistència a Plens: 150 euros/sessió.

- Assistència a Comissions Informatives de Ple i Comissió especial de comptes: 60 €/sessió.

- Assistència a Comissions de treball i seguiment d’Àrea: 30 euros/sessió.

- Assistència a Juntes de Govern local: 100 euros/sessió.

Aquestes assignacions tindran a tots els efectes la consideració de rendiments de treball.

Quart.- Fixar, com a règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació, el següent:

a) Amb caràcter general, els membres de la Corporació tindran dret a percebre les quantitats autoritzades en cada cas per l’Alcaldia com a indemnitzacions per les despeses ocasionades motivades per l’exercici del seu càrrec, les quals hauran de justificar-se documentalment.

b) Prèvia justificació documental, els membres de la Corporació tindran dret a percebre en concepte d’indemnització, les quantitats què li hagin estat deduïdes, en el seu cas, de les seves retribucions habituals com a conseqüència de l’absència del seu lloc de treball amb ocasió de l’exercici de les gestions necessàries inherents al seu càrrec.

c) Els membres de la corporació, amb ocasió de desplaçaments fora de la població motivats per l’exercici del seu càrrec, percebran com a indemnització per utilització de vehicle particular la quantitat fixada per aquest concepte en cada moment per al personal al servei d’aquesta.

d)      Les indemnitzacions que superin als màxims legalment establerts tindran a tots els efectes la consideració de rendiments del treball.

Cinquè.- Establir, amb efectes del dia 2 de juliol de 2015, les assignacions següents:

a)  66,40 euros al mes per cada Grup Municipal.

b) 113,83 euros al mes per cada Regidor de cada Grup Municipal

Sisè.- L’efectivitat d’aquest acord, pel que fa a les retribucions dels regidors, s’atindrà a les següents regles d’acord amb el que disposa l’art. 57 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre:

a) Respecte de l’alcalde, des de la data de presa de possessió del seu càrrec, és a dir, al 13 de juny de 2015.

b) Respecte dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial, serà des del dia següent a la signatura del Decret d’alcaldia de nomenaments de data 23 de juny de 2015.

c) Respecte a les assignacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, el dia 2 de juliol pel Ple municipal i el dia 9 de juliol per la Junta de Govern Local.

Setè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Vuitè.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats i als Departament de Recursos Humans i Serveis Econòmics.

Aquest acord s’ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:

Vots a favor: 9 (5 ERC i 4 CUP)

Abstencions: 8 (3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

12. Autorització compatibilitat de regidor amb dedicació exclusiva per a l'exercici d'activitat privada.

Primer.- Autoritzar la compatibilitat per la realització de tasques en l’àmbit privat i de forma marginal al Regidor Sr. Joan Masferrer i Sala en l’àmbit de la Enginyera de Telecomunicacions.

Segon.- Que la dedicació exclusiva porta aparellada la dedicació preferent a l’Ajuntament i que no poden causar detriment de la dedicació en la Corporació a banda d’estar sotmesa a les prohibicions per contractar amb l’Ajuntament de Cardedeu que regula l’art 60 del TRLCSP i l’art 178 de la LOREG.

Aquest acord s’ha adoptat per majoria simple, amb els següents vots:

Vots a favor: 8 (4 ERC i 4 CUP)

Vots en contra: 3 (3 CiU)

Abstencions: 5 (3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

13. Nomenament de membres dels diferents òrgans de col·legiats.

Primer.- Aprovar el nomenament d’un representant dels  Grups municipals del Consistori, que fixin en el termini de 10 dies, per a formar part als següents òrgan col·legiats:

• CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: de conformitat amb el Decret 404/1987 de 22 de desembre, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 944 de 27-1-1988).

• CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL CAN SERRA: de conformitat amb el Plec de Clàusules de l’explotació del servei de l’escola bressol Can Serra.

• CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL ELS DAUS: de conformitat amb el Plec de Clàusules de l’explotació del servei de l’escola bressol Els Daus.

• CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: de conformitat amb l’article 8, del Títol II, del Reglament de Funcionament Intern del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

• CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT: de conformitat amb l’article 3, dels Estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Cardedeu.

• COMISSIÓ MIXTA RTV CARDEDEU: de conformitat amb l’article 3, del Reglament de la Comissió Mixta RTV Cardedeu.

• COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE CARDEDEU: de conformitat amb el que disposa la clàusula 38 del plec de condicions administratives de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu.

• COMISSIÓ PER A LA MOBILITAT I LA MILLORA URBANA: de conformitat amb el que disposa l’apartat 5 del Compromís per a la Mobilitat de Cardedeu.

• CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CARDEDEU: de conformitat amb el que disposa l’article 4 del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran.

• COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ESTAT DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA, de conformitat amb l’acord plenari de data 24/07/2014.”

Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:

Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)


Podeu consultar totes les propostes d'acord a l'enllaç d'aquí al costat.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: